BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse

BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse

Kurskode: 
BIK 2953
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Espen Roy Skaldehaug
Emnenavn på engelsk: 
Business Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Formålet med kurset er å belyse de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester, forståelse for forretningsdrift, virksomhetsstyring. I lys av forretningsforståelse gjennomgås relevant teori, relevante kalkulasjoner og relevante metoder, alt med tanke å styre virksomheten best mulig gjennom optimale beslutninger samt utvikling av ønsket kultur.

Kurset omhandler dessuten en gjennomgang av ulike tiltak, eksempelvis kontinuerlig forbedring og/eller kostnadskutt, som kan iverksettes for å øke verdien, lønnsomheten, av virksomheten.

Kurset har som formål å tydeliggjøre gjeldene teorier og metoder som benyttes i praksis i dag, samtidig som kurset tar for seg utviklingstrekk og viser hvilke endringer det bedriftsøkonomiske fagområdet sannsynligvis står overfor.

Kunnskapsmål

Etter endt kursprogram:

 • Har studentene tilegnet seg bred og oppdatert kunnskap fra ulike sider ved virksomhetsstyring samt overordnede sammenhenger mellom fagområdene bedriftsøkonomi, strategi og finans og den videre sammenheng til FNs 17 bærekraftmål og sirkulær økonomisk logikk.
 • Har studentene tilegnet seg kunnskap som gjør dem i stand til å utføre og komme med anbefalinger til både kortsiktige og langsiktige beslutninger.
 • Har studentene tilegnet seg kunnskap om betydningen av å bygge inn ønsket kultur i virksomheten, og om hvordan dette kan gjøres.
 • Kjenner og forstår studentene nyere bedriftsøkonomisk teori og utviklingstrekk, og er i stand til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet. Gjennom dette har studentene en velegnet bakgrunn for masterstudier.
Ferdighetsmål

Etter endt kursprogram:

 • kan studentene bidra i utviklingen av alle typer av virksomheter med tanke på å øke måloppnåelsen/ konkurransekraften.
 • Kan studentene bidra til gode beslutninger i forståelse om at enhver beslutning er en konsekvens av en rekke forutsetninger og valg som er gjort under utredningsarbeidet, og at «alt kommer an på».
 • Kan studentene gjennomføre verdikjedeanalyser, nåverdiberegninger, kostnadsanalyser samt bidra til bedret måloppnåelse/ konkurransekraft og en bærekraftig utvikling i virksomhetene samtidig.
Generell kompetanse

Etter endt kurs

 • Har studentene utviklet forståelse om at optimering av en interessent i mange tilfeller medfører nedprioritering av en annen, og at bruk av bedriftsøkonomiske modeller ikke nødvendigvis sikrer verken «rettferdighet» eller maksimering av de samlede interessenters målfunksjoner.
 • Har studentene utviklet forståelse for viktigheten av å evne å stille opp relevante alternativers ulike fordeler og ulemper mot hverandre, analysere disse, og trekke konklusjoner.
 • Har studentene utviklet forståelse for selv om måling av virksomheters output (kvalitet og produktivitet) ikke er entydig, så er det viktig å forsøke å komme frem til objektive mål. Deretter er den enkelte medarbeiders oppgave å forsøke å få mest mulig ut av de ressurser som hun eller han har fått ansvaret for å disponere. Kan output, både i kvalitet og produktivitet, opprettholdes eller bedres med lavere ressursforbruk?
Kursets innhold

Økonomistyring og strategi

 • Bedriftsøkonomisk logikk, bedriftsøkonomiske beslutninger og sammenhengen til virksomhetens strategi
 • Forretningsøkonomi og beslutninger, praktiske kalkulasjoner
 • Økonomistyring, modellering, målstyring, valg av KPIer (Kritiske PrestasjonsIndikatorer)

Optimale verdikjeder og lean-ledelse

 • Verdikjedeoptimering
 • Ressursoptimering, praktiske kalkulasjoner
 • Lean ledelse og lean økonomi

Sirkulær økonomi og konkurransekraft

 • Fra maksimering av eierverdi til maksimering av eierverdi og delt verdi, samtidig!
 • Bedriftsøkonomi og betydningen av eksternaliteter
 • Sirkulær økonomi
 • Fleksibilitetslogikk og betydningen av dette for utviklingen av fagområdet økonomistyring.

  Eksempler:

  • Påliteligheten i anbefaling til beslutning avhenger både av datakvalitet og metode.
  • Beslutninger gir gjerne atferdsendringer som det bør tas hensyn til under utredningen.
  • Optimale valg avhenger av hva slags data/informasjon man legger til grunn for hva som kommer til å skje i fremtiden
  • Forstå betydningen av at markedene raskt kan endre seg, både som følge av økt erkjennelse blant kundenes om at konsekvensene av et høyt globalt forbruk av ressurser kan være svært ødeleggende samt mulighetene for at det vedtas inngripende reguleringer.
  Undervisnings- og læringsaktiviteter

  Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. Det vil bli brukt XL.

   

  I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
   

  Dataverktøy
  Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
  Tilleggsinformasjon

  Kurset er en del av SLM-kursserien, Økonomi- og forretningsforståelse, som består av SLM-kursene SLM 6007 Økonomistyring og strategi, SLM 6008 Optimale verdikjeder og lean-ledelse og SLM 6009 Sirkulær økonomi og konkurransekraft. Kursene er basert på kurset BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse, 7.5 studiepoeng. Hvis du har fullført tre emner fra samme SLM-emneserie, og oppfyller opptakskravene for å ta BI-eksamen, kan du ta en eksamen innen den emneseien, som til sammen gir 7,5 studiepoeng.

  Kvalifikasjoner

  Generell studiekompetanse

   

  Covid-19
  Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

  EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
  Eksamenskategori:
  Innlevering
  Vurderingsform:
  Skriftlig innlevering
  Eksamenskode:
  BIK 29531
  Karakterskala:
  ECTS
  Sensorordning:
  Intern og ekstern sensor
  Kontinuasjon:
  Eksamen ved neste kursgjennomføring
  100Nei72 Time(r)Individuell 72 timers hjemmeeksamen.
  Eksamen:
  Eksamenskategori:Innlevering
  Vurderingsform:Skriftlig innlevering
  Vekting:100
  Tilsyn:Nei
  Gruppering (størrelse):Individuell
  Varighet:72 Time(r)
  Kommentar:72 timers hjemmeeksamen.
  Eksamenskode:BIK 29531
  Karakterskala:ECTS
  Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
  Eksamenstype: 
  Ordinær eksamen
  Total vekting: 
  100
  Forventet arbeidsinnsats
  AktivitetVarighetKommentar
  Eksamen
  24 Time(r)
  72 timers hjemmeeksamen.
  • Interaktive web-sider
  Digitale læringsressurser med automatisk tilbakemelding
  18 Time(r)
  Læringsaktiviteter på læringsplattformen.
  Webinar
  27 Time(r)
  Studentenes eget arbeid med læringsressurser
  131 Time(r)
  Sum arbeidsinnsats: 
  200

  Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.