BØK 2300 Skatteøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BØK 2300 Skatteøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Rune Hansen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset inngår som et valgfag på 3. året i Bachelor i økonomi og ledelse

Mål
Kurset skal gi studentene tilstrekkelig oversikt over skatte- og avgiftsområdet til å identifisere viktige problemstillinger for næringsbeskatningen og for avgiftsplikten. De skal kunne finne frem til de viktigste rettskildene, samt å se betydningen av rasjonell skatte- og avgiftsplanlegging. Kurset omfatter de viktigste regler og metoder for beskatning av næringsinntekt, selskaper og selskapsdeltagere, samt hovedtrekkene i regelverket for merverdiavgift.

Forkunnskaper
Studiets første år eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelover og sentrale forskrifter : studenthefte .... Siste utg. Oslo : Gyldendal akademisk
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2009. Lærebok i merverdiavgift : merverdiavgiftsloven 2009. 3. utg. Gyldendal akademisk
Skaar, Arvid Aage og Tor S. Kildal. 2009. Bedriftsskatterett. 11. utg. Oslo : Gyldendal akademisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kildal, Tor S. 2009. Oppgaver i bedriftsskatterett : med løsninger. 4. utg. Oslo : Gyldendal akademisk

Emneoversikt
  • Næringsvirksomhet; avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet.
  • Personinntekt fra virksomhet
  • Beskatning av aksjeselskap og aksjonærer
  • Beskatning av deltagere i ansvarlige selskaper, ol
  • Merverdiavgift

Dataverktøy
Bruk av dataverktøy er ikke obligatorisk.Kurset er lagt opp slik at oppgaver osv kan løses manuelt, men studentene vil ha nytte ha å søke etter kilder i Norsk Elektronisk Skattebibliotek.

Gjennomføring
36 timer forelesning og oppgavegjennomgang med hovedvekt på de deler av pensum som erfaringsmessig er vanskelig. Det forutsettes at studentene i stor grad benytter studieboken ved siden av forelesningene.


Eksamen
Tre timers skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BØK 23001Skatteøkonomi - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK2300, 6 studiepoeng

Hjelpemidler til eksamen
Den obligatoriske lovsamlingen.
I lovsamlingen tillates bare understrekninger ol, bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf, se, sml, knf, opph, etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emner.
BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013

Tilleggsinformasjon