BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi

BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Kurskode: 
BIK 2911
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Eikre Larsen
Kursnavn på engelsk: 
Basic Business Economics
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi en oversikt over teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Kurset skal videre vise hvordan disse teoriene , metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet.

  • Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Faste kostnader, variable kostnader, sunk cost, alternativkostnad, nåverdi, sluttverdi, salgsbudsjett, annuitet, dekningsbidrag, totalkapitalens rentabilitet, kortsiktig gjeld, kontantstrøm og kapitalkostnad.
  • Eksempler fra verktøykassa: Dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, resultatregnskap, likviditetsbudsjett, investeringsbudsjett, nullpunktsomsetningen, optimal tilpasning og forholdstall.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Eksempler:

  • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
  • Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt
  • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt
Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Kursets innhold

Delemne 1: Investering og finansiering
Introduksjon til kurset
Diskontering og renteregning
Hvordan måle lønnsomheten av investeringsprosjekter?
Hvordan måle kostnadene ved ulike finansieringsalternativer?

Delemne 2: Kostnads- og inntektsanalyse
Kostnadsteori
Inntektsteori og markedstilpasning
Kostnads-, resultat- og volumanalyse
Produktvalg med knappe ressurser
Hvilke kostnader og inntekter er relevante på kort sikt?
Kalkyler: Bidragsmetoden og selvkostmetoden
For- og etterkalkyler
Avviksanalyse for kostnader og inntekter

Del 3: Regnskap og budsjettering
Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen)
Hvordan blir finansregnskapet til (grunnleggende registreringsteknikker)?
Hvordan kan finansregnskapet brukes (regnskapsanalyse)?
Budsjettering og økonomistyring
Utarbeiding av hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) og sammenhengen mellom dem
Budsjettering for ulike næringer (industri, varehandel, tjenesteyting, kulturinstitusjoner, etc)

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 48 kurstimer, som består av forelesninger og oppgavegjennomgang. Til hver forelesning forventes det at studentene stiller forberedt i samsvar med informasjon gitt av foreleser. Egenaktivitetene (arbeid med pensum, oppgaver og arbeidskrav) og skriftlig eksamen tilsvarer et timeforbruk på ca 150 timer. Totalt har derved kurset en arbeidsbelastning på ca 200 timer. 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen It's learning i kombinasjon med samlinger. På It's learning publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger) og annen relevant informasjon. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen. 

 

Det anbefales at kursdeltakerne bruker regneark (f. eks. Excel) i forbindelse med løsning av oppgaver der regneark er hensiktsmessig.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er et innføringskurs i økonomistyring. BIK 2998 Økonomistyring og salg i varehandelen og BIK 2997 Økonomistyring i varehandel er overlappende på en del temaer og studentene velger derfor ikke flere enn ett av disse 3 kursene i samme grad.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i økonomi for å ta dette kurset. Kurset gir imidlertid opplæring i teknikker og metoder som brukes ved gjennomføring av bedriftsøkonomiske analyser. En viss interesse og toleranse for tallbehandling er derfor nødvendig.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Rentetabell
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode: 
BIK 29111
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.