BIK 2953 Business Management

BIK 2953 Business Management

Course code: 
BIK XXX1
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Espen Roy Skaldehaug
Course name in Norwegian: 
Økonomi- og forretningsforståelse
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Formålet med kurset er å belyse de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester, forståelse for forretningsdrift, virksomhetsstyring. I lys av forretningsforståelse gjennomgås relevant teori, relevante kalkulasjoner og relevante metoder, alt med tanke å styre virksomheten best mulig gjennom optimale beslutninger samt utvikling av ønsket kultur.

Kurset omhandler dessuten en gjennomgang av ulike tiltak, eksempelvis kontinuerlig forbedring og/eller kostnadskutt, som kan iverksettes for å øke verdien, lønnsomheten, av virksomheten.

Kurset har som formål å tydeliggjøre gjeldene teorier og metoder som benyttes i praksis i dag, samtidig som kurset tar for seg utviklingstrekk og viser hvilke endringer det bedriftsøkonomiske fagområdet sannsynligvis står overfor.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kursprogram:

 • Har studentene tilegnet seg bred og oppdatert kunnskap fra ulike sider ved virksomhetsstyring samt overordnede sammenhenger mellom fagområdene bedriftsøkonomi, strategi og finans og den videre sammenheng til FNs 17 bærekraftmål og sirkulær økonomisk logikk.
 • Har studentene tilegnet seg kunnskap som gjør dem i stand til å utføre og komme med anbefalinger til både kortsiktige og langsiktige beslutninger.
 • Har studentene tilegnet seg kunnskap om betydningen av å bygge inn ønsket kultur i virksomheten, og om hvordan dette kan gjøres.
 • Kjenner og forstår studentene nyere bedriftsøkonomisk teori og utviklingstrekk, og er i stand til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet. Gjennom dette har studentene en velegnet bakgrunn for masterstudier.
Learning outcomes - Skills

Etter endt kursprogram:

 • kan studentene bidra i utviklingen av alle typer av virksomheter med tanke på å øke måloppnåelsen/ konkurransekraften.
 • Kan studentene bidra til gode beslutninger i forståelse om at enhver beslutning er en konsekvens av en rekke forutsetninger og valg som er gjort under utredningsarbeidet, og at «alt kommer an på».
 • Kan studentene gjennomføre verdikjedeanalyser, nåverdiberegninger, kostnadsanalyser samt bidra til bedret måloppnåelse/ konkurransekraft og en bærekraftig utvikling i virksomhetene samtidig.
General Competence

Etter endt kurs

 • Har studentene utviklet forståelse om at optimering av en interessent i mange tilfeller medfører nedprioritering av en annen, og at bruk av bedriftsøkonomiske modeller ikke nødvendigvis sikrer verken «rettferdighet» eller maksimering av de samlede interessenters målfunksjoner.
 • Har studentene utviklet forståelse for viktigheten av å evne å stille opp relevante alternativers ulike fordeler og ulemper mot hverandre, analysere disse, og trekke konklusjoner.
 • Har studentene utviklet forståelse for selv om måling av virksomheters output (kvalitet og produktivitet) ikke er entydig, så er det viktig å forsøke å komme frem til objektive mål. Deretter er den enkelte medarbeiders oppgave å forsøke å få mest mulig ut av de ressurser som hun eller han har fått ansvaret for å disponere. Kan output, både i kvalitet og produktivitet, opprettholdes eller bedres med lavere ressursforbruk?
Course content

Økonomistyring og strategi

 • Bedriftsøkonomisk logikk, bedriftsøkonomiske beslutninger og sammenhengen til virksomhetens strategi
 • Forretningsøkonomi og beslutninger, praktiske kalkulasjoner
 • Økonomistyring, modellering, målstyring, valg av KPIer (Kritiske PrestasjonsIndikatorer)

Optimale verdikjeder og lean-ledelse

 • Verdikjedeoptimering
 • Ressursoptimering, praktiske kalkulasjoner
 • Lean ledelse og lean økonomi

Sirkulær økonomi og konkurransekraft

 • Fra maksimering av eierverdi til maksimering av eierverdi og delt verdi, samtidig!
 • Bedriftsøkonomi og betydningen av eksternaliteter
 • Sirkulær økonomi
 • Fleksibilitetslogikk og betydningen av dette for utviklingen av fagområdet økonomistyring.

  Eksempler:

  • Påliteligheten i anbefaling til beslutning avhenger både av datakvalitet og metode.
  • Beslutninger gir gjerne atferdsendringer som det bør tas hensyn til under utredningen.
  • Optimale valg avhenger av hva slags data/informasjon man legger til grunn for hva som kommer til å skje i fremtiden
  • Forstå betydningen av at markedene raskt kan endre seg, både som følge av økt erkjennelse blant kundenes om at konsekvensene av et høyt globalt forbruk av ressurser kan være svært ødeleggende samt mulighetene for at det vedtas inngripende reguleringer.
  Teaching and learning activities

  In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
   

  Software tools
  Software defined under the section "Teaching and learning activities".
  Additional information

  The course is part of the SLM course series, Business Management, which consists of the SLM courses SLM 6007 Managerial accounting and strategy, SLM 6008 Value Chain Optimalization and Lean Management and SLM 6009 Circular Economy and Competitiveness. The courses are based on the course BIK 2953 Business Management, 7.5 credits. If you have completed three courses from the same SLM course series, and meet the admission requirements for taking the BI exam, you can take an exam within that course course, which gives a total of 7.5 credits.

  Qualifications

  Higher Education Entrance Qualification

  Covid-19
  Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

  Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
  Exam category:
  Submission
  Form of assessment:
  Written submission
  Exam code:
  BIK 29531
  Grading scale:
  ECTS
  Grading rules:
  Internal and external examiner
  Resit:
  Examination when next scheduled course
  100No72 Hour(s)Individual 72 hour take home exam.
  Exams:
  Exam category:Submission
  Form of assessment:Written submission
  Weight:100
  Invigilation:No
  Grouping (size):Individual
  Duration:72 Hour(s)
  Comment:72 hour take home exam.
  Exam code:BIK 29531
  Grading scale:ECTS
  Resit:Examination when next scheduled course
  Type of Assessment: 
  Ordinary examination
  Total weight: 
  100
  Student workload
  ActivityDurationComment
  Examination
  24 Hour(s)
  72 hour take home exam
  • Interactive websites
  Digital resources with automatic feedback
  18 Hour(s)
  Webinar
  27 Hour(s)
  Student's own work with learning resources
  131 Hour(s)
  Sum workload: 
  200

  A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.