MAN 5200 Educational Leadership and Strategic Development

MAN 5200 Educational Leadership and Strategic Development

Course code: 
MAN 5200
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
30
Course coordinator: 
Robin Ulriksen
Course name in Norwegian: 
Utdanningsledelse og strategisk utvikling
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Educational Leadership, Specialisation
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5201
MAN 5202
Introduction

Dette er det avsluttende programmet i Executive Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse. Alle deltakerne vil ha fullført 60 ECTS innen spesialiseringen startes, noe som gjør det mulig å drive målrettet evalueringsarbeid og diskusjon av sentrale problemstillinger på avansert nivå. Kurset er rettet mot ledere i både skoler og barnehager, og avansert menings- og erfaringsutveksling mellom disse gruppene gir potensiale for økt læringsutbytte ikke bare blant deltakerne på dette kurset, men også for barn i utdanningsinstitusjoner hvor ledelsen får en bredere oversikt over sammenhengene mellom ulike nivåer i barnas utviklingsløp.

Deltakerne skal i kurset gjennomføre en strategisk analyse (selvevaluering) av egen virksomhet for å vurdere muligheter, utfordringer, svakheter og styrker i egen institusjon. Den strategiske analysen baseres på målrettet datainnhenting fra egen virksomhet, for å sikre velfunderte strategiske handlingsvalg. Deltakerne vil utarbeide en ledelsesstrategi for å videreutvikle egen virksomhet med sikte på å øke barn og unges læring og utviklingsutbytte. Strategien omfatter både endringstiltak og evalueringsverktøy. Det legges stor vekt på de faglige, pedagogiske og organisatoriske betingelsene for å utvikle gode barnehager og skoler.

Learning outcomes - Knowledge

Programmet vil gi kandidatene avansert kunnskap om:

 • Strategisk analyse og utvikling av strategiske handlingsvalg
 • Forståelse av hvordan skoler og barnehager kan bruke sentrale datakilder i utvikling av egen praksis og for barns læring
 • Vitenskapelig metode som setter kandidatene i stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling
 • Hvilke elementer som er sentrale i vurderingen av kvalitet og usikkerheten i vurdering data fra egen virksomhet
 • Hvordan legge til rette for et godt læringsmiljø, herunder pedagogiskledelse, fysisk og psykososialt miljø
 • Virksomhetens ledelse og organisasjon
 • Ledelsens betydning for utvikling og forbedring, arbeid med ledelseskapasitet og pedagogisk utvikling
 • Sammenhenger mellom ledelse, pedagogisk praksis og sentrale forhold i barn og unges utvikling og læring 
 • Metodisk forståelse og bruk av data for å kunne implementere endringstiltak
 • Hvordan lede endrings- og utviklingsarbeid i skole og barnehage
Learning outcomes - Skills

Etter endt program kan kandidaten: 

 • Strategisk evaluere sin egen virksomhet, kritisk vurdere hvordan det påvirker kvalitet, læring, utvikling og ledelseskapasitet 
 • Iverksette og gjennomføre endringsprosesser for å bedre barn og unges læring og utvikling ved egen virksomhet på en selvstendig måte
 • Lede virksomheten på en inngående måte basert på solid metodisk bruk av tilgjengelige data, og bevissthet rundt iboende usikkerhet 
 • Selvstendig evaluere endringstiltak på organisasjons-, gruppe- og individnivå.  
General Competence

Kandidaten skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å fremme viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om virksomhetens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. De skal kunne ha trygghet, kompetanse og vilje til å analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Course content
 • Strategisk utvikling av egen virksomhet
 • Strategisk analyse av egen skole eller barnehage
 • Strategier og metoder for å skape en arbeidsplass der en selv og andre motiveres av og mestrer store utfordringer og belastninger
 • Ledelse av strategiske prosesser i egen virksomhet
 • Metodiske prinsipper for selvevaluering
 • Innsamling og tilrettelegging av data
 • Selvevaluering av ledelseseffektivitet, pedagogiske opplegg, barn og unges utvikling og læring
 • Pedagogers arbeid med tilgjengelige data om virksomhetens kvalitet
 • Ledelsens analyse av tilgjengelige data om virksomhetens kvalitet
 • Utvikling av sosiale og pedagogiske relasjoner
 • Organisasjons- og ledelsesteoretiske perspektiver innenfor utdanningsledelse
 • Samarbeid og organisasjonslæring
 • Ledelse av endring og kvalitetsutvikling i skoler
 • Presentasjon av handlingsplaner for økt læring og utvikling i egen virksomhet
 • Metodiske forskningsdesign og endring
 • Evalueringsverktøy for å måle utvikling hos barn og unge
 • Hvordan tolke og vurdere endring
Teaching and learning activities

The program is carried out over seven modules. The scope of the counseling contribution will vary somewhat in the different Master of Management programs. Personal counseling will be provided, as well as counseling provided during the lectures. Generally speaking, students can expect consultative counseling as opposed to evaluative counseling. As a concluding Master of Management program the counseling contribution is estimated at a total of four hours and will be in the form of both written and oral feedback provided recurrently during the program. 

In programs that do not have compulsory attendance it is the student’s responsibility to access information provided at the lectures but not at the program’s homepage/Itslearning or other course material.

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement  for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge. 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

 

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age and at least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

 

Required prerequisite knowledge

This is the final program in the Executive Master of Management degree with specialization in educational management. With this, participants are required to have completed 60 ECTS in this specialization before admission to this program.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
60
Grouping: 
Group/Individual (1 - 2)
Duration: 
2 Semester(s)
Comment: 
Students are assessed on the basis of a project paper, 60 percent and a individual 72-hour home exam, 40 percent. The project paper can be submitted individually or in groups of up to two students. Both papers must get a passing grade in order for a degree to be awarded.
Exam code: 
MAN 52001
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
40
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Comment: 
Students are assessed on the basis of a project paper, 60 percent and a individual 72-hour home exam, 40 percent. The project paper can be submitted individually or in groups of up to two students. Both papers must get a passing grade in order for a degree to be awarded.
Exam code: 
MAN 52002
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
MAN 5174100
MAN 5128100
MAN 3029100
MAN 2962/2963100
Credit reductions:
Course code:MAN 5174
Credit reduction:100
Course code:MAN 5128
Credit reduction:100
Course code:MAN 3029
Credit reduction:100
Course code:MAN 2962/2963
Credit reduction:100
Reduction description

Programmet sperrer 100% mot MAN 2962/2963 Skoleutvikling I,  MAN 3029 Skoleutvikling II, MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole og MAN 5174 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole.

Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
150 Hour(s)
Prepare for teaching
150 Hour(s)
Student's own work with learning resources
326 Hour(s)
Examination
150 Hour(s)
Work with termpaper
Examination
24 Hour(s)
Work with individual 72 hour take home exam
Sum workload: 
800

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.