Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BTH 3011 Bacheloroppgave - Innovasjonsledelse

BTH 3011 Bacheloroppgave - Innovasjonsledelse

Kurskode: 
BTH 3011
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Heidi Wiig
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Innovation Management
Produktkategori: 
Bachelor
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte. Bacheloropgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på inntill tre studenter som samarbeider om oppgaven.

Kunnskapsmål

Studenten skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom. Studentene skal forstå sammenhengen mellom studiets teori og forretningsmessige betraktninger, valg av løsninger og forventede konsekvenser. Studentene skal forstå hva som skal til for å fylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne svare på en konkret problemstilling innenfor fagområdet innovasjon i form av en skriftlig oppgave. Studenten skal kunne analysere og reflektere over valgt problemstiling. Studenten skal kunne bruke ervervet kunnskap kritisk og analytisk Studenten skal kunne trekke slutninger på bakgrunn av teoretisk arbeid og innhentet empiri.
 

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av prosessen med å skrive bacheloroppgave utvikle holdninger og ferdigheter tilknyttet det å skrive et selvstendig utredningsarbeid.

Kursets innhold

Følgende krav stilles til valg av oppgave:
Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon og det skal formuleres en problemstilling som faller innenfor innovasjonsfeltet. Det skal være mulig å formulere en konkret problemstilling som skal inngå i en helhetlig prosess, fra problemforståelse, datainnsamling, analyse, til strategi, plan eller tiltak. Anvendelse av stoff fra flere fagområder vil ofte være påkrevet. Så sant ikke oppgaven skrives som en teoretisk oppgave, skal oppgaven inneholde innsamling av et sett primærdata i forbindelse med analysen.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning.Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

For oppgaver med kvantitative primærdata vil det være naturlig å benytte SPSS eller andre relevante program for dataanalyse. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt i alle oppgaver.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Bacheloroppgaven forutsetter gjennomført fordypningskurs i BST 3010 Innovasjonsledelse eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH30111
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Undervisning
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)
80 Time(r)
Uarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver
265 Time(r)
Arbeid med Bachelorppgaven
Veiledning
3 Time(r)
Individuell veiledning
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.