Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BST 1612 Anvendt Makroøkonomi

BST 1612 Anvendt Makroøkonomi

Kurskode: 
BST 1612
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Hans-Martin Straume
Kursnavn på engelsk: 
Applied Macroeconomics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet og av internasjonale sammenhenger mellom land. Faget dreier seg om fenomener som langsiktig økonomisk vekst og bærekraft, ulikhet, konjunkturbevegelser, finansiell ustabilitet, arbeidsledighet, inflasjon og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene innsikt i makroøkonomiske mekanismer og sammenhenger som er viktige for norsk økonomi og økonomisk politikk både på kort og lang sikt. Det vil bli lagt vekt på samspillet mellom finansmarkeder, penge- og finanspolitikk og konjunkturbevegelser. Norges Banks pengepolitikk og finanspolitiske spørsmål vil stå sentralt. Gjennom diskusjon av viktige og aktuelle makroøkonomiske problemer som makroøkonomisk ustabilitet, finansielle kriser, kryptovaluta, bruk av oljepenger, eldrebølge og økonomisk globalisering, økonomisk vekst og bærekraft med mer, legger kurset vekt på å koble teoretisk innsikt til viktige makroøkonomiske fenomener og utviklingstrekk.

Kurset legger vekt på å lære studentene økonometriske metoder og digitale analyseverktøy til analyser av konjunkturdata, og til å lage prognoser basert på estimerte modellsammenhenger. I kurset gis det derfor en innføring i tidsserieøkonometri og relevant programvare.

Etter gjennomført kurs skal studentene ha forståelse for;

 • Interaksjonen mellom realmarkedet, pengemarkedet, valutamarkedet og arbeidsmarkedet og herunder kunne redegjøre for mulige effekter av den økonomiske politikken på sentrale variabler som aggregert produksjon, arbeidsledighet, inflasjon, driftsbalanse og handelsbalanse.
 • Meningen med, og viktigheten av, finansiell stabilitet, samt kjenne til myndighetenes virkemidler i arbeidet med å bevare finansiell stabilitet.
 • Sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst og bærekraft og kunne redegjøre for hvordan den langsiktige vekstbanen påvirkes av underliggende faktorer som sparerate og vekst i total faktorproduktivitet.
 • Kortsiktige og langsiktige effekter av bruk av oljepenger i norsk økonomi, samt ha innsikt i grunnleggende problemstillinger knyttet til offentlige budsjetter og pensjoner.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Finne frem makroøkonomiske data og på egen hånd kunne gjennomføre empiriske analyser av disse dataene.
 • Drøfte makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av ulike modellmessige tilnærminger, og herunder kunne redegjøre for styrker og svakheter ved ulike makroøkonomiske modeller.
   
Generell kompetanse

Studentene skal være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk, herunder målkonflikten mellom makroøkonomisk effektivitet og inntektsutjevning.
Studentene skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser.
Studentene skal oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk.

Kursets innhold
 • Makroøkonomiske datakilder
 • Økonomisk vekst og bærekraft, ulikhet og vekst.
 • Finansmarkeder. Aktivabobler og finansielle kriser i et internasjonalt perspektiv.
 • Finansiell stabilitet
 • Konjunkturteori
 • Finanspolitikk
 • Pengepolitikk
 • Sparing, nasjonalformue og finanspolitikk. Bærekraftig offentlig gjeld.
 • Oljeformue og næringsstruktur
 • Anvendt økonometri
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bli gjennomført med 90 timer undervisning i moduler.

Dataverktøy
Stata
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav
 • MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer
 • MET 3590/MET 3592 Økonometri, MET 2123 Metode og dataanalyse eller MET 3515 Matematisk analyse
 • SØK 3520 Mikroøkonomi
 • SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer

Eventuelt tilsvarende kunnskaper fra annen undervisningsinstitusjon.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
BST16121
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
225 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.