Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3730 Utviklingsøkonomi

ELE 3730 Utviklingsøkonomi

Kurskode: 
ELE 3730
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Per Botolf Maurseth
Kursnavn på engelsk: 
Development Economics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Utviklingsproblemer er avgjørende for levekårene til en stor andel av verdens befolkning. Utviklingsproblemer er også avgjørende for forståelse av internasjonal økonomisk politikk og av bistandspolitikk. Kurset gir en innføring i utviklingsøkonomi. Det legges vekt på formidling av teori og erfaringer fra fattige land.

Dette kurset gir en innføring i utviklingsøkonomi, utviklingspolitikk og bistandspolitikk.
Kurset er firedelt. Den første delen gir en innføring i utviklingstrender og begreper. Du får presentert en innføring i grunnleggende kunnskap om levekår, økonomisk vekst og utvikling i fattige land og fattige lands rolle i verdensøkonomien. Den neste delen består i innføring i utviklingsteoretiske emner der hovedfokuset er interne forhold i fattige land. Vekstteori, ulikheter, institusjoner, styresett og økonomisk struktur i overgang fra jordbruk til industri og tjenesteyting er viktige stikkord. Den tredje delen har fokus på internasjonale forhold. Dette gjelder både forhold mellom fattige land og fattige lands forhold til rike land. Det gis også en innføring i funksjonene til viktige internasjonale organisasjoner som WTO, IMF og Verdensbanken. Den siste delen av kurset skal handle om utviklingspolitikk og bistand.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal du kunne gjøre rede for utviklingsøkonomiske begreper og teorier om økonomisk utvikling. Du vil ha oversikt over hvordan utvikling både er avhengig av forhold i fattige land og hvordan disse henger sammen med internasjonal økonomi og internasjonal politikk. Du vil ha forståelse for betydningen av overgang fra jordbruk til industri og tjenesteproduksjon. Du vil også ha grunnleggende forståelse for viktige hindre for utvikling i fattige land. Du vil få kunnskap om betydningen av internasjonale organisasjoner som WTO, IMF og Verdensbankenfor utvikling i fattige land. Du vil også ha kjennskap til viktige dilemmaer i bistandspolitikken.

 

Ferdighetsmål

Du skal opparbeide ferdigheter slik at du kan anvende grunnleggende økonomisk teori for forståelse av forhold i fattige land. Du vil utvikle analytiske ferdigheter til å analysere faktorer som hindrer og fremmer utvikling. Du vil kunne drøfte ulike retninger og innfallsvinkler i utviklingspolitisk debatt. Du vil også kunne følge debatten om bistand og betydningen av bistand.

Holdningsmål

Etter endt kurs skal du skal utviklet bevissthet om dilemmaer i utviklingspolitikken. Hvordan kan priorteringer i utviklingsøkonomien forstås? Hvordan kan bistand bidra til å befeste eller endre maktforhold i fattige land? I hvilken grad kan bistandspolitikk bidra til utvikling i forhold til internasjonal handel eller internasjonale investeringer?

Kursets innhold
  • Levekår og utviklingstrekk i fattige land.
  • Økonomisk vekst og utvikling.
  • Overgang fra jordbruk til industri og tjenester.
  • Ulikhet og fattigdom
  • Makt, styring og korrupsjon.
  • Internasjonal handel
  • Internasjoanle investeringer
  • Bistandspolitikk
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil ble gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsninger.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Studentene bør har grunnleggende kunnskap i mikro og makroøkonomi.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
7 Time(r)
Innlevering(er)
8 Time(r)
Arbeid med obligatoriske oppgaver (ca 1,5 timer i gjennomsnitt per oppgave)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
146 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.