ELE 3713 Markedsteori

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3713 Markedsteori


Kursansvarlig
Christian Riis

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Hovedformålet med dette kurset er å tilføre studentene grunnleggende forståelse om markeders virkemåte og om hvordan prisene blir dannet. Studentene skal forstå de økonomiske prinsippene til grunn for tilbud og etterspørsel, prisdannelsen under ulike markedsformer og konkurransens betydning for effektivitet. Studentene skal også få innsikt i ulike kilder til ineffektivitet i økonomien, og hvordan offentlige økonomiske beslutninger kan påvirke effektiviteten.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder påvirker effektiviteten i økonomien under ulike konkurranseformer (perfekt konkurranse, monopol og monopolistisk konkurranse)

Ferdighetsmål
Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse og kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat.

Holdningsmål
Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom markedseffektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp av markedsanalysen.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Riis, Christian og Espen R. Moen. 2012. Moderne mikroøkonomi : med digital arbeidsbok. 2. utg. Gyldendal akademisk

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Del 1 Introduksjon og oversikt
- Sentrale begreper i samfunnsøkonomisk analyse
- Handel og komparative fortrinn

Del 2 Innføring i mikroøkonomisk analyse
- Generelt om tilbud og etterspørsel
- Konsumentenes tilpasning i markeder - etterspørselen etter konsumgoder
- Bedrifters kostnadsstruktur og tilbud av varer og tjenester
- Prisdannelsen

Del 3 Økonomisk effektivitet
- Den "usynlige hånd"
- Kilder til ineffektivitet og grunnlaget for offentlige inngrep
- Virkninger av offentlige inngrep·

Del 4 Prisbeslutninger i imperfekte markeder
- Monopol og andre former for imperfekt konkurranse
- Prisdiskriminering
- Asymmetrisk informasjon
- Spillteori

Dataverktøy
Ingen spesifiserte dataverktøy er påkrevet

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 forelesningsrimer.

I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice oppgaver via læringsplattformen It's learning.

Tilbakemelding på innleveringene skjer i form av oppgavegjennomgang i plenum.

Anbefalt itdsbruk for studentene:

Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum
6
Arbeid med obligatoriske innleveringer
18
Forberedende selvstudier i forkant av forelesning
36
Arbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger
49
Selvstudium
50
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37131 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3713 Markedsteori, 7,5 studieoieng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste kursgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon