MAN 5106 Consultancy

MAN 5106 Consultancy

Course code: 
MAN 5106
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
30
Course coordinator: 
Steinar Bjartveit
Tor Bang
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Master of Management
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5107 - 1. semester
MAN 5108 - 2. semester
Introduction

Dette programmet utvikler deltakernes evner til å opptre som profesjonelle rådgivere – fremskaffe informasjon, vurdere og vise skjønn, samt initiere nye ideer, meninger og synsvinkler. Consulting er et av de få programmene i Nord-Europa som tilbyr studiepoenggivende kompetanse for konsulentvirksomhet.

Learning outcomes - Knowledge
 • ha kjennskap til ulike modeller for konsultasjonsprosessen
 • ha kjennskap til de vitenskapsteoretiske modellene hypotetisk-deduktiv metode og hermeneutisk analyse og deres aktualitet i konsulenters arbeid
 • ha kjennskap til fundamentale og alternative teoretiske perspektiver fra samfunnsvitenskap og filosofi som gir ulike føringer for analyse og intervensjoner i konsultasjon
 • ha kjennskap til eksistensialistiske perspektiver og pragmatiske kommunikasjonsmodeller for konsultasjon/coaching av enkeltmennesket/ledere
 • ha kjennskap til perspektiver for enhet (sosial identitetsteori og sosialkonstruktivisme) og diversitet (kompleksitetsteori og maktteori) som dialektiske motsatser

 

Learning outcomes - Skills
 • kunne tilpasse intervensjoner i konsultasjon ut fra prosessuelle aspekter i konsultasjonen
 • kunne kritisk vurdere vitenskapelig holdbarhet av konsulenters verktøy og ledelses-/organisasjonsmodeller
 • kunne analysere aktuelle oppdrag/saker ut fra hermeneutisk analyse
 • kunne kritisk anvende og kontrastere alternative teoretiske perspektiver mhp analyse og intervensjoner i konkrete oppdrag
 • kunne gjennomføre en coachingsamtale med ledere
 • kunne balansere mellom tiltak for å fremme sosial identitet og samtidig opprettholde komplekse nok strukturer for utvikling og nyskapning
Learning Outcome - Reflection
 • bevisstgjøre konsulentens etiske ansvar for sine intervensjoner i lys av konsulentrollen som en hjelperrolle
 • fremme metodisk, og med det også etisk, bevissthet om hvilke verktøy og teoretiske modeller som holder mål i konsultasjon, og derved bevisstgjøre om motetrender og pseudovitenskap innenfor konsultasjon
 • kjenne sine muligheter og begrensninger mhp kompetanse innenfor rådgivning
Course content

1st course Module - Consultation; basic elements
2nd course module - Diagnoses and methods
3rd course module - Intervention strategies
4th course module - Coaching: consultant/client - a therapeutic relationship
5th course module -Consulting in an international perspective / Study tour to Venezia

Learning process and requirements to students

The programme is conducted through five course modules over two semesters, a total of approx. 150 lecturing hours.

Project tutorials differ in each Executive Master of Management programme. It will consist of personal tutorials and tutorials given in class. Generally the students may expect consulting tutorials, not evaluating tutorials. The total hours of tutorials offered is estimated to 4 hours per term paper.

Please note that while attendance is not compulsory in all programmes, it is the student's own responsibility to obtain any information provided in class that is not included on the course homepage/ itslearning or other course materials.
 

The students are evaluated through a term paper, counting 60% of the total grade and a 72 hours individual home exam counting 40%. The term paper may be written individually or in groups of maximum three persons. All evaluations must be passed to obtain a certificate for the programme. 

The term paper is included in the degree’s independent work of degree, cf national regulation on requirements for master’s degree, equivalent to 18 ECTS credits per. programme. For the Executive Master of Management degree, the independent work of degree represents the sum of term papers from three programmes.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

1. Samling - Konsultasjon; basiselementer
Delmål

Samlingen skal gi en grunnleggende innføring i konsulentvirksomhetensulike aspekter. Den første samlingen er basert på en simuleringsøvelse hvor konsulentfirma opprettes og utfører oppdrag.

Emneoversikt
Konsultasjon som virksomhet
Konsulentroller
Konsulentmodeller
Skjulte agenda og forfektede bestillinger
Integritet som konsulent
Konsulentteam - individ vs. kollektiv
Strategiske analyser og strategiske verktøy
Aktuelle tema og utfordringer for konsulentbransjen

2. Samling – Diagnoser og metoder
Delmål

Samlingen gir en grundig forståelse av de vitenskapelige metoder og modeller som ligger til grunn for konsulentens analytiske arbeid. Konsulentfirma vil presentere egne modeller og deres syn på metodikk i så måte. Prosjektoppgaven defineres i denne samlingen.

Emneoversikt
Den vitenskapelige metode: bakgrunn og absolutte krav
Kvantitative og kvalitative metoder i undersøkelser
Diagnostiske metoder
Psykologiske tester
Hermeneutisk metode analyse
Metodiske krav til konsulentens verktøy
Placebo-effekter og overtro

3. Samling - Intervensjonsstrategier
Delmål

Samlingen skal gi en dypere forståelse for de ulike intervensjonsformene intervensjonsformer som man disponerer over som konsulent, samt underbygger det strategiske perspektivet i valget av intervensjonsformer. Samlingen vil sette dette opp mot de ulike styringsformer i organisasjoner.

Emneoversikt
Epistemologi og konstruktivisme
Maktspill og korridorpolitikk
Systemteori og kaosteori
Visjon og verdistyring
Etikk og konsulentvirksomhet

4. Samling - Coaching: konsulent/klient – relasjonen som en terapeutisk relasjon
Delmål

Samlingen gir forståelse for den mellommenneskelige relasjonen som oppstår i konsulentarbeidet coaching - dens muligheter og begrensninger. Synspunkter og metoder fra terapeutiske modeller vil belyse dette området.

Emneoversikt
Personlige forutsetninger for ulike konsulentroller
Coaching som en egen konsulentform
Kommunikasjonens pragmatiske aspekt
Psykoterapeutiske metoder og modeller
Konflikter Konfrontasjoner og konfliktløsninger
Coachen som en katalysator for klientens vekst og forandring
Problemer som går utover konsulentens kompetanseområde

5. Samling – Studietur til Venezia, Italia

Delmål
Samlingen skal gi internasjonal erfaring med hensyn til metoder og teoretiske perspektiver. Vi vil gå i dybden på teoretiske, historiske og filosofiske perspektiv i kurset og søke lærdom i renessansens Venezia og byens syn på ledelse, kreativitet og resultatoppnåelse. Ingen organisasjon eller stat har hatt slik suksess med å skape et handelsimperium som varte i 1000 år. Spesielt dyktige var de i å bygge et samhold og en sosial identitet som bar byen fremover. I sin egen tid ble de benchmarket av alle stater som prøvde å avkode byens hemmeligheter. I denne samlingen vil vi da også videreføre og spesialisere oss på enkelte av de viktigste teoretiske perspektivene som Consulting inneholder.

Målet er å integrere internasjonale og historiske erfaringer mot deltakernes praktiske hverdag. Deltakerne forventes å kombinere teori og erfaringer fra tidligere samlinger med nye og vanskeligere problemområder.

Annen informasjon:

Utviklet emneoversikt
Nyere tenkning innenfor organisasjonsteori og -psykologi. Kaosteori, systemteori og kommunikasjonsteori
Grunnleggende innføring i den vitenskapelige metode og grunnleggende og utradisjonell innføring i hermeneutikk som aktuell metode for konsultasjon
Innsikt,kunnskaper og ferdigheter i ulike intervensjonsformer, som maktspill og verdistyring
Grunnleggende innsikt i coaching og relasjonen mellom konsulent og klient – muligheter og begrensninger. Folus på kommunikative, empatiske og løsningsfremmende ferdigheter
Syn på kulturelle perspektiver belyst gjennom consulting i ulike kulturer.
Metoder og tilnærminger i internasjonal konsulentvirksomhet.

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age
At least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Required prerequisite knowledge

.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51061
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
60No2 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51062
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
40No72 Hour(s)Individual Individual 72 hours home exam, counting 40% of the total grade.
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:2 Semester(s)
Comment:Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam code:MAN 51061
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:72 Hour(s)
Comment:Individual 72 hours home exam, counting 40% of the total grade.
Exam code:MAN 51062
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj 2008 Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 2. uppl Studentlitteratur
Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas 1967 The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge Penguin
Biggs, David cop. 2010 Management consulting: a guide for students South-Western Cengage Learning
Roos, Göran; Peretz, Adrian; Bjartveit, Steinar cop. 2005 Scandinavian perspectives on management consulting Cappelen akademisk forl
Dante Alighieri 1993 Den guddommelige komedien Gyldendal "Helvetet" er også tilgjengelig via Magnus Ullelands oversettelse av "Den guddommelege komedie".
Eriksen, Trond Berg 2000 Reisen gjennom helvete: Dantes inferno 2. utg Universitetsforl
Flaherty, James 2010 Coaching: evoking excellence in others 3rd ed Elsevier/Butterworth-Heinemann
Goethe, Johann Wolfgang von; Bjerke, André 2002 Faust: en tragedie Aschehoug
Grenness, Tor 2012 Hvordan kan du vite om noe er sant?: veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister 2. utg Cappelen Damm akademisk
Haslam, S. Alexander 2004 Psychology in organizations: the social identity approach 2nd ed Sage
Kierkegaard, Søren; Næss, Arne 1994 Avsluttende uvitenskaplig etterskrift til "De philosophiske smuler": (i utvalg) Nyutgivelse Pax
Machiavelli, Niccolò; Bingen, Jon cop. 2003 Fyrsten Cappelen akademisk forl
Stigen, Anfinn; Plato 1989 Gorgias 3. utg Samlaget
Shakespeare, William; Bystad, Erik 2008 Othello Oktober
Watzlawick, Paul; Jackson, Don D.; Bavelas, Janet Beavin c1967 Pragmatics of human communication: a study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes Norton
Stacey, Ralph D. cop. 2016 Strategic management and organisational dynamics: the challenge of complexity to ways of thinking about organisations 7th ed Pearson