Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BST 3010 Innovasjonsledelse

BST 3010 Innovasjonsledelse

Kurskode: 
BST 3010
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Thomas Hoholm
Kursnavn på engelsk: 
Innovation Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Ledelse av innovasjonsprosjekter og utvikling av innovasjonsstrategi blir stadig viktigere i arbeidslivet. Dette kurset skal gi studentene en grundig forståelse for den komplekse oppgaven det er å lede innovasjon i og på tvers av virksomheter. Vi vil i hver samling koble teori og praksis, blant annet via gjesteforelesere fra ulike bedrifter og organisasjoner, og case-løsning. Innovasjon behandles tverrfaglig i skjæringspunktet mellom markeder, teknologi og organisering. Forelesninger, klassediskusjoner og gruppearbeid, i tillegg til utvalgt litteratur, vil hjelpe studentene til å forstå et utfordrende og viktig tema.

Studentene vil veksle mellom å jobbe med case-løsninger hentet fra reelle virksomheters innovasjonsutfordringer, og fordypning i faglitteratur om innovasjonsledelse. Eksempler på slike case kan være smarte IT-løsninger for helsetjenester, produktutvikling for matindustrien, og kommersialisering av miljøteknologi. De siste årene har man blitt stadig mer oppmerksom på betydningen av innovasjon og entreprenørskap. Dette feltet har fått høy prioritet av den norske regjeringen, som lanserte stortingsmeldingen "Et bærekraftig og nyskapende Norge", høsten 2008.

I kombinasjon med bestått Bacheloroppgave i Innovasjonsledelse, 15 studiepoeng vil dette kurset gi fagfordypning i Innovasjonsledelse på vitnemål for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller Bachelorstudiet i markedsføring.

OBS!
Kurset har noe overlapp med kurset ELE 3701 Innovasjon og entreprenørskap (7.5 studiepoeng). En kombinasjon av disse to kursene vil ikke godkjennes som del av en bachelorgrad.

Kunnskapsmål

I dette kurset skal studentene gjennom teori og praksis tilegne seg kunnskap som gir forståelse for kompleksiteten i det å lede innovasjon. Vekten vil særlig ligge på betydningen av å integrere kompetanse innen marked, teknologi og organisasjon.

Ferdighetsmål

Kurset skal forberede studentene for å håndtere utfordringene ved å lede innovasjonsarbeid i bedrifter. Studentene skal utvikle evne til å analysere og delta i de forskjellige aktivitetene som typisk inngår i innovasjonsprosesser, ved anvendelse av teori, modeller og verktøy fra pensum. Studentene skal utvikle ferdigheter i analyse av – og deltakelse i – utviklingsprosesser i bedrifter og oppstartsforetak, så vel som tilrettelegging for innovasjon i offentlige organisasjoner (Innovasjon Norge, etc).

Generell kompetanse

Gjennom kurset skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over hvilken rolle innovasjon spiller i økonomi og samfunn, og dessuten over politiske strategier for å støtte innovasjon og entreprenørskap i samfunnet.

Kursets innhold
 • Introduksjon: Hva er innovasjon?
 • Former for innovasjon, og Innovasjon som kjernevirksomhet
 • Hvordan forme 'den innovative organisasjon'?
 • Utvikling av innovasjonsstrategi
 • Søk: åpen innovasjon og nettverk
 • Innovasjonspolitikk
 • Velg: beslutninger under usikkerhet
 • Gjennomfør: utvikling av produkter og tjenester
 • Utvikling av nye markeder
 • Betydningen av entreprenørskap og nye selskaper for innovasjon
 • Hvordan fange verdi fra innovasjon? Verdi, ytelse, kunnskap
 • Den innovative organisasjon II: Innovasjonsprosesser og læring
Undervisnings- og læringsaktiviteter

En rekke verktøy vil brukes i kurset, som forelesninger, gruppearbeid, case-studier, og presentasjoner. Forelesninger og lesing av pensumlitteratur skal gi kunnskap om og forståelse for grunnleggende konsepter og viktige utfordringer innen innovasjonsledelse. 

I tillegg vil det bli gitt ulike oppgaver (som studentpresentasjoner, quiz, refleksjonsnotat, etc) som skal fulllføres for å få godkjent eksamen. Studentene skal også skrive en prosjektoppgave basert på et case innen et gitt emne. Prosjektoppgaven kan skrives i grupper på opp til fem personer. 

Semesteret vil brukes til to hovedaktiviteter. For det første skal studentene jobbe i grupper for å løse praktiske innovasjonsutfordringer i etablerte bedrifter. For det andre skal vi jobbe med å utvikle teoretisk/analytisk forståelse for feltet basert på nyere forskning. 

I hver sesjon vil vi behandle et sentralt tema for innovasjonsledelse, relatert til både teknologi- og tjenesteinnovasjon, gjennom pensumboken og aktuelle forskningsartikler. For hver sesjon vil vi også jobbe med å utvikle team-prosessene relatert til den praktiske oppgaveløsningen. Studentene vil få veiledning og dessuten dele erfaringer seg i mellom. Det er lagt opp til variert undervisning ved bruk av forelesninger, cases, video, og andre læringsverktøy for å styrke læringsprosessen i faget. 

I kurset vil vi også dra nytte av interne og eksterne gjesteforelesere som kan presentere spennende cases og ny forskning på feltet, og dermed gi dypere innsikt i enkelte pensumtema. 

En leseplan vil deles ut ved begynnelsen av hvert semester.

Endelig karakter i kurset baseres på to deler.

Del 1 - Mappeevaluering, teller 50%
Mappeevalueringen vil baseres på en elektronisk mappe samt deltakelse i klassen. Studentene skal utvikle en systematisk samling oppgaver som vil vise innsats, prosess, framgang og refleksjon. Medstudent-evaluering vil være ett av verktøyene for å maksimere læring underveis.

Arbeidene i den elektroniske mappen på It's Learning, skrives ut og leveres for sensur, og skal bestå av følgende elementer:

 • Innlevering av prosjektskisse, maks 5 sider, som må inkludere navn på gruppens medlemmer, tema og case for oppgaven, og hvordan man tenker å gjennomføre analysen. Datoer vil gjøres kjent ved kursstart.
 • Deltakelse i seminarer: presentere egne prosjekter og gi tilbakemelding til medstudenter (dokumenteres via evalueringsskjema)
 • Gruppepresentasjoner i klassen innen utdelte tema (dokumenteres via innlevering av powerpoint-presentasjon), samt gjennomføring av div.oppgaver i itslearning.
 • Prosjektoppgave. Kan skrive i grupper på opp til fem studenter. Maks 25 sider.

Del 2 - Tre timers individuell skriftlig eksamen, teller 50%

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, Markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
50
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Innleveringen er et resultat av en elektronisk mappe. Se forklaring under Punktet læreprosess og tidsbruk.
Eksamenskode: 
BST30101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
50
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BST30102
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
ELE 3701100
Credit reductions:
Kurskode:ELE 3701
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset har noe overlapp med kurset ELE 3701 Innovasjon og entreprenørskap (7.5 studiepoeng). En kombinasjon av disse to kursene vil ikke godkjennes som del av en bachelorgrad.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
72 Time(r)
Forberedelse til undervisning
140 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
38 Time(r)
Presentasjoner i klassen, tester/quiz, refleksjonsnotat, etc.
Innlevering(er)
150 Time(r)
Prosjektoppgave basert på en case-studie/praktisk prosjekt.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.