BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring

BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring

Kurskode: 
BØK 3551
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Olav Nordtømme
Kursnavn på engelsk: 
Practical Managerial Accounting and Control
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er delt inn i to hoveddeleer.  I den første delen tar vi opp tråden fra BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans og fokuserer på regnskapssammenhenger, kostnadsforståelse og budsjetteringsmodeller.  I den andre delen ser vi på nyere metodikk innen virksomhetsstyringsfaget, med balansert målstyring og strategisk kostnadsanalyse, der verdidrivere, kostnadsddrivere og aktivitetsanalyser står sentralt.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan hendelser skaper regnskapstransaksjoner som rapporteres i virksomhetenes resultat-, balanse- og kontantstrømsrapporter
 • Metodikk for å analysere regnskapstall
 • Hvordan planer og tiltak kan realitetstestes ved hjelp av budsjetter
 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring
 • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
 • Verdikjedebeskrivelser som grunnlag for analyser av aktivitete og aktivitetsgrupper
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon
Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å:

 • Utarbeide og analysere budsjetter for å måle og vurdere finansielle virkninger av planlagte tiltak
 • Vurdere kausalitet og egnethet av suksessfaktorer og ytelsesmål i balansert målstyringssammenheng samt utarbeide strategikart i konkrete caser
 • Utarbeide enkle lønnsomhetskalkyler i forhold til sentrale beslutningsproblemer
 • Fordele og analysere kostnader i en aktivitetsstruktur
   
Holdningsmål

Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, med tverrfaglige problemer, som ofte også er av bransjemessig og virksomhetsspesifikk natur.

Kursets innhold

Del 1: Regnskapsforståelse og budsjettering (50%)

 • Strukturen i finansregnskapet og hvordan hendelser blir til regnskapstransaksjoner
 • Kostnadsbegreper og kalkulasjonsproblematikk
 • Hvordan man kan analysere finansregnskapet
 • Sammenhengen mellom strategi, handlingsplaner og budsjett
 • Lividitetsbudsjetter
 • Balansebudsjetter

Del 2: Styring og måling av verdiskapningsprosessene (50%

 • Operasjonalisering av virksomhetens strategiske planer, kritiske suksessfaktorer, KPI'er og strategikart
 • Bruk av balansert målstyring for å evaluere strategiimplementeringen og som et verktøy for å styre operativ ressursbruk
 • Vedriskapningskjeden
 • Generiske og aktivitetsspesifikke kostnadsdrivere
 • Konkurransefortrinn, posisjoneringsskolen og det ressursbaserte synet
 • Beslutningsrelevante kostnader
 • Analyse av aktivitetskostnader, aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon og kostnader for ledig kapasitet

 

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver med og uten innlevering). I løpet av kurset skal hver student levere tre innleveringer.

Gjennom kurset skal studentene arbeide med 2 – 4 caser fra privat og offentlig sektor. Casene som skal brukes, velges fra en caseportefølje med caser fra tjenesteytende og vareproduserende virksomheter i privat og offentlig sektor.

Plenumssamlingene vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene og den foreleserledede oppgavegjennomgangen legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

For at studenter skal få tilbakemelding på egen progresjon og for at de skal få trening i å løse eksamensrelevante oppgaver, blir det i løpet av semesteret lagt ut oppgaver (tester) på It's learning.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, eller liknende

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Rentetabell
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK35511
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
14 Time(r)
Deltakelse på forelesninger om teori
Annet i klasserom
14 Time(r)
Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang
Annet i klasserom
14 Time(r)
Deltagelse i casediskusjoner og casegjennomgang
Gruppearbeid / oppgaver
48 Time(r)
Arbeid med kursets caseprogram, individuelt og i grupper, som organiseres av studentene selv.
Forberedelse til undervisning
63 Time(r)
Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
Gruppearbeid / oppgaver
12 Time(r)
Arbeid med oppgave på It's Learning (ca 3,5 timer i gjennomsnitt per innlevering)
Eksamen
35 Time(r)
Eksamensforberedelser inkl. eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.