Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3738 Festivalledelse

ELE 3738 Festivalledelse

Kurskode: 
ELE 3738
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Kursnavn på engelsk: 
Festival Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I løpet av de siste par tiårene har antallet festivaler økt betraktelig, og festivaler har blitt en stadig viktigere arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur. Festivaler er komplekse virksomheter som involverer et bredt spekter av aktører. Kunstnere/artister, publikum, frivillige, sponsorer og offentlige bevilgningsinstanser har sentrale og ulike roller i festivalene. I tillegg kjennetegnes festivalene av en utpreget blandingsøkonomi hvor både offentlig støtte, sponsormidler, frivillig innsats og billett- og salgsinntekter representerer viktige bidrag. Kurset gir en innføring i festivalbransjen og dens ledelse og organisering. I løpet av kurset blir studentene kjent med teorier og begreper som favner den kompleksiteten festivaler representerer som kulturarrangementer og -begivenheter.

Kunnskapsmål

Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper, teorier og begreper om ledelse og organisering av festivaler. Studentene skal særlig tilegne seg kunnskap om hva festivaler er og hvilken rolle de spiller lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre skal studentene tilegne seg teorier og begreper for å analysere forholdet mellom de ulike aktørene som er involvert i festivaler.

Ferdighetsmål

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide ferdigheter i å lede og organisere festivaler. I løpet av kurset skal studentene lære seg å avdekke ledelses- og organisasjonsutfordringer i festivaler og finne måter å løse disse på ved hjelp av tilegnet kunnskap, begreper og teorier. Mer spesifikt skal studentene oppøve ferdigheter når det gjelder å avdekke, analysere og løse problemer og utfordringer knyttet til gjennomføringen av festivaler.

Holdningsmål

I løpet av kurset skal studentene oppøve evne til å vurdere de ulike motivasjonene og interessene som er knyttet til festivaler med respekt og etisk bevissthet. Ikke minst skal studentene oppøve evnen til å reflektere over de dilemmaer som kan oppstå tilknytning til festivaler

Kursets innhold
  • Festivalbransjens organisering og kjennetegn
  • Organisering og ledelse av festivaler
  • Festivalenes historie og utbredelse
  • Festivalenes betydning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Festivalenes økonomi: billettinntekter, sponsorinntekter, offentlig støtte og frivillig rbeidsinnsats
  • Festivaler som kunst- og kulturarena
  • Festivalenes plass i kulturpolitikken
  • Festivalfrivillighet
  • Sikkerhet og beredskap ved store arrangementer
Læreprosess og tidsbruk

Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner og 12 timer til presentasjoner og diskusjoner i klassen. Som en del av læreprosessen skal studentene i løpet av kurset presentere prosjektoppgaven i klassen. Det vil også bli gitt veiledning til prosjektoppgaven i forbindelse med forelesningene.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
ELE37381
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Annet i klasserom
12 Time(r)
Deltagelse på presentasjoner og diskusjoner i klassen
Forberedelse til undervisning
52 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
52 Time(r)
Innlevering(er)
60 Time(r)
Eksamen/arbeid med prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.