Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3717 Forbrukerrettigheter

ELE 3717 Forbrukerrettigheter

Kurskode: 
ELE 3717
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ingvild Schiøll Ericson
Kursnavn på engelsk: 
Consumer Rights
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset i forbrukerettigheter fokuserer direkte på de plikter den næringsdrivende har overfor forbrukerne. Flere regelsett er utformet med sikte på beskytte forbrukerne som gruppe, med dertil hørende konfliktløsningsorganer. Det viser seg imidlertid at næringsdrivende i liten grad kjenner reglene, og de risikerer derfor å havne i ressurskrevende konflikter som kunne ha vært unngått dersom kunnskapen hadde vært bedre. Det vil være både kostnadsbesparende for den enkelte virksomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve kunnskapsnivået om forbrukerrettigheter. Næringsdrivende må kjenne reglene for forbrukernes rettigheter for å kunne oppfylle egne plikter utformet i ulike regelsett.

Kunnskapsmål

Studentene skal få en god oversikt over de spesielle krav som stilles i lovgivningen når en forbruker er avtalepart eller mottaker av reklame. De skal kjenne de særlige hensyn som må tas ved avtaletolkning og utforming av standardkontrakter rettet mot forbrukere, her med særskilt fokus på kjøp av digitale ytelser. De skal videre få god innsikt i reglene om kontraktsbrudd og reklamasjon i forbrukerkjøpsloven, samt en oversikt over reglene ved kjøp av tjenester (håndverkertjenester og andre tjenester). Studentene skal også kjenne til systemene for konfliktløsning knyttet til forbrukertvister.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale forbrukerrettigheter og kunne håndtere forbrukerspørsmål i praksis. De skal kunne identifisere aktuelle problemstillinger i kjøpsrettslige tvister og kunne gi juridisk holdbare råd til forbrukerne i en konfliktsituasjon.

Holdningsmål

Studentene skal ha en bevisst holdning til etiske dilemmaer i forbrukertvister.

Kursets innhold
  • Inngåelse og tolkning av avtaler når den ene part er forbruker, og da med særskilt fokus på standardkontrakter
  • Næringsdrivendes plikter etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og ved kjøp av andre tjenester
  • Reklamasjonsregler og konfliktløsningsorganer
  • Regler om forbrukerens angrerett
  • Regler for markedsføring rettet mot forbrukere
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger over 39 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum. Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan. Som en del av undervisningsopplegget skal studentene deles i mindre kollokviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Det gis to frivillige innleveringsoppgaver i kurset som rettes av foreleser. Studentene får individuelle tilbakemeldinger på disse oppgavene. 

Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3631 Marekdsrett og etikk

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37171
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
66 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.