BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

Kurskode: 
BIK 2943
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tore Bråthen
Frode Solberg
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har fokus på følgende områder innen styrekompetanse: 1)styreutvikling, 2)innovasjonsledelse, og 3) omdømme/samfunnsansvar/etikk.

De tre fokusområdene knytter seg til tunge trender i vår tid: Innovasjon og omstillingsledelse blir stadig viktigere i et samfunn i rask teknologisk og sosial utvikling. Omdømme, samfunnsansvar og etikk får økt oppmerksomhet i en stadig mer transparent og kommunikativ verden. Og sist men ikke minst, øker dette krav til ledelseskompetanse og ledelsesutvikling. I en tid da både næringsliv og samfunn har forventninger til styret om å ta en aktiv rolle i utforming av bedriftens strategi blir det også viktig at styret besitter kompetanse på disse områdene.

Kurset kombinerer teori og praksis: Det gir deltakerne innsikt i sentrale bidrag til den prinsipielle tenkningen på de tre fokusområdene, og forbinder det med ‘hands on’ erfaringer fra praktiske cases.

Kunnskapsmål

· Forstå hvordan styret bør utvikle styret og styrefunksjonen i en helhetlig ramme for optimal ledelse av virksomheten. Herunder, forstå styreleders spesielle rolle og oppgaver, samt eksterne styrerepresentanter og styrelederes utfordringer.
· Forstå utfordringer med å styre entreprenørskap, innovasjon og omstilling i bedrifter. Herunder forstå styringsutfordringene i faser i bedriftens utvikling fra entreprenørfasen fram til modent produkt; samt styringsutfordringer ved intraprenørskap og omstilling i modne bedrifter.
· Forstå betydningen av omdømmespørsmål, samfunnsansvar, og etikk som styreutfordringer i en stadig mer transparent og kommunikativ verden. Herunder forstå hvordan omdømme, samfunnsansvar og etikk kan brukes aktivt i bedriftens verdiskaping.

Ferdighetsmål

· Evne til å legge til rette for, og drive frem en god og aktiv ledelse av styret. Herunder evne til på vegne av styret å løpende kommunisere godt med daglig leder – aksjonærer – tillitsvalgte – og andre interessenter
Kunnskap om metoder og virkemidler for å fremme hensiktsmessig utvikling fra entreprenørskap til modne bedrifter, sett fra en styreposisjon.
· Innsikt i tilnærminger og verktøy for å jobbe systematisk med omdømme, samfunnsansvar og etikk, og styrets rolle i slike spørsmål

Holdningsmål

Etiske vurderinger i styrerommet gjennom påvirkning av felles holdninger
Respekt for styrearbeidets kompleksitet
Respekt for hva som kreves av tid til forberedelser for å utøve det gode styrearbeidet

Kursets innhold

Styreutvikling
- Styrets lederrolle
- Styreleders spesielle rolle og oppgaver
- Ledelse og samspill i styret, mot aksjonærer / eiere og den daglige ledelse
- Styret som et verdiskapende team – Teamutvikling
- Styrets strategiske kontroll
- Den eksterne styrelederen / styrerressursen

Entreprenørskap, innovasjon og omstilling i bedrifter
- Styring av entreprenørskap,innovasjon og omstilling i vekstbedrifter
- Styringsutfordringene i faser i bedriftens utvikling fra entreprenørfasen fram til modent produkt
- Styringsutfordringer ved intraprenørskap og omstilling i modne bedrifter
- Balansering av effektivitet og kreativitet
- Praktiske eksempler

Omdømme, samfunnsansvar og etikk
- Omdømmespørsmål, samfunnsansvar, og etikk som styreutfordringer
- Hvordan omdømme, samfunnsansvar og etikk kan brukes aktivt i bedriftens verdiskaping
- Interessenter og interessentanalyse
- Etisk og samfunnsmessig refleksjon som styreanliggende
- Praktisk anvendelse

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer, modulbasert, totalt 5 eller 6 dager over et semester. 

Progresjonen sikres gjennom debatter og diskusjoner under samlingene. Det gis veiledning til arbeidet med prosjektoppgaven, og studentene må etter første samling sende inn problemstillingen det skal arbeides med og forslag til litteratur. Foreleser gir tilbakemeldinger på denne, i tillegg til veiledning under samlingene.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Styrekompetanse I eller andre kurs med lignende innhold.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29431
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Eksamensform er en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven utleveres ved studiestart, og den skal leveres ved semesterets slutt. Prosjektoppgave kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Eksamensform er en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven utleveres ved studiestart, og den skal leveres ved semesterets slutt. Prosjektoppgave kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
Eksamenskode:BIK 29431
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)Deltakelse i undervisningen
Forberedelse til undervisning80Time(r)Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Eksamen54Time(r)Skrive fagoppgave
Gruppearbeid / oppgaver15Time(r)Oppgaveløsning
Selvstudium15Time(r)Selvstudium og kollokvier
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:Deltakelse i undervisningen
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:54 Time(r)
Kommentar:Skrive fagoppgave
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:Oppgaveløsning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:Selvstudium og kollokvier
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Reduction description

BIK 2907 Styrekompetanse II, 100%

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Huse, Morten cop. 2011 Styret: tante, barbar eller klan? 4. utg Fagbokforl  
Selvik, Arne; Administrativt forskningsfond cop. 2009 Styreverden   Fagbokforl  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Kubr, Milan 2002 Management consulting: a guide to the profession Management consulting: a guide to the profession 4th ed International Labour Office Chapter 7,8 and 9.
Erichsen, Morten; Solberg, Frode; Stiklestad, Trond cop. 2015 Ledelse i små og mellomstore virksomheter Ledelse i små og mellomstore virksomheter   Fagbokforl Kapittel 6
Midttun, Atle; Ørjasæter, Nils-Otto 2007 Selskapet som et knippe produktsykluser: organisering av intraprenørskap i det innovative foretak Selskapet som et knippe produktsykluser: organisering av intraprenørskap i det innovative foretak      
Erichsen, Morten; Solberg, Frode; Stiklestad, Trond cop. 2015 Ledelse i små og mellomstore virksomheter Ledelse i små og mellomstore virksomheter   Fagbokforl Kap 12 om innovasjon og forretningsutvikling.
Brønn, Peggy Simcic 2013 CSR and Communication CSR and Communication      
Monbiot, George; Bakan, Joel; Reve, Torger; Taylor, Caroline; Midttun, Atle; Coulter, Paddy 2013 Debating CSR, Democracy and Value Creation Debating CSR, Democracy and Value Creation      
Brønn, Peggy Simcic 2013 CSR and Communication CSR and Communication      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Endre Sjøvold 2009 Før du vurderer teambygging - myter og fakta om ledergrupper og effektivitet      
Tore Bråthen 2013/07/09 Styrelederen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper – juridiske spørsmål      
Kaplan, Robert; Norton, David 1992 The Balanced Scorecard--Measures That Drive Performance.      
Cooper, Robert G. 2008-05 Perspective: The Stage-Gate Idea-to-Launch Process—Update, What's New, and NexGen Systems      
Atle Midttun 2007 CSR eller bedriftens samfunnsansvar: En megatrend vokser fram      
Porter, Michael E.; Kramer, Mark R. 2011 Creating Shared Value: Interaction.      
Strand, Robert; Freeman, R. Edward 2015-3 Scandinavian Cooperative Advantage: The Theory and Practice of Stakeholder Engagement in Scandinavia      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Erichsen, Morten; Solberg, Frode; Stiklestad, Trond cop. 2015 Ledelse i små og mellomstore virksomheter   Fagbokforl  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Liste over aktuelle artikler/kapitler deles ut ved kursstart