BMP 2903 Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon

BMP 2903 Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon

Kurskode: 
BMP 2903
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Terje Gaustad
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2904
BMP 2905
Introduksjon

De fleste underholdnings- og kulturbransjene har i løpet av de siste årene gjennomgått en intensivert profesjonalisering, og dette har skapt et økt behov for produksjonsledere som ikke bare har forståelse for de tekniske, kunstneriske og kreative prosessene, men som også kan se disse innenfor en økonomi og ledelsesfaglig ramme.

Selve produksjonsprosessen innen film, TV og scenekunst omfatter realiseringen av prosjektene, og dette er en ømfintlig prosess hvor gjennomføringsmåten er helt avgjørende for kvaliteten og verdien av sluttproduktet. Usikkerheten er spesielt stor siden produksjonen i stor grad består av kreative prosesser og prestasjoner.

En god produksjonsleder bør ha økonomisk og administrativ tyngde til å styre produksjonsprosessen innenfor gitte kostnadsrammer, men samtidig forstå hva som ligger bak alle tallene slik at de kreative verdiene som utgjør produktets kjerne hele tiden blir ivaretatt. Denne type lederstillinger er av de mest komplekse, varierte og ansvarsfulle jobbene man kan finne innenfor de kreative næringene og etterspørselen etter dyktige kandidater er derfor stor.

Dette programmet gir deltakerne et spesialtilpasset teoretisk fundament med fokus på økonomistyring, prosjektorganisasjon og ledelse samt kommunikasjon og forhandlingsteknikk. Teorien blir gjennomgått i en bransjespesifikk ramme av de spesielle forutsetningene for verdiskapning man finner innen film, TV og scenekunst, og programmet har en klar anvendt vinkling.

Den anvendte vinklingen blir ivaretatt gjennom utstrakt bruk av case-undervisning. Gjennom hele programmet vil deltakerne arbeide med case fra film, TV og sceneproduksjon. I arbeidet med disse casene blir deltakerne stilt overfor simulering av sentrale problemstillinger en produksjonsleder vil møte. Casene har en viktig funksjon i å relatere teorien til praktiske problemstillinger, samt i å binde de forskjellige teoretiske tilnærmingene sammen på en helhetlig måte som tydeliggjør deres verdi og anvendbarhet i forhold til hele produksjonsprosessen. Deltakerne ser tydelig hvordan teorien kommer til praktisk nytte, og de får innsikt i og oversikt over produksjonsprosessene innen film, TV og scenekunst. Casearbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med produsenter og produksjonsledere fra bransjene som arbeidet på de reelle produksjonene casene representerer.

Deltakerne kan velge ytterligere anvendt spesialisering gjennom valg av prosjektoppgave.

Programmet gjennomføres i samarbeid med Virke Produsentforeningen, Danse- og teatersentrum (DTS) og Produsentforeningen for Privatteatre.

Kunnskapsmål

Å utvikle deltakerens kunnskaper til:

 • å være kjent med sentrale og relevante prinsipper for organisasjon og ledelse av prosjekter
 • å være kjent med sentrale og relevante prinsipper for kostnadsplanlegging, økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse for prosjekter
 • å forstå de spesielle forutsetningene for verdiskapning man finner i de kreative bransjene
 • å være kjent med relevante prinsipper for forhandlinger og konflikthåndtering
 • å være kjent med de vanligste bransjeavtalene brukt innen film, TV og sceneproduksjon

 

Ferdighetsmål

Å utvikle deltakerens ferdigheter slik at de kan lede gjennomføringen av film, TV og scene-produksjoner, som blant annet innebærer:

 • å kunne organisere produksjonen på en måte som ivaretar både kreative og økonomiske verdier
 • å kunne håndtere uforutsette hendelser på en måte som gjør at produksjonen blir minst mulig skadelidende
 • å kunne kostnadsberegne og justere budsjetter for hele produksjonen samt å benytte dette som styringsverktøy
 • å håndtere forhandlinger, avtaleinngåelse og konfliktløsning i forhold til kreative, administrative og tekniske prosjektansatte og leverandører
   
Holdningsmål

Videre skal deltakerne gjennom bruk av praktiske casestudier få trening i å se og vurdere etiske dilemma som oppstår i produksjonsprosessene.

Kursets innhold

Cirka halvparten av hver modul vil omhandle prosjektledelse og økonomistyring. Her vil deltakerne blant annet tilegne seg kunnskap om prosjektorganisering, nedbrekk, kostnadsforståelse, ressurs- og tidsplanlegging, budsjettering (med bruk av Excel og Movie Magic Scheduling & Budgeting), likviditetsplanlegging, kostnadskontroll og avviksanalyse. I tillegg vil hver modul ha fordypning i følgende tema:

Modul I. Produksjonsleder-rollen innenfor film, TV og scenekunst

 • Din rolle som produksjonsleder i spillefilm, TV, reklamefilm, teater, konsert, events
 • Verdiskapning i kreative prosjekter, samspillet mellom kreative og økonomiske hensyn

Modul II. Ledelse av kreative produksjoner

 • Ledelsesstrategier
 • Teknikker for bygging av gode team
 • Gruppeprosesser og nettverk

Modul III. Forhandlinger og konflikthåndtering

 • Forhandlingsteori og teknikker
 • Kommunikasjon for integrative forhandlinger
 • Konflikthåndtering og vanskelig feedback

Modul IV. Risiko og kriseledelse

 • Risikoanalyser
 • Risikohåndtering
 • Kriseledelse og krisehåndtering

Modul V. Avtaler, kontrakter og finansiering     

 • Overenskomster og avtaleverk
 • Bruk av avtaler og kontrakter i produksjonene
 • Prosjektfinansering

 

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2904 og i 2. semester BMP 2905.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på Bachelor Programmet, men deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i film, TV eller sceneproduksjon. Ved innpassing i et studium, må opptakskrav for studiet oppfylles.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29031
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja5 Time(r)
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset.
Prosjektoppgaven skal løses som gruppearbeid med fra to til fire deltakere. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29032
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (2 - 4)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset.
Prosjektoppgaven skal løses som gruppearbeid med fra to til fire deltakere. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider.
Eksamenskode:BMP 29031
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (2-4)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BMP 29032
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersson, Nina Blystad cop. 2011 Filmens hjerte: produksjonskontoret   Fagbokforl Side 9-32, 47-218
Isaacs, William c1999 Dialogue and the art of thinking together: a pioneering approach to communicating in business and in life   Currency Introduction: pp. 1-14, Chap. 1: pp. 17-48, Chaps. 8-9: pp. 185-238, Chap. 15: pp. 336-359
Sending, Aage 2013 Økonomistyring 1 2. utg Fagbokforl Kap. 1, 3, 6-8, 17 og 18.2
Karlsen, Jan Terje 2016 Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering 4. opplag Universitetsforl Kap. 1, 3-13
Gillet, Cary; Sheehan, Jay 2016 The production manager's toolkit successful production management in theatre and the performing arts   Routledge  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Daft, Richard L.   Structural design for organizations Structural design for organizations      
De Paoli, Donatella   Virtual organizations – a call for new leadership Virtual organizations – a call for new leadership      
Grillo, M.   Production Management Production Management      
Rothman, T.   A Chairman's View A Chairman's View      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Argyris, Chris   Teaching Smart People How to Learn.      
Baumann, A. 2002-03-01 Informal Labour Market Governance: the Case of the British and German Media Production Industries      
Bechky, Beth A. 2006 Gaffers, Gofers, and Grips: Role-Based Coordination in Temporary Organizations.      
Blair, H. 2001-03-01 `You're only as Good as Your Last Job': The Labour Process and Labour Market in the British Film Industry      
Brook, George 2005 Surviving the Roller Coaster: Worst Practices in Project Management within the Television Production Industry      
Caves, Richard E. 2003 Contracts Between Art and Commerce.      
Cialdini, Robert B. 2001 Harnessing the Science of Persuasion.      
DeFillippi, Robert J.; Arthur, Michael   Paradox in Project- Based Enterprise: The case of film making      
Dempster, Anna M. 2008 An Operational Risk Framework for the Performing Arts and Creative Industries.      
Fischer, Bill; Boynton, Andy 2005 Virtuoso Teams      
Goleman, Daniel   What Makes a Leader?     .
Goodman, Richard Alan; Goodman, Lawrence Peter   Some Management Issues in Temporary Systems: A Study of Professional Development and Manpower--The Theater Case.      
Hargadon, Andrew B.; Bechky, Beth A. 2006 When Collections of Creatives Become Creative Collectives: A Field Study of Problem Solving at Work.      
Hurley, Robert F. 2006 The Decision to Trust.      
Jones, Candace; DeFillippi, Robert J.   Back to the future in film: Combining industry and self-knowledge to meet the career challenges of the 21st century.      
Kramer, Roderick M. 2009 Rethinking Trust.      
Lindgren, Monica; Packendorff, Johann 2007-5 Performing arts and the art of performing â On co-construction of project work and professional identities in theatres      
Morris, M. 2001 Genius at Work.      
Mumford, Michael D; Scott, Ginamarie M; Gaddis, Blaine; Strange, Jill M 2002-12 Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships      
Murphy, Susan Elaine; Ensher, Ellen A. 2008-6 A qualitative analysis of charismatic leadership in creative teams: The case of television directors      
Pearson, Christine M.; Clair, Judith A. 1998 Reframing Crisis Management.      
Ramaswamy, Venkat; Gouillart, Francis 2010 Building the Co-Creative Enterprise.      
Reardon, Kathleen K. 2007 Courage as a Skill.      
Reiter-Palmon, Roni; Illies, Jody J. 2004-2 Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective      
Roberto, Michael A.; Bohmer, Richard M. J.; Edmondson, Amy C. 2006 Facing Ambiguous Threats      
Sebenius, James K. 2001 Six habits of merely effective negotiators      
Taleb, Nassim N.; Goldstein, Daniel G.; Spitznagel, Mark W. 2009 The Six Mistakes Executives Make in Risk Management.      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Baggerånås, Liv; Øyen, Jardar; Schnell, Turid; Staff, Harald 1993 Produksjonsplanlegging og produksjonsledelse i fjernsyn: håndbok for produksjonsledere   Vett & Viten ; i samarbeid med Norsk rikskringkasting, Opplæringsavdelingen  
Brown, Blain c2008 Motion picture and video lighting 2nd ed Focal Press  
Clevé, Bastian 2006 Film production management 3rd ed Elsevier  
Elstad, Beate; De Paoli, Donatella 2014 Organisering og ledelse av kunst og kultur 2. utg Cappelen Damm akademisk  
Koster, Robert 2004 The budget book for film and television 2nd ed Focal Press  
Rizzo, Michael 2015 The art direction handbook for film & television 2nd ed Focal Press  
Copley, Soozie; Killner, Philippa 2001 Stage management   Crowood  
Mitchell, Leslie 2009 Production management for television   Routledge  
Zettl, Herbert cop. 2012 Television production handbook + workbook 11th ed., International ed Wadsworth Cengage Learning  
Wheeler, Paul 2005 Practical cinematography 2nd ed Focal Press  
Pallin, Gail 2010 Stage management: the essential handbook New ed Nick Hern Books