ELE 3738 Festivalledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3738 Festivalledelse


Kursansvarlig
Sigrid Røyseng

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I løpet av de siste par tiårene har antallet festivaler økt betraktelig, og festivaler har blitt en stadig viktigere arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur. Festivaler er komplekse virksomheter som involverer et bredt spekter av aktører. Kunstnere/artister, publikum, frivillige, sponsorer og offentlige bevilgningsinstanser har sentrale og ulike roller i festivalene. I tillegg kjennetegnes festivalene av en utpreget blandingsøkonomi hvor både offentlig støtte, sponsormidler, frivillig innsats og billett- og salgsinntekter representerer viktige bidrag. Kurset gir en innføring i festivalbransjen og dens ledelse og organisering. I løpet av kurset blir studentene kjent med teorier og begreper som favner den kompleksiteten festivaler representerer som kulturarrangementer og -begivenheter.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper, teorier og begreper om ledelse og organisering av festivaler. Studentene skal særlig tilegne seg kunnskap om hva festivaler er og hvilken rolle de spiller lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre skal studentene tilegne seg teorier og begreper for å analysere forholdet mellom de ulike aktørene som er involvert i festivaler.

Ferdighetsmål
Studentene skal i løpet av kurset opparbeide ferdigheter i å lede og organisere festivaler. I løpet av kurset skal studentene lære seg å avdekke ledelses- og organisasjonsutfordringer i festivaler og finne måter å løse disse på ved hjelp av tilegnet kunnskap, begreper og teorier. Mer spesifikt skal studentene oppøve ferdigheter når det gjelder å avdekke, analysere og løse problemer og utfordringer knyttet til gjennomføringen av festivaler.

Holdningsmål
I løpet av kurset skal studentene oppøve evne til å vurdere de ulike motivasjonene og interessene som er knyttet til festivaler med respekt og etisk bevissthet. Ikke minst skal studentene oppøve evnen til å reflektere over de dilemmaer som kan oppstå tilknytning til festivaler.

Forkunnskaper
Ingen særskilte forkunnskaper

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bowdin, Glenn A.J. ... [et al.]. 2011. Events management. 3rd ed. Butterworth-Heinemann. s. 3-70, 187-294, 323-364, 441-522 (296 sider tilsammen)
Aagedal, Olaf, Helene Egeland og Mariann Villa. 2009. Lokalt kulturliv i endring. Norsk kulturråd : I kommisjon hos Fagbokforl. (side 127-222) (96 sider)


Artikkelsamling:
Røyseng, Sigrid. 2012. Artikkelsamling til Festivalledelse. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

  • Festivalbransjens organisering og kjennetegn
  • Organisering og ledelse av festivaler
  • Festivalenes historie og utbredelse
  • Festivalenes betydning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Festivalenes økonomi: billettinntekter, sponsorinntekter, offentlig støtte og frivillig rbeidsinnsats
  • Festivaler som kunst- og kulturarena
  • Festivalenes plass i kulturpolitikken
  • Festivalfrivillighet

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner og 12 timer til presentasjoner og diskusjoner i klassen. Som en del av læreprosessen skal studentene i løpet av kurset presentere prosjektoppgaven i klassen. Det vil også bli gitt veiledning til prosjektoppgaven i forbindelse med forelesningene.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
24
Deltagelse på presentasjoner og diskusjoner i klassen
12
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
95
Eksamen/arbeid med prosjektoppgaven
60
Anbefalt tidsbruk totalt 200 timer
200Eksamen
Kurset avsluttes med en prosjektoppgave.
Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter, og skal omhandle festivalledelse.


Eksamenskode(r)
ELE 37381 Prosjektoppgave - teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3738 Festivalledelse, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon