BIK 2945 Ledelse i teori og praksis

BIK 2945 Ledelse i teori og praksis

Kurskode: 
BIK 2945
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Asting
Sølvi Lyngnes
Kursnavn på engelsk: 
Leadership. Theory and Practice
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Ledelse i teori og praksis er et kurs som beskriver og diskuterer ledelse både i et historiske perspektiv og i perspektiver som gir forståelse for hvordan administrasjon, ledelse og lederskap beskrives og  anvendes i dag. Gjennom teorier med bakgrunn i forskjellige syn på hva ledelse er, gis det innsikt i ulike kompliserte forhold ved utøvelse av lederrollen. Avslutningsvis diskuteres utfordringer for ledelse som ytterligere digitalisering, endrede ansettelsesvilkår og om det finnes en type ledelse på norsk.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om hva som ligger i begrepene ledelse, lederskap og administrasjon. I dette ligger både å kjenne til det teoretiske fundamentet, dvs.  kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og hvordan teori kan omgjøres i praksis. Å forstå at lederrollen er del av et komplisert samspill som innebærer at det ikke finnes en enkel løsning om hva ledelse og lederskap er, og hvordan den kan utøves. Dette krever innsikt i grunnleggende teorier, modeller og metodologiske aspekter ved ledelse.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. Relevante teorier skal kunne anvendes på virkelige og realistiske problemstillinger som gjelder ledelse og lederrollen. Studentene skal vider kunne reflektere over egen utøvelse av lederrollen.

Generell kompetanse

Studentene skal kjenne til og kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.Studentene skal kunne forstå og reflektere over konsekvenser av ledelse og administrasjon i egen praksis med en helhetlig tilnærming som i tillegg til det mellommenneskelige skal ta i betrakting etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar.

Kursets innhold

Introduksjon

Ledelse - et historisk perspektiv                               

Perspektiver på ledelse                                                                                                -

  • Teoretiske plattformer
  • Tradisjonelle og nyere definisjoner
  • Situasjonsbestemt ledelse
  • Transformasjonsledelse

Organisatoriske betingelser for ledelse

Ledelse som person og funksjon                                                              

  • God og dårlig ledelse
  • De ansattes syn på ledelse

Ledelsesutfordringer

  • Digital ledelse
  • Ny som leder 
  • En norsk ledelsesmodell
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av flere former for undervisning fordelt på forelesninger; i klasserom og digitalt, litteraturstudier, forberedelser, studentpresentasjoner, ulike former for bruk av digitale ressurser og veiledning. Samlingene med forelesinger vil knyttes til hovedelementene i kurset. Det forventes at studentene bidrar aktivt og tar del i det som er planlagt ved semesterstart.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Eksamenskode: 
BIK 29451
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Deltagelse i klasseromsundervisning (24 - 28 timer)
Gruppearbeid / oppgaver
148 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserom: Webinarer, videoforelesinger, selvstudier, forberedelse til forelesinger, oppgaveløsning og bruk av andre online ressurser. 148 - 152 timer.
Eksamen
24 Time(r)
72 timer hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.