MAN 5109 Strategic Human Resource Management

MAN 5109 Strategic Human Resource Management

Course code: 
MAN 5109
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
30
Course coordinator: 
Bård Kuvaas
Anders Dysvik
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Master of Management
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5110 - 1. semester
MAN 5111 - 2. semester
Introduction

The program aims to provide the participants with knowledge and attitudes that will enable them to be central players in developing a contemporary leadership style, with a particular emphasis on the inter-personal dimension of the leadership function.

Learning outcomes - Knowledge

After having undertaken the course, the participants should:

 • Be familiar with and understand main research findings within micro- and macro HR
 • Have a thorough understanding of best practice HR
 • Understand the concept of evidence based HR
 • Be able to analyze and evaluate an organization's HR pratices against main resarch findings
 • Be able to apply research findings in practice
 • Be able to identify research based knowledge to be used in improving HR in practice
 • Value the importance of evidence based HR
 • Value research based knowledge as an impetus in improving HR practice
 • Increased commitment to apply research based knowledge when making HR-related decisions
Learning outcomes - Skills
 • Kunne analysere og evaluere en organisasjons HR-praksis opp mot sentral forskningsfunn
 • Kunne anvende sentrale forskningsfunn i praktisk HR-arbeid
 • Være i stand til å skaffe til veie relevant forskningsbasert kunnskap som kan brukes til forbedret praktisk HR-arbeid
Learning Outcome - Reflection
 • Verdsette betydningen av evidensbasert HR
 • Verdsette forskningsbasert kunnskap som en kilde til forbedret HR-praksis
 • Økt forpliktelse til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i HR-relaterte beslutninger
Course content

1st course module - Strategic HR
2nd course module - HR for intrinsic and prosocial motivation
3rd course module - Developmental HR, recruitment, selection, career development, and training and development
4th course module - HR and innovation, incremental innovation and HR trends
5th course module - Leadership and HR

Learning process and requirements to students

The programme is conducted through five course modules over two semesters, a total of approx. 150 lecturing hours.

Project tutorials differ in each Executive Master of Management programme. It will consist of personal tutorials and tutorials given in class. Generally the students may expect consulting tutorials, not evaluating tutorials. The total hours of tutorials offered is estimated to 4 hours per term paper.

Please note that while attendance is not compulsory in all programmes, it is the student's own responsibility to obtain any information provided in class that is not included on the course homepage/ itslearning or other course materials.

The students are evaluated through a term paper, counting 60% of the total grade and a 3 hours individual written exam counting 40%. The term paper may be written individually or in groups of maximum three persons. All evaluations must be passed to obtain a certificate for the programme. 

The term paper is included in the degree’s independent work of degree, cf national regulation on requirements for master’s degree, equivalent to 18 ECTS credits per. programme. For the Executive Master of Management degree, the independent work of degree represents the sum of term papers from three programmes.

Software tools
Qualtrics
SPSS
Additional information

1. samling –Strategisk HR
Samlingen vil gi en innføring i strategi som begrep og prosess med særlig vekt på planlegging og koordinering av HR-funksjonen med sikte på optimal utnyttelse av menneskelige ressurser.

Emeoversikt
HR som konsept
HR og organisaotrisk ytelse og effektivitet
Makro- vs. mikro-HR

2. samling – HR for indre og prososial motivasjon
Samlingens skal gi en innføring i trekk ved mellommenneskelige relasjoner og samspill mellom medarbeidere med sikte på å etablere et best mulig samarbeidsklima og lagspill.

Emeoversikt
Motivasjon
Jobbtilfredshet og organisasjonstilhørighet
Rettferdighetsteorier
Effekter av HRM på mikro-nivå

3. samling – Utviklende HR
Samlingen vil klargjøre betydningen av evidensbaserte seleksjonsrutiner og metoder. Ansettelser blir dessuten knyttet til et videre karriereforløp i organisasjonen og til trening og utvikling.

Emneoversikt
Rekruttering og seleksjon
Karriereutvikling og planlegging
Trening og utvikling

4. samling – HR og innovasjon, kontinuerlig forbedring og HR-trender
På samlingen skal man tilegne seg kunnskaper om sammenhengen mellom HR, kreativitet og innovasjon. .

Emneoversikt
HRs rolle i utvikling av kreativitet og innovasjon
Systematisk forebedringsarbei
Innovativ HR, trender og utviklingstrekk

5. samling – Ledelse og HR
Delmål
Den siste samlingen vil fokusere på sentrale HR utfordringer knyttet endringsprosesser og arbeidsmiljø.

Emneoversikt
Ledelse og ledereffektivitet
Endringsledelse og konflikthåndtering
Teamledelse

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age
At least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51091
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
60No2 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51092
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
40Yes3 Hour(s)
 • No support materials
Individual Individual 3 hours written exam, counting 40% of the total grade.
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Support materials:
Duration:2 Semester(s)
Comment:Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam code:MAN 51091
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • No support materials
Duration:3 Hour(s)
Comment:Individual 3 hours written exam, counting 40% of the total grade.
Exam code:MAN 51092
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ghauri, Pervez N.; Grønhaug, Kjell 2010 Research methods in business studies 4th ed Financial Times Prentice Hall
Greenberg, Jerald cop. 2011 Behavior in organizations 10th ed Pearson Utvalgte kapitler.
Noe, Raymond A. cop. 2015 Human resource management: gaining a competitive advantage 9th ed., Global ed McGraw-Hill Education Utvalgte kapitler.
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforlaget
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Fields, Dail L. c2002 Taking the measure of work: a guide to validated scales for organizational research and diagnosis Sage
Hair, Joseph F. cop. 2014 Multivariate data analysis 7th ed., Pearson new international ed Pearson
Iversen, Ole I. cop. 2015 Rekrutterings- og intervjuteknikk: om bruk av effektive rekrutteringsmetoder Fagbokforl
Lai, Linda 2013 Strategisk kompetanseledelse 3. utg Fagbokforl
Tabachnick, Barbara G.; Fidell, Linda S. cop. 2014 Using multivariate statistics 6th ed., new international ed Pearson
Pallant, Julie 2016 SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using IBM SPSS 6th ed McGraw Hill

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Det gjøres oppmerksom på at en rekke artikler, som vil bli tilgjengelig i elektronisk format, samt enkelte bokkapitler som kopieres, også vil være obligatorisk litteratur.