BST 1612 Anvendt Makroøkonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BST 1612 Anvendt Makroøkonomi


Kursansvarlig
Terje Synnestvedt

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1613 Bacheloroppgave – Anvendt makroøkonomi, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som langsiktig økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, finansiell ustabilitet, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Læringsmål
Kurset skal gi studentene innsikt i makroøkonomiske mekanismer og sammenhenger som er viktige for norsk økonomi og økonomisk politikk både på kort og lang sikt. Det vil bli lagt vekt på samspillet mellom finansmarkeder, penge- og finanspolitikk og konjunkturbevegelser. Norges Banks pengepolitikk og finanspolitiske spørsmål vil stå sentralt. Gjennom diskusjon av viktige og aktuelle makroøkonomiske problemer som makroøkonomisk ustabilitet, finansielle kriser, bruk av oljepenger, eldrebølge og økonomisk globalisering med mer, legger kurset vekt på å koble teoretisk innsikt til viktige makroøkonomiske fenomener og utviklingstrekk.

Kurset legger vekt på å lære studentene økonometriske metoder og analyseverktøy til analyser av konjunkturdata, og til å lage prognoser basert på estimerte modellsammenhenger. I kurset gis det derfor en innføring i tidsserieøkonometri og relevant programvare.

Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha forståelse for;

 • Interaksjonen mellom realmarkdet, pengemarkedet, valutamarkedet og arbeidsmarkedet og herunder kunne redegjøre for mulige effekter av den økonomiske politikk på sentrale variable som aggregert produksjon, arbeidsledighet, inflasjon, driftsbalanse og handelsbalanse.
 • meningen med og viktigheten av finansiell stablititet og kjenne til myndighetenes virkemidler i arbeidet med å bevare finansiell stabilitet.
 • Sentrale drifkrefter bak økonomisk vekst og kunne redegjøre for hvordan den langsiktige vekstbanen påvirkes av underliggende faktorer som sparerate og vekst i total faktorproduktivitet.
 • Kortsiktige og langsiktige effekter av bruk av oljepenger i norsk økonomi samt ha innsikt i grunnleggende problemstillinger knyttet til offentlige budsjetter og pensjoner.

Ferdighetsmål
 • Studentene skal kunne finne frem makroøkonomiske data og på egen hånd kunne gjennomføre empiriske analyser av disse dataene.
 • Studentene skal kunne drøfte makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av ulike modellmessige tilnærminger og herunder kunne redegjøre for styrker og svakheter ved ulike makroøkonomiske modeller.

Holdningsmål
 • Studentene skal være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk, herunder målkonflikten mellom effektivitet og inntektsutjevning.
 • Studentene skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser.
 • Studentene skal oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon eller tilsvarende med vekt på følgende kurs:
MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer
MET 3590/MET 3592 Økonometri, MET 2123 Metode og dataanalyse eller MET 3515 Matematisk analyse
SØK 3520 Mikroøkonomi
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer
Eventuelt tilsvarende kunnskaper fra annen undervisningsinstitusjon.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Blanchard, Oliver, Alessia Amighini and Francesco Giavazzi. 2013. Macroeconomics : a European perspective. 2nd ed. Pearson. Utvalgte deler
Gujarati, Damodar. 2015. Econometrics by example. 2nd ed. Palgrave
Isachsen, Arne Jon og Geir Bjønnes Høidal. 2004. Globale penger. Gyldendal akademisk
Steigum, Erling. 2004. Moderne makroøkonomi. Gyldendal akademisk. Utvalgte deler


Artikkelsamling:
Terje Synnestvedt. 2013. Pensumhefte BST 1612 Anvendt makroøkonomi. 1. utg. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Grenness, Tor. 2001. Innføring i vitenskapsteori og metode. 2. utg. Universitetsforlaget. Kap 3-9
Isachsen, Arne Jon. 2012. Finanskriser og globale ubalanser. Zigma Forlag


Emneoversikt
 • Makroøkonomiske datakilder
 • Økonomisk vekst
 • Renter og valutakurser
 • Konjunkturteori
 • Pengepolitikk
 • Finanspolitikk
 • Offentlige budsjetter
 • Pensjoner
 • Aktivabobler og finansielle kriser i et internasjonalt perspektiv
 • Finansiell stabilitet
 • Makroøkonomiske prognoser
 • Anvendt økonometri
 • Tidsserieanalyse

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes i kurset. Det gis en innføring i programvaren Eviews

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bli gjennomført med 90 timer undervisning i moduler.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen og oppgavegjennomgang
90
Forberedelse til forelesning/lese litteratur/kollokvier
225
Arbeid med øvingsoppgaver
80
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
400  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig ekamen.

  Eksamenskode(r)
  BST 16121 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BST 1612 Anvendt Makroøkonomi I, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon