ELE 3730 Utviklingsøkonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3730 Utviklingsøkonomi


Kursansvarlig
Per Botolf Maurseth

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Utviklingsproblemer er avgjørende for levekårene til en stor andel av verdens befolkning. Utviklingsproblemer er også avgjørende for forståelse av internasjonal økonomisk politikk og av bistandspolitikk. Kurset gir en innføring i utviklingsøkonomi. Det legges vekt på formidling av teori og erfaringer fra fattige land. Samtidig gir kurset en innføring i bistandpolitikk.

Læringsmål
Dette kurset gir en innføring i utviklingsøkonomi, utviklingspolitikk og bistandspolitikk.
Kurset er firedelt. Den første delen gir en innføring i utviklingstrender og begreper. Du får presentert en innføring i grunnleggende kunnskap om levekår, økonomisk vekst og utvikling i fattige land og fattige lands rolle i verdensøkonomien. Den neste delen består i innføring i utviklingsteoretiske emner der hovedfokuset er interne forhold i fattige land. Vekstteori, ulikheter, institusjoner, styresett og økonomisk struktur i overgang fra jordbruk til industri og tjenesteyting er viktige stikkord. Den tredje delen har fokus på internasjonale forhold. Dette gjelder både forhold mellom fattige land og fattige lands forhold til rike land. Det gis også en innføring i funksjonene til viktige internasjonale organisasjoner som WTO, IMF og Verdensbanken. Den siste delen av kurset skal handle om utviklingspolitikk og bistand.

Kunnskapsmål
Etter å ha gjennomført kurset skal du kunne gjøre rede for utviklingsøkonomiske begreper og teorier om økonomisk utvikling. Du vil ha oversikt over hvordan utvikling både er avhengig av forhold i fattige land og hvordan disse henger sammen med internasjonal økonomi og internasjonal økonomi. Du vil ha forståelse for betydningen av overgang fra jordbruk til industri og tjenesteproduksjon. Du vil også ha grunnleggende forståelse for viktige hindre for utvikling i fattige land. Du vil få kunnskap om betydningen av internasjonale organisasjoner som WTO, IMF og Verdensbankenfor utvikling i fattige land. Du vil også ha kjennskap til viktige dilemmaer i bistandspolitikken.

Ferdighetsmål
Du skal opparbeide ferdigheter slik at du kan anvende grunnleggende økonomisk teori for forståelse av forhold i fattige land. Du vil utvikle analytiske ferdigheter til å analysere faktorer som hindrer og fremmer utvikling. Du vil kunne drøfte ulike retninger og innfallsvinkler i utviklingspolitisk debatt. Du vil også kunne følge debatten om bistand og betydningen av bistand.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal du skal utviklet bevissthet om dilemmaer i utviklingspolitikken. Hvordan kan priorteringer i utviklingsøkonomien forstås? Hvordan kan bistand bidra til å befeste eller endre maktforhold i fattige land? I hvilken grad kan bistandspolitikk bidra til utvikling i forhold til internasjonal handel eller internasjonale investeringer?

Forkunnskaper
Studentene bør har grunnleggende kunnskap i mikro og makroøkonomi.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Todaro, Michael P., Stephen C. Smith. 2015. Economic development. 12th ed. Pearson Education. 1-9, 11-14. Ny lærebok

Bokutdrag:
Acemoglu, Simon, Daron Johnson, James A. Robinson. 2005. Institutions as a fundamental cause of long-run growth. I: Aghion, Philippe and Steven N. Durlauf, eds. Handbook of economic growth. Vol 1A. Elsevier. Kapittel 6, 385-472 (Publiseres på Itslearning). Utvalgte deler leses ekstensivt
Ray, Debraj. 1998. Development economics. Princeton University Press. Kapittel 6 og 7
Rødseth, A. 1998. Rike og fattige land : nasjonalprodukt som mål for inntekt. I: Rødseth, A og C. Riiis, red. Markeder, ressurser og fordeling : artikler i anvendt økonomi. Ad notam Gyldendal. 296-334 (Publiseres på Itslearning). Utvalgte deler leses ekstensivt


Artikler:
Easterly, W. 2009. Can the West Save Africa?. Journal of economic literature. 47 (2). 373-447 (Publiseres på Itslearning). Utvalgte deler leses ekstensivt
Sachs, J. D ... [et al.]. 2004. Ending Africa's Poverty Trap. Brookings Papers on Economic Activity. 117-240. (Publiseres på Itslearning) Utvalgte deler leses ekstensivt


Annet:
Maurseth, Per Botolf. 2013. Oversikt over vekstmodeller i utviklingsøkonomi


Anbefalt litteratur

Annet:
Anbefalt tilleggslitteratur kunngjøres ved semesterstart


Emneoversikt

 • Levekår og utviklingstrekk i fattige land.
 • Økonomisk vekst og utvikling.
 • Overgang fra jordbruk til industri og tjenester.
 • Ulikhet
 • Makt, styring og korrupsjon.
 • Internasjonal handel
 • Internasjoanle investeringer
 • Bistandspolitikk

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil ble gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsninger.

Detaljer om frister for ut og innleveringer vil bli gitt ved kursstart.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
36
Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang
7
Arbeid med obligatoriske oppgaver (ca 1,5 timer i gjennomsnitt per oppgave)
8
Pensum og selvstudium
146
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med 3 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37301- Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3730, Utviklingsøkonomi, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

  Tilleggsinformasjon