BØK 1113 Økonomistyring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BØK 1113 Økonomistyring


Kursansvarlig
Knut Larsen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kjernen i det bedriftsøkonomiske fagområdet dekker økonomistyring (= inntekts- og kostnadsanalyse, driftsregnskap, budsjettering og kontroll), finans (= investering og finansiering), finansregnskap og regnskapsanalyse.

Målsettingen med dette første kurset innen det bedriftsøkonomiske fagområdet er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Kurset tar utgangspunkt i flerperiodisk investeringsanalyse. Ved å betrakte hovedaktivitetene i en bedrift som ledd i et investeringsprosjekt som går over flere perioder, understrekes viktigheten av at alle økonomiske virkninger av prosjektet blir tatt i betraktning og at man tenker langsiktig (til prosjektet blir avsluttet).

Etter gjennomgangen av det helhetlige og langsiktige perspektivet som finans gir, tar kurset for seg utvalgte problemstillinger som gir mer detaljert kunnskap om og forståelse for biter som er viktig for mer kortsiktig økonomisk styring og kontroll. Denne innfallsvinkelen til det bedriftsøkonomiske fagområdet gjør at det blir enklere å forstå delemner som inngår i fagområdet når man vet hvorfor de tas opp og hvordan de passer inn i helheten.


Læringsmål
Kunnskapsmål:
Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet).
Eksempler på begreper som skal kunne forklares:

 • Faste kostnader, variable kostnader, sunk cost, alternativprinsippet/-kost, nåverdi, sluttverdi, resultatregnskap, salgsbudsjett, annuitet, dekningsbidrag, totalkapitalens rentabilitet, kortsiktig gjeld og kontantstrøm.
 • Eksempler fra verktøykassa: Dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, resultatregnskap, likviditetsbudsjett, investeringsbudsjett, nullpunktsomsetning, optimal tilpasning og forholdstall

Ferdighetsmål:
Etter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer.

Eksempler:
 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
 • Ut fra enkel situasjonsbeskrivelse, velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

Holdningsmål:
Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Forkunnskaper
Ingen spesielle

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Sending, Aage. 2013. Økonomistyring 1. 2. utg. Fagbokforlaget
Sending, Aage. 2014. Økonomistyring 2. 2. utg.. Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Sending, Aage. 2013. Arbeidshefte til Økonomistyring 1. 2. utg.. Fagbokforlaget
Sending, Aage. 2014. Arbeidshefte til Økonomistyring 2. 3. utg. Fagbokforlaget


Emneoversikt
Kurset består av fem delemner:

Del 1: Investering og finansiering
 • Prosjektanalyse
 • Pengenes tidsverdi, renteregning og diskontering
 • Budsjettering av kontantstrøm
 • Hvordan måle investeringers lønnsomhet?
 • Finansieringskostnader

Del 2: Kostnads- og inntektsanalyse
 • Kostnadsteori
 • Inntektsteori og markedstilpasning
 • Kostnads-, resultat- og volumanalyse

Del 3: Regnskap og budsjettering
 • Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen)
 • Hvordan blir finansregnskapet til (grunnleggende registreringsteknikker)?
 • Prinsipper og sentrale verdivurderingsregler i finansregnskapet
 • Hvordan kan finansregnskapet brukes (regnskapsanalyse)?
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Utarbeiding av hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) og sammenhengen mellom dem
 • Budsjettering for ulike næringer (industri, varehandel, tjenesteyting, kulturinstitusjoner, etc.)

Del 4: Kalkyler og driftsregnskapsmodeller
 • Tradisjonelle kalkyle-og driftsregnskapsformer
 • Standardkostkalkyler og standardkostregnskap
 • Bidragsmetoden og selvkostmetoden
 • For- og etterkalkyler
 • Budsjettoppfølging
 • Avviksanalyse for kostnader og inntekter

Del 5: Noen spesielle beslutningsproblemer
 • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
 • Produktvalg med knappe ressurser

Dataverktøy
Det anbefales at studentene bruker regneark (f. eks. Excel) i forbindelse med løsning av oppgaver der det er hensiksmessig. It's Learning skal benyttes ved løsning av de obligaroriske arbeidskravene.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver med og uten obligatoriske innlevering). I løpet av kurset skal hver student løse og levere 8 obligatoriske arbeidskrav. Innleveringene skal skje elektronisk via It's Learning.

Anslått tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
57
Forberedelser til forelesninger, oppgaveløsning, arbeid med pensumlitteraturen og arbeidskrav
113
Eksamensforberedelser
30
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Undervisningen vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Det forutsettes også at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

Arbeidskrav (obligatoriske innleveringsoppgaver)
Det publiseres åtte arbeidskrav i løpet semesteret. Av disse må fem være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det stilles visse minimumskrav til innholdet i en besvarelse for å få et enkeltstående arbeidskravl godkjent. Det vil normalt kreves at et visst antall spørsmål må være korrekt besvart. Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's Learning.

Arbeidskrav
For å ta eksamen i kurset, må studentene ha fått godkjent fem av åtte arbeidskrav.

Eksamen
Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen på fem timer.

Eksamenskode(r)
BØK 11131 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset BØK 1113 Økonomistyring, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Studenter som ikke har fått godkjent fem av åtte arbeidskrav, får ikke ta eksamen i kurset. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
Kontinuasjon tilbys hver termin for studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren.


Tilleggsinformasjon