REV 3614 Business Taxation

REV 3614 Business Taxation

Course code: 
REV 3614
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Accounting and Auditing - Programme Courses
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
3615 høst
3616 vår
Introduction

Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal lære de sentrale skatte- og avgiftsrettslige metoder som står sentralt i revisors oppgaver, og tilegne seg forståelse for prinsipper som benyttes i rettskildelære og tolkning vedrørende skatterett og merverdiavgift. Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte- og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregning av skatt og avgift.

Studenten skal tilegne seg:

 • Kunnskap om skatte- og avgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • Kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • Kjennskap til skattemesige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap
 • Kjennskap til regler for beregning av arbeidsgiveravgift
 • Kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer
 • Kjennskap til formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper
 • Kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt
 • Kjennskap til hovedprinsipper for bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv
 • Overordnet kjennskap til skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • Kjennskap til grunnleggende ligningsforvaltningsrett og skattebetaling
 • Kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

For emneområdet skatterett gjelder det særlig:

 • Bestemmelser og metoder innen den alminnelige bedriftsbeskatningen, i tillegg til enkelte regler for personbeskatningen, formuesbeskatningen og arbeidsgiveravgift,
 • Beskatning av næringsdrivende
 • Beskatningen av aksjeselskaper, herunder fritaksmetode og konsernbeskatning, og selskaper som sådan
 • Foretaksmodellen og aksjonær- og deltagermodellen for selskaper etter hhv. aksjelovgivningen og selskapsloven
 • Kontinuitetsbestemmelsene ved arv/gave samt fusjon av selskaper og omdannelse av foretaksform.
 • Realisasjon og likvidasjon av selskaper

For emneområdet merverdiavgift, skal studentene særlig tilegne seg god forståelse for:

 • De sentrale definisjoner av ”omsetning” og ”virksomhet”.
 • Lovens angivelser av unntak og fritak.
 • Særreglene om fast eiendom med justeringsmetoden.
 • Omfang og grenser for fradragsretten for inngående merverdiavgift, innførsel og utførsel.
Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS).
 • Beregne skattekostnad, betalbar skat og utsatt skat for aksjeselskaper
 • Kan fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)
 • Skattemessig behandle omdanning av EPF til AS
 • Vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse
 • Vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • Merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner
 • Anvende juridisk metode ved behandling av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
 • Oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatte- og avgiftsrett samt andre rettsomromåder som har betydning for regnskap og revisjonsarbeid
 • Formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer.
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis.
Learning Outcome - Reflection

Studentene skal utvikle en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av skatte- og avgiftsregler, og kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet

Course content
 • Concepts and interpretation rules
 • The tax assessment administration and tax payment system
 • Individual taxation
 • Inheritance tax, employers’ contribution, value-added tax, document duty, registration fee
 • Business taxation (trade); depreciation, appropriation in the tax accounts
 • Taxation of private limited companies and shareholders
 • Taxation of partnerships and partners
 • International tax law
 • Transformation and reorganization of companies
Learning process and requirements to students

Kurset gjennomføres over to semestre (REV 3615 høst og REV 3616 vår), med forelesninger, gruppearbeider og gjesteforelesninger, med totalt 90 kurstimer. 

Det legges ut forelesningsplan med litteraturhenvisninger ved begynneslen av hvert semester, slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget. Det legges det opp til prøveeksamen og evt. frivillig innlevering av besvarelse av et fullt oppgavesett, som evalueres og karaktersettes.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

The candidate must have grade C or better at the exam in this course in order to be approved as a registered auditor (registrert revisor).

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Required prerequisite knowledge

The first two years of the program or equivalent.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
REV36142
Grading scale:
Pass/fail
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
0Yes3 Hour(s)
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Individual
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
REV36143
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
100Yes6 Hour(s)
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:0
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Duration:3 Hour(s)
Comment:
Exam code:REV36142
Grading scale:Pass/fail
Resit:Examination every semester
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Duration:6 Hour(s)
Comment:
Exam code: REV36143
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Workload activityDurationType of durationComment student effort
Teaching90Hour(s)
Prepare for teaching80Hour(s)
Self study110Hour(s)
Group work / Assignments111Hour(s)
Examination3Hour(s)
Examination6Hour(s)
Expected student effort:
Workload activity:Teaching
Duration:90 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Prepare for teaching
Duration:80 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Self study
Duration:110 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Group work / Assignments
Duration:111 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Examination
Duration:3 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Examination
Duration:6 Hour(s)
Comment:
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Dyrnes, Cecilie Aasprong; Mikelsen, Anders Bernhard 2017 Lærebok i merverdiavgift 5. utg Gyldendal juridisk
Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole 2015 Norsk bedriftsskatterett 9. utg Gyldendal akademisk
Gjems-Onstad, Ole; Norge Skattelovsamlingen Studentutg Gyldendal juridisk
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Skaar, Arvid Aage; Kristensen, Roy 2017 Lærebok i bedriftsskatterett 1. utgave Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Gjems-Onstad, Ole; Hoch-Nielsen, Einar 2011 Skatterett: spørsmål og svar 7. utg Gyldendal akademisk
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Dyrnes, Cecilie Aasprong; Mikelsen, Anders Bernhard 2017 Merverdiavgift: spørsmål og svar 7. utg Gyldendal juridisk