BØK 3411 Finans og økonomistyring I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BØK 3411 Finans og økonomistyring I


Kursansvarlig
Rolf Gunnar Strand, Knut Larsen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kjernen i det bedriftsøkonomiske fagområdet dekker økonomistyring (= inntekts- og kostnadsanalyse, driftsregnskap, budsjettering og kontroll), finans (= investering og finansiering), finansregnskap og regnskapsanalyse. God kunnskap innen disse fagområdene er en nødvendig forutsetning for at man skal kunne forstå transaksjoners økonomiske innhold, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.
Målsettingen med de to første kursene innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, Finans og økonomistyring I og II, er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Finans og økonomistyring I er bygget rundt temaet investeringsanalyse. Ved å se på hovedaktivitetene som gjennomføres i en bedrift som et investeringsprosjekt som går over flere perioder, understrekes viktigheten av at alle økonomiske virkninger av prosjektet blir tatt i betraktning og at man tenker langsiktig (flere år, til prosjektet blir avsluttet). Kurset starter derfor med investering og finansiering.

Etter gjennomgangen av det helhetlige perspektivet som finans gir, tar kurset for seg utvalgte problemstillinger som gir mer detaljert kunnskap om og forståelse for biter som er viktig for mer kortsiktig økonomisk styring og kontroll. Denne innfallsvinkelen til det bedriftsøkonomiske fagområdet er hensiktsmessig. Det skyldes at det blir enklere å forstå delemner som inngår i fagområdet når man vet hvorfor de tas opp og hvordan de passer inn i helheten.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet).

 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Faste kostnader, variable kostnader, sunk cost, alternativkosnad, nåverdi, sluttverdi, resultatregnskap, annuitet, dekningsbidrag, totalkapitalens rentabilitet, kortsiktig gjeld, kontantstrøm.
 • Eksempler fra verktøykassa: Dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, resultatregnskap, investeringsbudsjett, nullpunktsomsetningen, optimal tilpasning og forholdstall

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Eksempler:
 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
 • Ut fra enkle situasjonsbeskrivelse, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Forkunnskaper
Ingen spesielle

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bredesen, Ivar. 2011. Investering og finansiering. 4. utg. Gyldendal akademisk. (Det vil bli trykket opp et utdrag av boken som inneholder de kapitlene som er relevante for BØK 3411. Studenter som ikke skal ha BØK 3421 Finans og økonomistyring II kan kjøpe dette utdraget i stedet for hele boken).
Sending, Aage. 2013. Økonomistyring 1. Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Bredesen, Ivar. 2011. Hjelper til investering og finansiering. 4. utg. Gyldendal akademisk
Sending, Aage. 2013. Arbeidshefte til Økonomistyring 1. Fagbokforlaget


Emneoversikt
Kurset består av tre delemner:

Delemne 1: Investering og finansiering
 • Prosjektanalyse
 • Pengenes tidsverdi, diskontering og renteregning
 • Budsjettering av kontantstrøm
 • Metoder for måling av investeringers lønnsomhet
 • Risiko og følsomhetsanalyse
 • Finansiering

Delemne 2: Kostnads- og inntektsanalyse
 • Kostnadsteori
 • Inntektsteori og markedstilpasning
 • Kalkulasjon
 • Kostnads-, resultat- og volumanalyse
 • Hvilke kostnader og inntekter er relevante på kort sikt?

Del 3: Regnskap
 • Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen)
 • Hvordan ulike transaksjoner påvirker finansregnskapets hovedrapporter
 • Regnskapsprinsipper og sentrale verdivurderingsregler i finansregnskapet
 • Hvordan kan finansregnskapet brukes (regnskapsanalyse)?

Dataverktøy
Ved innlevering av arbeidskrav skal it's Learning benyttes. Noen av oppgavene legger til grunn at studentene bruker Excel. Oppgavene vil også kunne løses uten Excel, men det vil innebære økt tidsforbruk.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og løsning av oppgaver).

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
57
Forberedelser til oppgavegjennomgang*, arbeid med pensumlitteratur og arbeidskrav
113
Eksamensforberedelser
30
Anbefalt tidsbruk totalt
200
* Oppgavegjennomgangen skjer via It's Learning.

Tidsforbruket per arbeidskrav vil avhenge av hvor mye studentene har arbeidet med pensum før arbeidskravet blir gjort tilgjengelig. Enkelte av arbeidskravene kan kreve en betydelig arbeidsinnsats dersom studentene ikke er ajour med framdriftsplanen for kurset.

Undervisningen vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

Arbeidskrav (obligatoriske innleveringsoppgaver)
Det er åtte arbeidskrav i løpet av semesteret. Av disse må fem være godkjent for å få adgang til eksamen.

For at arbeidskravene skal anses oppfylt, stilles det et visst minimumskrav til besvarelsenes innhold (f. eks. at et visst antall spørsmål må være riktig besvart). Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's Learning.

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's Learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være et supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger (helgesamlinger)
8
Forberedelser til oppgavegjennomgang*
30
Arbeid med pensumstoff, studieguide, innsendingsoppgaver og arbeidskrav
132
Eksamensforberedelser
30
Anbefalt tidsbruk totalt
200
* Oppgavegjennomgangen skjer via It's Learning.

Arbeidskrav
For å ta eksamen i kurset, må studentene ha fått godkjent fem av de åtte obligatoriske innleveringene.

Eksamen
Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen på fem timer.

Eksamenskode(r)
BØK 34111 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 3411Finans og økonomistyring I, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Rentetabeller og BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
Studenter som ikke får godkjent fem av åtte arbeidskrav, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren,kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


Tilleggsinformasjon