MAN 5109 Strategic Human Resource Management

MAN 5109 Strategic Human Resource Management

Course code: 
MAN 5109
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
30
Course coordinator: 
Bård Kuvaas
Anders Dysvik
Course name in Norwegian: 
Human Resource Management
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Master of Management
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Introduction

The program aims to provide the participants with knowledge and attitudes that will enable them to be central players in developing a contemporary leadership style, with a particular emphasis on the inter-personal dimension of the leadership function.

Learning outcomes - Knowledge
 • Kandidaten har avansert kunnskap om sentrale funn fra mikro- og makroorientert HR-forskning
 • Kandidaten har inngående kjennskap til vitenskapelig metoder innenfor HR-forskning
 • Kandidaten kan analysere HR-relaterte problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Learning outcomes - Skills
 • Kandidaten kan analysere og anvende HR-forskning på praktiske HR-utfordringer i organisasjoner
 • Kandidaten kan analysere og forholde seg til kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere HR-faglige resonnementer
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig avgrenset HR-basert forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer
General Competence
 • Kandidaten kan analysere HR-relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • Kandidaten kan kommunisere om HR-faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med både HR-spesialister og andre
 • Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig og behersker HR-fagets begreper og definisjoner
Course content

1st course module - Strategic HR
2nd course module - HR for intrinsic and prosocial motivation
3rd course module - Developmental HR, recruitment, selection, career development, and training and development
4th course module - HR and innovation, incremental innovation and HR trends
5th course module - Leadership and HR

Teaching and learning activities

The programme is conducted through five course modules over two semesters, a total of approx. 150 lecturing hours.

Project tutorials differ in each Executive Master of Management programme. It will consist of personal tutorials and tutorials given in class. Generally the students may expect consulting tutorials, not evaluating tutorials. The total hours of tutorials offered is estimated to 4 hours per term paper.

Please note that while attendance is not compulsory in all programmes, it is the student's own responsibility to obtain any information provided in class that is not included on the course homepage/ itslearning or other course materials.

The students are evaluated through a term paper, counting 60% of the total grade and a 3 hours individual written exam counting 40%. The term paper may be written individually or in groups of maximum three persons. All evaluations must be passed to obtain a certificate for the programme. 

The term paper is included in the degree’s independent work of degree, cf national regulation on requirements for master’s degree, equivalent to 18 ECTS credits per. programme. For the Executive Master of Management degree, the independent work of degree represents the sum of term papers from three programmes.

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement  
for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Qualtrics
SPSS
Additional information

1. samling Strategisk HR
Samlingen vil gi en innføring i strategi som begrep og prosess med særlig vekt på planlegging og koordinering av HR-funksjonen med sikte på optimal utnyttelse av menneskelige ressurser.

Emeoversikt
HR som konsept
HR og organisaotrisk ytelse og effektivitet
Makro- vs. mikro-HR

2. samling HR for indre og prososial motivasjon
Samlingens skal gi en innføring i trekk ved mellommenneskelige relasjoner og samspill mellom medarbeidere med sikte på å etablere et best mulig samarbeidsklima og lagspill.

Emeoversikt
Motivasjon
Jobbtilfredshet og organisasjonstilhørighet
Rettferdighetsteorier

Prestasjonsledelse
Effekter av HRM på mikro-nivå

3. samling Utviklende HR
Samlingen vil klargjøre betydningen av evidensbaserte seleksjonsrutiner og metoder. Ansettelser blir dessuten knyttet til et videre karriereforløp i organisasjonen og til trening og utvikling.

Emneoversikt
Rekruttering og seleksjon
Karriereutvikling og planlegging
Trening og utvikling

4. samling HR og innovasjon, kontinuerlig forbedring og HR-trender
På samlingen skal man tilegne seg kunnskaper om sammenhengen mellom HR, kreativitet og innovasjon. .

Emneoversikt
HRs rolle i utvikling av kreativitet og innovasjon
Systematisk forebedringsarbei
Innovativ HR, trender og utviklingstrekk

5. samling Ledelse og HR
Den siste samlingen vil fokusere på sentrale HR utfordringer knyttet endringsprosesser og arbeidsmiljø.

Emneoversikt
Ledelse og ledereffektivitet
Endringsledelse og konflikthåndtering
Teamledelse

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age and at least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Disclaimer 

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this. 

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51091
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
60No2 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51092
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
40Yes3 Hour(s)
 • No support materials
Individual Individual 3 hours written exam, counting 40% of the total grade.
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Support materials:
Duration:2 Semester(s)
Comment:Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam code:MAN 51091
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • No support materials
Duration:3 Hour(s)
Comment:Individual 3 hours written exam, counting 40% of the total grade.
Exam code:MAN 51092
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
BLU 2913/2914/2915/2916100
Credit reductions:
Course code:BLU 2913/2914/2915/2916
Credit reduction:100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
150 Hour(s)
Prepare for teaching
150 Hour(s)
Student's own work with learning resources
500 Hour(s)
Self study, term paper and exam
Sum workload: 
800

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.