ELE 3703 Økonomisk sosiologi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3703 Økonomisk sosiologi


Kursansvarlig
Peder Inge Furseth, Tore Bakken

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Finanskrisen viste at økonomisk teori ikke kunne forutsi krisen før vi stod midt oppe i den. Realøkonomien må derfor forstås ut fra andre vinklinger enn bare de rent økonomiske, som sosiologiske og psykologiske forhold. Økonomisk sosiologi er et kurs i hvordan bedrifters og samfunnets strukturer påvirker økonomisk virksomhet, og spesielt hvordan bedrifter påvirkes av institusjoner, sosiale nettverk, og formelle og uformelle maktforhold. Kurset dels supplerer og dels utfordrer de forutsetningene og adferdsantagelsene til ligger til grunn for den konvensjonelle samfunnsøkonomiske forståelsen.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg grunnleggende begreper og kunnskaper innen økonomisk sosiologi som er relevante for å forstå økonomisk samkvem på mikro og makro plan, og for videre studier i andre organisasjons- og ledelsesfag. Disse begrepene er presentert i emneoversikten.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier; hvordan disse skaper problemområder for bedrifter, organisasjoner og samfunn; og antyde hvordan problemområdene kan håndteres ved å supplere økonomisk teori med andre teorier og perspektiver.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle forståelse for at uformelle forhold og ulike adferdsantagelser enn de vi vanligvis møter i økonomisk teori har stor betydning for å forstå bedre hvordan bedrifter og organisasjoner fungerer. Etter gjennomført kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til anvendelse av økonomisk teori, og kunne reflektere over hvordan sentrale forutsetninger og adferdsantagelser påvirker de svarene som økonomisk teori gir.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Swedberg, Richard. 2007. Principles of economic sociology. New ed. Princeton University Press. 304 s

Artikler:
Bauman, Zygmunt. 2007. Forbrukersamfunnet. I : Schjelderup, G. E. og M. W. Knudsen, red. Forbrukersosiologi : makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Cappelen akademisk forlag. s 229-251 (22 sider)
Østerberg, D. 2007. Sosiologisk tenkemåte - et omriss. I: Schjelderup & Knudsen: Forbrukersosiologi : makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Cappelen akademisk. s 53-73 (20 sider)


Tidsskrift:
Granovetter, M. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. Americal Journal of Sociology. 91 (3). s 481-510
Kahneman, D., Knetsch, J. L. & Thaler, R. 1986. Fairness and the Assumptions of Economics. Journal of Business. 59 (4). Part 2, s 285-300
Kahneman, D., Knetsch, J. L. & Thaler, R. 1986. Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market. American Economic Review. 76 (4). s 728-741


Annet:
Dobbin, F. 2004. The Sociological View of the Economy. I: Dobbin, F.: The New Economic Sociology: A Reader. s 1-46
Furseth, Peder Inge. 2004. Social influences on competition: A study of retailing in Norway. Oslo: Unipub. Kap 7, s 66-79, kap 9, s 99-112
Granovetter, M. 1993. The Nature of Economic Relationships. Swedberg (red), Explorations in Economic Sociology. New York: Russell Sage Foundation.. s 3-41
Granovetter, M. 2002. A theoretical agenda for economic sociology in: Mauro F. Guillen, Randall Collins, Paula England, and Marshall Meyer (eds.): The new economic sociology: developments in an emerging field. New York: Russell Sage Foundation. s 35-60
Hirsch, Paul; Stuart Michels and Ray Friedman. 1990. Why economics is different from sociology in: Sharon Zukin and Paul DiMaggio (eds): Structures of capital: The social organization of the economy. New York: Cambridge University Press. s 39-57
Haavelmo, T. 1981. Hva kan statiske likevektsmodeller fortelle oss?. Memo ved Økonomisk institutt, UiO. s 138-145Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Institusjoner – grunnbegrep
 • Institusjoner i økonomien
 • Nettverk – grunnbegrep
 • Nettverk og innflytelse
 • Makt – grunnbegrep
 • Makt og innflytelse
 • Samfunnsvariasjon og bedrifter
 • Samfunnsendringer og bedrifter

Dataverktøy
Internett, div.nettsider, utvalgte podcasts

Læreprosess og tidsbruk
Studentene må være klar til å presentere i plenum minst én av oppgavene som gis på kurset, og å diksutere denne i klassen sammen med andre studenter.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Arbeid med oppgaver
18
Forberede presentasjon i klassen av studentene
9
Lese aktuelle aviser, følge utvalgte podcasts
36
Lese pensum
101
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med 5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37031 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3703 Økonomisk sosiologi - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon