Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 3561 Prestasjonsstyring

BØK 3561 Prestasjonsstyring

Kurskode: 
BØK 3561
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Tangenes
Kursnavn på engelsk: 
Performance Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Prestasjonsstyring som del av fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring, omfatter utvikling, tilrettelegging og bruk av styringsmekanismer for å understøtte verdiskapningsprosessen. I næringsvirksomhet er mål- og indikatorstyring den rådende styringsformen. Denne styringsformen handler grunnleggende sett om tre ting:

 1. finne ut hva som påvirker verdiskapningen i positiv og negativ retning
 2. tilgjengeliggjøre og samordne ressurser slik at de trekker i samme retning mot en utpekt kurs
 3. varsle avvik fra en utpekt kurs, korrigere kursen og lære fra erfaringer. I prestasjonsstyring brukes styringsverktøy for å lukke negative gap på en utpekt kurs eller for å stimulere til meningsbrytning og strategisk fornyelse.  
Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • prestasjonsstyringens forhold til strategiinnhold og strategiprosess
 • verdiskapningsperspektiver, herunder ulike forretningsmodeller
 • interessentorientert styring
 • ulike former for prestasjonsstyring
 • rammeverk for prestasjonsstyring i næringsvirksomhet
 • Levers of Control, The Balanced Scorecard og Management by Objectives
 • dynamisk styring av virksomhetens ressurser
 • styringsrelevante kostnader og inntekter
 • konsepter for operasjonell effektivisering
 • modeller og verktøy til mål og indikatorstyring, inkludert strategikart, KPI-er og prognoser
 • budsjettet som integrert sett av finansielle prognoser
 • resultat-, balanse- og likviditetsbudsjettering
 • interne prestasjonsrapporter
Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å:

 • utvikle og bruke styringspakker, der verktøy er tilpasset spesifikke styringssituasjoner
 • utvikle målstyringsmodeller og kunne vurdere modellenes styrker og svakheter
 • utvikle og bruke Excel-baserte budsjettmodeller samt gjennomføre budsjettanalyser for å avdekke avvik mellom planer og prognoser
 • gjennomføre prosessanalyser for å effektivisere ressursbruk.
Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der virksomhetsspesifikke og -eksterne faktorer påvirker styringen. De skal være i stand til å utvikle virksomhetsspesifikke styringsmodeller og forholde seg kritisk til disse. 

Kursets innhold

Del 1 - Perspektiver på prestasjonsstyring 

 • Verdiskapning: hva, hvorfor, hvordan og for hvem
 • Ulike former for prestasjonsstyring
 • Prestasjonsstyring i næringsvirksomhet
 • Viktige styringskonsepter
 • Dynamisk styring

Del 2 - Kostnader og operasjonell effektivisering 

 • Kostnadsbegreper
 • Kostnads- og inntektsrelevans
 • Operasjonell effektivisering

Del 3 - Mål- og indikatorstyring 

 • Balansert målstyring
 • Bærekraftsrapportering
 • Casebasert utvikling av målstyringsmodeller
 • Prognosebasert styring

Del 4 - Budsjettering 

 • Budsjettets forhold til finansregnskapet
 • Budsjettets plass i målstyring
 • Resultatbudsjettering
 • Likviditetsbudsjettering
 • Balansebudsjettering
 • Budsjettsimulering
 • Intern rapportering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses/veiledes over 14 uker. Forelesningene brukes til struktur og innramming av det faglige i tråd med kursets læringsutbytte. Disse øktene støttes av videoer som gjennomgår utvalgte problemstillinger. I tillegg til forelesninger gjennomføres oppgaveseminarer knyttet til kursets del 3 (mål- og indikatorstyring) og del 4 (budsjettering).

Studentene har ansvar for å delta i undervisningen og oppgaveseminarene med spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Å løse oppgaver i kursets case- og oppgaveprogram, er avgjørende for å forstå faget. Oppgaveløsning skjer i forelesningene, seminarene og ved selvstendig arbeid. Deler av oppgaveløsningen krever at studentene bruker Excel.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

BØK 3430 - Innføring i bedriftsøkonomi og finans eller tilsvarende

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK 35611
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
BØK 35612
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Undervisning og oppgavegjennomgang i klasserom
Seminargrupper
24 Time(r)
Studentene skal jobbe med casebaserte problemer og tar i bruk Excel for å utvikle modeller til løsning av budsjett- og kalkulasjonsoppgaver. I oppgaveseminarene oppøves også ferdigheter knyttet til utvikling og bruk av sentrale styringsverktøy.
Forberedelse til undervisning
14 Time(r)
Ca 1 time før hver forelesning
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
10 Time(r)
Videoer som oppsummerer tematikk og instruerer ferdigheter
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
38 Time(r)
Lese lærebok
Individuell oppgaveløsning
88 Time(r)
Individuelt arbeid / gruppearbeid med oppgaver og caser fra oppgaveprogrammet
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.