ELE 0719 Matematikk valgfag

ELE 0719 Matematikk valgfag

Kurskode: 
ELE 0719
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Runar Ile
Kursnavn på engelsk: 
Mathematics elective
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i utvalgte emner innenfor matematikk og sannsynlighetsteori.

OBS!

Grunnet Corona-situasjonen, har Handelshøyskolen BI besluttet at eksamen i dette kurset endres våren 2020. Kurset vil denne våren bli evaluert med en hjemmeeksamen som teller 100%. Denne vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Ingen vil få bokstavkarakter.

Alle studentene som har vært påmeldt eksamen i dette kurset våren 2020, vil bli påmeldt denne nye kurs- og eksamenskoden. Dette gjelder også for kontinuasjonsstudenter.

Ordinære og kontinuasjonsstudenter som foretrekker å avlegge ny eksamen (kontinuasjon) i de opprinnelige eksamenskodene, vil kunne gjøre dette høsten 2020 forutsatt at Corona-situasjonen er under kontroll. Vårens eksamen vil ikke telle som et eksamensforsøk, og vil også være kostnadsfri for studentene. Det vil ikke bli tilbudt kontinuasjonseksamen for vårens hjemmeeksamen.

Kunnskapsmål

Etter å ha fullført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper i enkelte emner som er viktige i finans, samfunnsøkonomi og statistikk. Studenten skal:

 • Kjenne til viktige begreper innen lineær algebra og vektorregning, som matriser, vektorer og kvadratiske former, og vite hvordan disse kan brukes i optimering og multivariat statistikk.
 • Forstå sannsynlighetsmodeller fra en matematisk synsvinkel.
 • Kjenne begrepet differensiallikning og vite hvordan differensiallikninger kan brukes til modellering.
 • Forstå grunnlaget for variasjonsregning og optimal kontrollteori og vite hvordan denne teorien kan brukes i samfunnsøkonomi.
Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten blant annet ha tilegnet seg følgende ferdigheter:

 • Beherske regning med matriser, vektorer og determinanter, kunne finne egenverdier og egenvektorer, og kunne bruke dette i anvendelser.
 • Være i stand til å regne med sannsynligheter og sannsynlighetsmodeller i en eller flere variabler, og kunne bruke dette i anvendelser.
 • Være i stand til å løse utvalgte typer differensiallikninger med og uten initialbetingelser.
 • Være i stand til å løse utvalgte optimeringsproblemer.
Generell kompetanse

Studenten skal etter gjennomføring av kurset ha styrket sin evne til analytisk tenkning, og innsett verdien av å arbeide nøyaktig og systematisk.

Kursets innhold
 • Lineær algebra og vektorregning
 • Sannsynlighetsteori
 • Differensiallikninger
 • Optimal kontrollteori
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over 45 timer. Det blir utarbeidet arbeidsprogrammer med oppgaver som studenten skal løse. Noen av oppgavene vil i etterkant bli gjennomgått i forelesningene. 

Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene og øke læringsutbyttet når oppgavene gjennomgås.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kurset har våren 2020 ny pensumbok, men det er mulig å ta eksamen (kontinuasjon) våren 2020  med pensum som ble brukt våren 2019. Det er ingen ytterligere endringer i kurset enn ny pensumbok.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på MET 1180 Matematikk, eller MET 2910 Matematikk for økonomer.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
6 Time(r)
Kommentar: 
Hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
ELE07191
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
49 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.