ELE 3717 Forbrukerrettigheter

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3717 Forbrukerrettigheter


Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset i forbrukerettigheter fokuserer direkte på de plikter den næringsdrivende har overfor forbrukerne. Flere regelsett er utformet med sikte på beskytte forbrukerne som gruppe, med dertil hørende konfliktløsningsorganer. Det viser seg imidlertid at næringsdrivende i liten grad kjenner reglene, og de risikerer derfor å havne i ressurskrevende konflikter som kunne ha vært unngått dersom kunnskapen hadde vært bedre. Det vil være både kostnadsbesparende for den enkelte virksomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve kunnskapsnivået om forbrukerrettigheter. Næringsdrivende må kjenne reglene for forbrukernes rettigheter for å kunne oppfylle egne plikter utformet i ulike regelsett.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal få en god oversikt over de spesielle krav som stilles i lovgivningen når en forbruker er avtalepart eller mottaker av reklame. De skal kjenne de særlige hensyn som må tas ved avtaletolkning og utforming av standardkontrakter rettet mot forbrukere, her med særskilt forkus på kjøp av digitale ytelser. De skal videre få god innsikt i reglene om kontraktsbrudd og reklamasjon i forbrukerkjøpsloven, samt en oversikt over reglene ved kjøp av tjenester (håndverkertjenester og andre tjenester). Studentene skal også kjenne til systemene for konfliktløsning knyttet til forbrukertvister.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for sentrale forbrukerrettigheter og kunne håndtere forbrukerspørsmål i praksis. De skal kunne identifisere aktuelle problemstillinger i kjøpsrettslige tvister og kunne gi juridisk holdbare råd til forbrukerne i en konfliktsituasjon.

Holdningsmål
Studentene skal ha en bevisst holdning til de etiske dilemmaer i forbrukertvister.

Forkunnskaper
JUR 3420 Markedsrett eller JUR 3430 Forretningsjus

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Giertsen, Johan. 2014. Avtaler. 3. utg. Universitetsforlaget
Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Kap 2 (Markedsføringsloven), Pkt 6.3 (Angrerettloven) og pkt 6.4 (Kjøp av tjenester)
Martinussen, Roald. 2016. Forbrukerkjøp. 3. utg. Cappelen akademisk


Annet:
Det vil bli utdelt kopier av relevante artikler i undervisningen


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Inngåelse og tolkning av avtaler når den ene part er forbruker
 • Fullmaktsregler
 • Næringsdrivendes plikter etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og ved kjøp av andre tjenester
 • Reklamasjonsregler og konfliktløsningsorganer
 • Regler om forbrukerens angrerett
 • Regler for markedsføring rettet mot forbrukere

Dataverktøy
Ingen spesifiserte dataverktøy er påkrevet.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over 45 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum. Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan. Som en del av undervisningsopplegget skal studentene deles i mindre kollkviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet.

Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
34
Foreleserstyrt arbeid i kollokviegrupper
11
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
45
Arbeid med oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37171 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å få karakter i kurset ELE 3717 Forbrukerrettigheter - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære kursgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon