Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BØK 3541
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Tangenes
Kursnavn på engelsk: 
Managerial Accounting and Control - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist for siste gang våren 2024. Siste kontinuasjonseksamener tilbys høsten 2024 og våren 2025. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset bygger på BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3423 Finans og BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse. Kurset er strukturert i henhold til en allmenngyldig styringssyklus og forholder seg til realistiske virksomhetsproblemer. Kurset fokuserer på planlegging og styring av verdiskapningsprosessen og relevant beslutningsstøtte for verdiskapning, både i situasjoner der strategien er gitt og i situasjoner med strategiske korreksjoner, basert på læring.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring og budsjetter
 • Hvordan virksomhetens samfunnsansvar kan styres
 • Bruk av budsjettet som et sett av finansielle prognoser
 • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
 • Kostnadsdrivere
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon
 • Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse for å effektivisere verdikjeden
Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder:

 • Vurdere kausalitet og egnethet av suksessfaktorer og ytelsesmål i målstyringssammenheng
 • Utarbeide strategikart
 • Utarbeide budsjettmodeller i Excel
 • Utarbeide del- og hovedbudsjetter
 • Gjennomføre budsjettsimulering og analyse.
 • Beslutningstaking med utgangspunkt i relevante inntekter og kostnader
 • Fordele og analysere kostnader i aktivitetsstrukturer
Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et situasjonsbestemt fag, der strategi, eksterne betingelser og bærekraftshensyn påvirker styringen.

Kursets innhold

Del 1: Planlegning og styring av verdiskapningsprosessen

 • Om økonomi- og virksomhetsstyring
 • Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer
 • Strategikart og strategiske temaer
 • Ytelsesmål, validitet og reliabilitet
 • Budsjettet som verktøy i målstyring
 • Excel-modellering og budsjettering 

Del 2: Beslutningsstøtte for verdiskapning

 • Konkurransekraft og kostnadsdrivere
 • Ressurs- og kostnadsbegreper
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Kalkulasjon med vekt på ABC

Del 3: Fra analyse til forbedring

 • Lean-filosofien
 • Flerdimensjonal prosessanalyse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som auditorieforelesninger og oppgaveseminarer. I oppgaveseminarene jobber studentene gruppevis med casebaserte problemstillinger, der de bl.a. modellerer og løser budsjett- og kalkulasjonsproblemer problemer i Excel. Foreleser fungerer som veileder i seminarene, deltar gruppevis i diskusjoner og gir muntlige tilbakemeldinger. Læreprosessen i seminarene forutsetter at studentene orienterer seg om det aktuelle temaet, ved å lese pensum, delta i forelesningene, gjøre oppgaver i oppgave- og casesamlingen og å se på temavideoer. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Eksamen er endret fra 3 timer skoleeksamen til 4 timer hjemmeeksamen. 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

(BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans), (BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II), (BØK 1113 Økonomistyring og BØK 1121 Finans I) eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig Det vil i løpet av semesteret bli gitt et sett av frivillige oppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav:
Kommentar arbeidskrav:Det vil i løpet av semesteret bli gitt et sett av frivillige oppgaver.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering annen type enn PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
24 Time(r)
Kommentar: 
Midtsemesterevaluering.
Dette er det første av to eksamenselementer, som er en hjemmeeksamen. Innleveringen omfatter kursets første og tredje temablokk. Den skal teste studentens refleksjonsevne med hensyn på konseptuelt stoff.
Eksamenskode: 
BØK35412
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering annen type enn PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Dette er en avsluttende hjemmeeksamen med vekt på kursets tekniske innhold (budsjettering, kostnadsanalyse og ABC).
Eksamenskode: 
BØK35413
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
13 økter i storklasse á 2 timer = 26 timer
Seminargrupper
12 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
5 Time(r)
Forberedelse til undervisning
112 Time(r)
Forberedelsene skal omfatte pensum fra lærebok, Video(er), kontrollspørsmål, anbefalte oppgaver, temaer for refleksjon.
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Arbeid med kursets caseprogram, individuelt og i grupper, som organiseres av studentene selv.
Eksamen
20 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.