BIK 2951 Strategy in Practice

BIK 2951 Strategy in Practice

Course code: 
BIK 2951
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Tarjei Alvær Heggernes
Course name in Norwegian: 
Strategi i praksis
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

En velutviklet strategi er avgjørende for at en bedrift skal utvikle seg og overleve i fremtiden.  Strategi setter bedriftens ressurser og aktiviteter i system og skjerper konkurranseevnen.  Med den raske utviklingen som skjer i omgivelsene er det viktig å bygge inn en evne til å omstille seg etter nye krav. Strategi er koblet mot en helhetlig utvikling av en organisasjon for å sikre langsiktige konkurransefordeler.

Strategi i praksis er et kurs som beskriver og diskuterer strategi og som gir forståelse for hvordan ledelse og strategi beskrives og anvendes i dagens raske utvikling. Gjennom teorier og analysemodeller i strategi er gis det innsikt i ulike angrepsvinkler for hvordan man arbeider med  strategi i praksis.

Avslutningsvis diskuteres utfordringer for strategi som gjennomgripende digitalisering, endrede samarbeidsformer og organisasjonsmåter, og innovative bransjer, for eksempel innen opplevelsesindustrien, medieindustrien, det offentlige og det enormt store tilbudet av tjenester via apper.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om hva som ligger i begrepet strategi. I dette ligger både å kjenne til det teoretiske fundamentet og hvordan strategisk teori og modellverktøy omgjøres i praksis. Det betyr å forstå at det å lede eller delta i strategiske prosesser er del av et komplisert og helhetlig samspill som innebærer at det ikke finnes en enkel løsning om hva strategi er og hvordan den kan utøves. Strategifaget krever i stor grad tverrfaglig innsikt og forståelse, og avklaring av dilemmaer.  Det vil bli demonstrert tydelig i dette kurset. Dessuten legges det stor vekt på faktabasert og systematisk analyse. 

Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne analysere en strategisk situasjon og anvende relevante modeller og teorier om strategi på selvvalgte og utdelte problemstillinger/oppgaver og case. Relevante teorier skal anvendes på virkelige og realistiske problemstillinger som gjelder strategi både teoretisk og praktisk. Disse hentes i stor grad fra deltakernes egne bedrifter/virksomheter for at de skal være så praksisnære som mulig. 

General Competence

Studentene skal kunne forstå og reflektere over konsekvenser av strategi i egen organisasjon og praksis med en helhetlig tilnærming, som i tillegg til det forretningsmessige og mellommenneskelige, skal ta i betraktning etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar.

Course content

Introduksjon

Strategi - fra langtidsplanlegging til strategisk planlegging

Strategiens tre grunnstener - analyse, valg og implementering.                               

Analyser                                                                                                      -

 • Teoretiske plattformer (Produkt/markedsmatrisen)
 • Tradisjonelle og nyere definisjoner
 • Forretningsmodeller og verdikonfigurasjoner
 • Aktivitets- og ressursanalyse
 • Digitalisering og teknologisk forståelse
 • Ekstern analyse - datatilfang og tolkning
 • Klynger og nettverk
 • Konkurranseanalyse - bransjer og konkurranseprofiler
 • Blue Ocean og Design Thinking

Intern analyse og konkurransekraft

Strategivalg

 • Organisk utvikling
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Allianser og klynger

Risikovurderinger

Strategisk implementering

 • God og dårlig strategi
 • Bærekraftig utvikling
 • De ansattes syn på strategi - interessentanalyser
 • Kulturelle forhold og stiavhengighet
 • Prosess for strategisk gjennomføring
 • Digital strategi og delingsøkonomi
 • Strategi i ulike industrier og virksomheter
 • Hjelp - jeg skal lede et strategiprosjekt !
 • Målstyring
 • Strategiske kart, prosjekter og milepæler.
Teaching and learning activities

The course is 100% web based. The teaching takes place online and consists of webinars and other digital learning elements, such as educational recordings, podcasts and video clips.

 

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Strategi i praksis, som består av består av SLM-kursene SLM 5001 Strategiske analyser, SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller, og SLM 5003 Strategisk implementering. Kursene er basert på kurset BIK 2951 Strategi i praksis, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19
Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 29511
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:BIK 29511
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
32 Hour(s)
Webinar
16 Hour(s)
Examination
72 Hour(s)
Prepare for teaching
20 Hour(s)
Student's own work with learning resources
60 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.