Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3713 Mikroøkonomisk analyse

ELE 3713 Mikroøkonomisk analyse

Kurskode: 
ELE 3713
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Kursnavn på engelsk: 
Microeconomic Analysis
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hovedformålet med dette kurset er å tilføre studentene grunnleggende forståelse om markeders virkemåte og om hvordan prisene blir dannet. Studentene skal forstå de økonomiske prinsippene til grunn for tilbud og etterspørsel, prisdannelsen under ulike markedsformer og konkurransens betydning for effektivitet. Studentene skal også få innsikt i ulike kilder til ineffektivitet i økonomien, og hvordan offentlige økonomiske beslutninger kan påvirke effektiviteten.

Kunnskapsmål

Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder påvirker effektiviteten i økonomien under ulike konkurranseformer (perfekt konkurranse, monopol og monopolistisk konkurranse)

 

Ferdighetsmål

Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse og kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat.Ferdighetsmål
Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse og kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat.

Holdningsmål

Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom markedseffektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp av markedsanalysen.

Kursets innhold

Del 1 Introduksjon og oversikt

 • Sentrale begreper i samfunnsøkonomisk analyse
 •  Handel og komparative fortrinn

Del 2 Innføring i mikroøkonomisk analyse

 • Generelt om tilbud og etterspørsel
 • Konsumentenes tilpasning i markeder - etterspørselen etter konsumgoder
 • Bedrifters kostnadsstruktur og tilbud av varer og tjenester
 • Prisdannelsen

Del 3 Økonomisk effektivitet

 • Den "usynlige hånd"
 • Kilder til ineffektivitet og grunnlaget for offentlige inngrep
 • Virkninger av offentlige inngrep·

Del 4 Prisbeslutninger i imperfekte markeder

 • Monopol og andre former for imperfekt konkurranse
 • Prisdiskriminering
 • Asymmetrisk informasjon
 • Spillteori
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 36 forelesningsrimer. 

I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice oppgaver via læringsplattformen It's learning. 

Tilbakemelding på innleveringene skjer i form av oppgavegjennomgang i plenum. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37131
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Kurskode
SØK 3520
Credit reductions:
Kurskode:SØK 3520
Reduction description

Valgkurset ELE 3713 Mikroøkonomisk analyse er noe overlappende med SØK 3520 Mikroøkonomi, men er ikke dekkende nok til at ELE 3713 Mikroøkonomisk analyse kan godkjennes i stedet for SØK 3520 Mikroøkonomi. Sjekket med kursansvarlig for SØK 3520, Christian Riss november 2016.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Innlevering(er)
18 Time(r)
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
49 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.