ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises


Kursansvarlig
Mikael Lønnborg, Knut Sogner

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Engelsk

Innledning
Den amerikanske Sub-prime krisen og den etterfølgende globale finanskrisen har bidratt til en dyp og langvarig resesjon i den globale økonomien. Hva var årsakene til denne finanskrisen? Hvorfor spredde den seg så raskt internasjonalt? Hvordan har krisehåndteringen vært i de land som ble rammet av krisen?

Det eksisterer varierende og konkurrerende teorier om årsaker, virkninger og håndtering ab finansielle kriser. Kurset presenterer en oversikt over de forskjellige tilnærmingene og skoleretningene når det gjelder forståelsen av finansiell ustabilitet. Videre vil kurset presentere et utvalg av historiske case og eksempler på finansielle krakk og kriser med sikte på å vise såvel forskjeller som likheter mellom aktuelle og tidligere kriser.

Læringsmål
Ettersom finansielle kriser påvirker de fleste områder av økonomien, så er kunnskap om dem av stor betydnning for de fleste som arbeider med økonomiske forhold.

Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg en bred base av teoretisk og empirisk kunnskap om finansiell stabilitet og finansielle kriser i et historisk perspektiv. Det er også et mål at studentene får innsikt i begrunnelsen for finansielle reguleringer og sentrale trekk ved krisehåndtering før og nå.

Ferdighetsmål
Studentene skal tilegne seg ferdigheter som setter dem i stand til å skille mellom ulike teorier om årsaker til og virkninger av finansielle krisr, og kunne anvende denne kunnskapen til analytiske formål. Videre er målet at studentene skal tilegne seg ferdigheter for arbeid innenfor blant annet tilsyn, i strukturendringsprosesser og rating bransjen. Tilegnet kunnskap vil også ha betydning ledelsesoppgaver i næringsliv og offentlig forvaltning.

Holdningsmål
Studentene skal tilegne seg et solid grunnlag for etisk refleksjon med hensyn til dilemmaer forbundet med utbruddet av kriser, og også utvikle evne til kritisk refleksjon om teorier og metoder knyttet til forståelsen av finanskriser.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kindleberger, Charles P. and Robert Z. Aliber. 2015. Manias, panics and crashes : a history of financial crises. 7th ed. Palgrave Macmillan
Mishkin, Frederic S. 2015. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Global Edition. Pearson Education M.U.A


Artikkelsamling:
Knutsen, Sverre. Selection of articles - Financial bubbles, crashes and crisis. Handelshøyskolen BI. approx. 100 p

Anbefalt litteratur
Bøker:
Jonung, Lars, Jaakko Kiander, Pentti Vartia, eds. 2009. The Great financial crisis in Finland and Sweden : the Nordic experience of financial liberalization. Edward Elgar. 241 p
Reinhart, Carmen M., Kenneth S. Rogoff. 2009. This time is different : eight centuries of financial folly. Priceton University Press. s. 1-292


Bokutdrag:
Sjögren, Hans and Sverre Knutsen. 2010. Why do banking crises occur? : an evolutionary model of Swedish banking crises. I: Ögren, Anders, ed. : The Swedish financial revolution. Palgrave Macmillan. Kap. 11

Emneoversikt
Kurset vil behandle følgende emner:

 • Teorier om finanskriser
  • Minsky-Kindleberger
  • Den monetaristiske skolen
  • Andre tilnærminger
 • Nasjonale gjeldsproblemer og statgjeldskriser
 • Regulering og tilsyn
 • 4 historiske og komparative case:
  • Den nordiske bankkrisen, 1987-1995
  • Krakket på Wall-Street, den store depresjonen og krisene i 1930-årene
  • De Skandinaviske bankkrisene i 1920-årene
  • Den amerikanske subprimekrisen 2007-2009 og den påfølgende globale finanskrisen

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset

Læreprosess og tidsbruk
Kurset omfatter forelesninger, case/oppgavearbeid og presentasjoner.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
44
Arbeid med case og oppgaver
25
Forebrede presentasjoner
6
Pensumlesning
120
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avluttes med en 5-timers individuell, skriftlig eksamen

  Eksamenskode(r)
  ELE 37321 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i ELE 3732 Finansielle bobler, krakk og kriser - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  En tospråkelig ordbok. Hjelpemidler til skiftlige eksamener er forklart under eksamensinformasjonen på @BI. Vennligst merk deg bruk av kalkulator og ordbok. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx

  Kontinuasjon
  For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

  Tilleggsinformasjon