Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BST 2013 Reiselivsledelse- Tourism Management

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BST 2013 Reiselivsledelse- Tourism Management


Kursansvarlig
Sølvi Lyngnes

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset vil i kombinasjon med BTH Tourism Management utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Det gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring. Andre studenter kan velge kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.


Reiseliv er verdens hurtigst voksende næringsområde. Konkurrerende virksomheter etablerer seg samtidig som eksisterende skal posisjonere seg for å være attraktive. Reisevaner og trender endres, finanskrisen strammer inn den reisendes forbruk og ny teknologi påvirker alt i fra distribusjon og kommunikasjon, til den reisendes atferd. Norge et høykostland, som må levere kvalitetsprodukter med opplevelsesverdier som er tilpasset målgruppenes behov, motiver og ferdigheter. Kurset handler om å utvikle og tilrettelegge reiselivsbedrifter på en slik måte at de blir attraktive og innovative opplevelsesbedrifter som leverer høy servicekvalitet. Slik innsikt for aktørene i reiselivet kan bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping både for bedrift, kunde og destinasjon.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal gjennom kurset tilegne seg grunnleggende forståelse for turisme som fenomen og næring. Studenten skal videre tilegne seg forståelse for og innsikt i det særegne ved reiselivsproduktene og konsekvenser av at konsumentene kommer til produktet og ikke omvendt. Studentene skal kunne forstå hvordan entreprenører, bedrifter og destinasjoner innen reiseliv kan arbeide strategisk med opplevelsesproduksjon og servicekvalitet. Etter endt kurs skal studentene være kjent med og forklare teorier, redskaper og metoder for å kunne utføre opplevelsesproduksjon,effektiv kvalitetsledelse og ha markedsforståelse i ulike typer reiselivsbedrifter.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne analysere, implementere og tilrettelegge strategier for bedrifter og destinasjoners innen feltet opplevelsesproduksjon. Studentene skal også kunne implementere kvalitetsledelsesverktøy i reiselivsbedrifter. Relevante administrative verktøy skal kunne anvendes både på nye og eksisterende bedrifter.

Holdningsmål
Studentene skal tilegne seg grunnlag for etisk refleksjon og kritisk tenkning i de utfordringer som ligger i å utvikle opplevelser i turisme og reiseliv basert på kultur, natur og samfunn. Etiske dimensjoner slik som bærekraft og sosialt ansvar vektlegges.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Weaver, David B., Laura Lawton. 2014. Tourism management. 5th ed. Wiley. 430

Artikkelsamling:
Lyngnes, S. 2015. Artikkelsamling: Reiselivsledelse- Tourism management. 1. utg. Handelshøyskolen BI. Flere av artiklene kan lastes ned fra journaler som finnes på BI s bibliotek

Annet:
NDH. 2012. Destinasjon Norge, regjeringens reiselivsstrategi. www.regjeringen.no. 90 sider


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
I: Reiselivsledelse

 • Reiseliv som fag, fenomen og næring
 • Reiseliv som system
 • Destinasjoner og destinasjonsutvikling
 • Reiselivsproduktet: overnatting, servering, transport, attraksjoner og aktiviteter, organisasjoner

II: Servicekvalitet i reiselivet: konsepter og dimensjoner
 • Servicekvalitet og kundetilfredshet
 • Servicekvalitet som konkurransefortrinn
 • Servicekvalitet og teknologi
 • Servicepersonalets rolle og servicekvalitet

III: Opplevelse begreper,fenomen og praksis
 • Opplevelseøkonomi: fortid, nåtid, fremtid
 • Teorier og metoder i opplevelsesproduksjon
 • Attraksjoner og aktiviteter, transport, overnatting og servering som opplevelsesprodusenter
 • Innovasjon i opplevelsesbedrifter og destinasjoner
IV: Etterspørsel
 • Reiseliv og markedsorientering
 • Merkevare- og omdømmebygging
 • Markedsføring av opplevelser
V:Virkninger
 • Verdiskaping
 • Bærekraft: økonomisk, miljømessig, sosiokulturell

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset består av forelesninger, foredrag, ekskursjoner, studentpresentasjoner , diskusjoner og ulike former for veiledning og tilbakemelding. Det forventes av studentene at de er godt forberedt til timene og deltar i det som er planlagt i detaljert plan ved semesterstart.

I kurset skal studentene gjennomføre en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det blir gitt tilbakemelding og veiledning basert på innlevert materiale og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk for studentene
Aktivitet
Timer
Deltagelse i undervisningen, presentasjon av oppgaver
78
Veiledning
2
Forberedelse til undervisning og eksamen, arbeid oppgaver, litteraturstudier.
307
Ekskursjon/bedriftsbesøk
10
Eksamen
3
SUM
400  Eksamen
  Karakter i kurset baseres på:

  Prosjektoppgave som teller 40 % av karakteren i kurset. Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
  Individuell skriftlig eksamen, på 3 (tre) timer, som teller 60 % av karakteren i kurset.

  Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter.


  Eksamenskode(r)
  BST 20131 - Prosjektoppgave som teller 40 % av karakteren for å få karakter i BST 2013 Tourism Management - Reiselivsledelse
  BST 20132 - Skriftlig eksamen som teller 60 % av karakteren for å få karakter i BST 2013 Tourism Management - Reiselivsledelse


  Hjelpemidler til eksamen
  Prosjektoppgave: alle hjelpemidler tillatt
  Individuell skriftlig eksamen: ingen hjelpemidler tillatt


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon i prosjektoppgaven gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Kontinuasjon i skriftlig eksamen gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat.


  Tilleggsinformasjon