MAN 2922-2923 Value Added Taxation - Basic subjects and EU VAT

MAN 2922-2923 Value Added Taxation - Basic subjects and EU VAT

Course code: 
MAN 2922-2923
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Course name in Norwegian: 
Merverdiavgift I - grunnleggende emner og EU Mva
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Tax, Specialisation
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Gjennom dette programmet vil du få detaljert kunnskap om hvordan MVA-reglene på de mest vanlige sakskompleksene som oppstår innenfor MVA området. Du vil videre få inngående kunnskap om de ulike reglene i MVA-lovgivningen virker i sammenheng. Dette vil gjøre deg i stand til å forstå og analysere næringslivets til tider komplekse avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens mottiltak. Endelig vil dette kurset gi studentene inngående innblikk og forståelse for de norske merverdiavgiftsreglene i et internasjonalt perspektiv.

Learning outcomes - Knowledge

Kandidaten har inngående kunnskap og evne til å analysere følgende regler i MVA-retten:

 • Omsetningsbegrepet
 • Begrepet næringsdrivende, herunder avgrensning mot arbeidstagere og avgiftsfrie institusjoner
 • Uttak og justeringsregler
 • Fast eiendom om mva, frivillig registrering
 • Fradragsrett
 • Sentrale unntak,særlig finansielle tjenester
 • Fellesregistrering
 • Avgiftsforhold ved omorganisering og endringer
 • Avgiftsplanlegging - grensene mot gjennomskjæring
 • Tidfesting - bokføringsregler
 • Etterberegning
 • Tilleggsavgift og straff
 • Klage
 • Hovedtrekk EUs mva-regelverk, forskjeller og likheter til norske regler
Learning outcomes - Skills

Kandidaten kan analysere, forholde seg kritisk til og bruke relevante metoder slik at hun/han kan:

 • anvende mva-reglene på konkrete saksforhold
 • se de mange bestemmelsene i mva-lovgivningen i sammenheng
 • forstå næringslivets avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens mottiltak ved gjennomskjæring
 • se norske merverdiavgiftsregler i et internasjonalt perspektiv
General Competence
 • Kan analysere og forstå kompleksiteten i norsk merverdiavgiftslovning
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kan formidle kunnskap om avanserte MVA-rettslige problemstillinger samt på en god måte forklare hvordan dette kan analyseres. 
Course content
 • Rettskildene, mva-loven og mva-forskriften
 • Merverdiavgiftsreformen 2001
 • EUs merverdiavgiftsdirektiv, hovedregler og forskjeller
 • Grunnleggende vilkår avgiftsplikt
 • Subjektkravet
 • Transaksjonskravet
 • Objektkravet til vare og tjeneste
 • Fradragsrett
 • Relevans
 • Tilordning
 • Foreldelse
 • Uttaksregler
 • Fast eiendom
 • Frivillig registrering
 • Justeringsregler
 • Organisasjonsforhold og MVA
 • Omorganisering – fusjon og fisjon
 • Fellesregistrering
 • Gjennomskjæring
 • Tidfesting
 • Bokføringskrav
 • Betalingsregler
 • Sanksjoner - etterberegning
 • Klage
Teaching and learning activities

Læreprosess 

Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før hvert program legges ut oppgaver på Its Learning, som studentene skal løse. Det legges også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist., 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk 

Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil variere og kan bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av et gitt saksforhold. For ca 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens ca 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppaven kan understøtte den løpende læringen.

Enkelte av oppgavene gis på engelsk, men kan besvares på norsk.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

 

Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age. At least two years work experience within taxes and taxation.

Required prerequisite knowledge

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. En viss innsikt i grunnleggende merverdiavgiftsregler er en fordel.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Invigilation
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • BI-approved copy of: «EUs Merverdiavgiftsdirektiv» 2006/112 EF
 • Compilation of tax laws
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Duration: 
4 Hour(s)
Exam code: 
MAN 29231
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 2)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
MAN 29221
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
200
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
72 Hour(s)
Examination
4 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Prepare for teaching
49 Hour(s)
Student's own work with learning resources
200 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.