BST 3010 Innovasjonsledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BST 3010 Innovasjonsledelse


Kursansvarlig
Thomas Hoholm

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset vil studenten veksle mellom å jobbe med case-løsninger hentet fra reelle virksomheters innovasjonsutfordringer, og fordypning i faglitteratur om innovasjonsledelse. Eksempler på slike case kan være smarte IT-løsninger for helsetjenester, produktutvikling for matindustrien, og kommersialisering av miljøteknologi. De siste årene har man blitt stadig mer oppmerksom på betydningen av innovasjon og entreprenørskap. Dette feltet har fått høy prioritet av den norske regjeringen, som lanserte stortingsmeldingen "Et bærekraftig og nyskapende Norge", høsten 2008.

Kurset har som mål å gi studentene en grundig forståelse for den komplekse oppgaven det er å lede innovasjon i og på tvers av virksomheter. Vi vil bruke en integrert tilnærming som jobber med relasjonene mellom markeder, teknologi og organisering. Forelesninger, klassediskusjoner og gruppearbeid, i tillegg til utvalgt litteratur, vil hjelpe studentene til å forstå et utfordrende tema.

I kombinasjon med bestått Bacheloroppgave i Innovasjonsledelse, 15 studiepoeng vil dette kurset gi fagfordypning i Innovasjonsledelse på vitnemål for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller Bachelorstudiet i markedsføring.

OBS!
Kurset har noe overlapp med kurset ELE 3701 Innovasjon og entreprenørskap (7.5 studiepoeng). En kombinasjon av disse to kursene vil ikke godkjennes som del av en bachelorgrad.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I dette kurset skal studentene gjennom teori og praksis tilegne seg kunnskap som gir forståelse for kompleksiteten i det å lede innovasjon. Vekten vil særlig ligge på betydningen av å integrere kompetanse innen marked, teknologi og organisasjon.

Ferdighetsmål
Kurset skal forberede studentene for å håndtere utfordringene ved å lede innovasjonsarbeid i bedrifter. Studentene skal utvikle evne til å analysere og delta i de forskjellige aktivitetene som typisk inngår i innovasjonsprosesser, ved anvendelse av teori, modeller og verktøy fra pensum. Studentene skal utvikle ferdigheter i analyse av – og deltakelse i – utviklingsprosesser i bedrifter og oppstartsforetak, så vel som tilrettelegging for innovasjon i offentlige organisasjoner (Innovasjon Norge, etc).

Holdningsmål
Gjennom kurset skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over hvilken rolle innovasjon spiller i økonomi og samfunn, og dessuten over politiske strategier for å støtte innovasjon og entreprenørskap i samfunnet.

Forkunnskaper
Gjennomført 1. og 2.år bachelor.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Tidd, Joseph and John Bessant. 2013. Managing innovation : integrating technological, market and organizational change. 5th ed. Wiley. 610 sider

Artikkelsamling:
Aslesen og Hoholm. Artikkelsamling. Utvalgte artikler for å utdype og utfylle pensum. Oversikt over artikler som inngår publiseres på Its learning

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Introduksjon: Hva er innovasjon?
 • Former for innovasjon, og Innovasjon som kjernevirksomhet
 • Hvordan forme 'den innovative organisasjon'?
 • Utvikling av innovasjonsstrategi
 • Søk: åpen innovasjon og nettverk
 • Innovasjonspolitikk
 • Velg: beslutninger under usikkerhet
 • Gjennomfør: utvikling av produkter og tjenester
 • Utvikling av nye markeder
 • Betydningen av entreprenørskap og nye selskaper for innovasjon
 • Hvordan fange verdi fra innovasjon? Verdi, ytelse, kunnskap
 • Den innovative organisasjon II: Innovasjonsprosesser og læring

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
En rekke verktøy vil brukes i kurset, som forelesninger, gruppearbeid, case-studier, og presentasjoner. Forelesninger og lesing av pensumlitteratur skal gi kunnskap om og forståelse for grunnleggende konsepter og viktige utfordringer innen innovasjonsledelse.
I tillegg vil det bli gitt ulike oppgaver (som studentpresentasjoner, quiz, refleksjonsnotat, etc) som skal fulllføres for å få godkjent eksamen. Studentene skal også skrive en prosjektoppgave basert på et case innen et gitt emne. Prosjektoppgaven kan skrives i grupper på opp til fem personer.

Semesteret vil brukes til to hovedaktiviteter. For det første skal studentene jobbe i grupper for å løse praktiske innovasjonsutfordringer i etablerte bedrifter. For det andre skal vi jobbe med å utvikle teoretisk/analytisk forståelse for feltet basert på nyere forskning.

I hver sesjon vil vi behandle et sentralt tema for innovasjonsledelse, relatert til både teknologi- og tjenesteinnovasjon, gjennom pensumboken og aktuelle forskningsartikler. For hver sesjon vil vi også jobbe med å utvikle team-prosessene relatert til den praktiske oppgaveløsningen. Studentene vil få veiledning og dessuten dele erfaringer seg i mellom. Det er lagt opp til variert undervisning ved bruk av forelesninger, cases, video, og andre læringsverktøy for å styrke læringsprosessen i faget.

I kurset vil vi også dra nytte av interne og eksterne gjesteforelesere som kan presentere spennende cases og ny forskning på feltet, og dermed gi dypere innsikt i enkelte pensumtema.

En leseplan vil deles ut ved begynnelsen av hvert semester.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet Timer
Forelesninger/klassesamlinger
72
Lese pensum, forberedelser til forelesning
140
Oppgaver (presentasjoner i klassen, tester/quiz), refleksjonsnotat, etc)
38
Prosjektoppgave basert på en case-studie/praktisk prosjekt
150
SUM
400


  Eksamen
  Endelig karakter i kurset baseres på to deler.

  Del 1 - Mappeevaluering, teller 50%
  Mappeevalueringen vil baseres på en elektronisk mappe samt deltakelse i klassen. Studentene skal utvikle en systematisk samling oppgaver som vil vise innsats, prosess, framgang og refleksjon. Medstudent-evaluering vil være ett av verktøyene for å maksimere læring underveis.

  Arbeidene i den elektroniske mappen på It's Learning, skrives ut og leveres for sensur, og skal bestå av følgende elementer:
  - Innlevering av prosjektskisse, maks 5 sider, som må inkludere navn på gruppens medlemmer, tema og case for oppgaven, og hvordan man tenker å gjennomføre analysen. Datoer vil gjøres kjent ved kursstart.
  - Deltakelse i seminarer: presentere egne prosjekter og gi tilbakemelding til medstudenter (dokumenteres via evalueringsskjema)
  - Gruppepresentasjoner i klassen innen utdelte tema (dokumenteres via innlevering av powerpoint-presentasjon), samt gjennomføring av div.oppgaver i itslearning.
  - Prosjektoppgave. Kan skrive i grupper på opp til fem studenter. Maks 25 sider.

  Del 2 - Tre timers individuell skriftlig eksamen, teller 50%


  Eksamenskode(r)
  BST 30101 - Mappeevaluering, teller 50% for å oppnå endelig karakter i kurset BST 3010 Innovasjonsledelse, 15 studiepoeng.
  BST 30102 - Skriftlig eksamen, teller 50% for å oppnå endelig karakter i kurset BST 3010 Innovasjonsledelse, 15 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Skriftlig eksamen - Ingen hjelpemidler tillatt.
  Mappeevaluering - Alle hjelpemidler tillatt.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen kan gjennomføres ved neste ordinære kursgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon