BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring


Kursansvarlig
Tor Tangenes

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset bygger på BØK 3411 Finans og økonomistyring I og er strukturert i henhold til en generisk styringssyklus. Kurstematikken er innordnet denne syklusen og er samtidig forankret i forretningsproblemer fra et utvalg av caser. Kurset fokuserer på et styringsregime der balansert målstyring integreres med budsjettering og på beslutningsstøtte forankres i verdikjede- og aktivitetsinnsikt.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

  • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring
  • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
  • Verdikjedebeskrivelser som grunnlag for analyser av prosesser og aktiviteter.
  • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon
  • Realitetstesting av planer og tiltak ved bruk av budsjetter

Ferdighetsmål
Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å:
  • Vurdere kausalitet og egnethet av suksessfaktorer og ytelsesmål i balansert målstyringssammenheng samt utarbeide strategikart i konkrete caser
  • Fordele og analysere kostnader i en aktivitetsstruktur
  • Utarbeide og analysere budsjetter for å måle og vurdere finansielle virkninger av planlagte tiltak
  • Utarbeide enkle lønnsomhetskalkyler i forhold til sentrale beslutningsproblemer

  Holdningsmål
  Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

Forkunnskaper
Finans og økonomistyring I eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjønnes, Svein H. og Tor Tangenes. 2013. Arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring. 2. utg. Fagbokforlaget
Gjønnes, Svein H. og Tor Tangenes. 2013. Økonomi- og virksomhetsstyring : strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningstøtte. Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Del 1: Planlegning og styring av verdiskapningsprosessen
Om økonomi- og virksomhetsstyring
Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer
Strategikart og strategiske temaer
Ytelsesmål, validitet og reliabilitet
Budsjettets formål og styringsmessige egenskaper
Budsjettet som verktøy for å teste finansielle og kapasitetsmessige virkninger av mulige tiltak

Del 2: Beslutningsstøtte for verdiskapning
Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse
Ressurs- og kostnadsbegreper
Inntekts- og kostnadsrelevans
Kalkulasjon med vekt på ABC

Del 3: Praktiske problemstillinger
Spesielle budsjettproblemer
Spesielle kostnadsproblemer

Dataverktøy
Excel er et egnet program for flere av kursets problemstillinger.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver med og uten obligatoriske innlevering). I løpet av kurset skal hver student levere syv obligatoriske innleveringer.

Gjennom kurset skal studentene arbeide med 2 – 4 caser fra privat og offentlig sektor. Casene som skal brukes, velges fra en caseportefølje med caser fra tjenesteytende og vareproduserende virksomheter i privat og offentlig sektor.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger om teori
14
Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang
14
Deltagelse i casediskusjoner og casegjennomgang
14
Arbeid med kursets caseprogram, individuelt og i grupper, som organiseres av studentene selv.
48
Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
63
Arbeid med obligatoriske minioppgaver (ca 1,5 timer i gjennomsnitt per minioppgave)
12
Eksamensforberedelser
35
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Plenumssamlingene vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene og den foreleserledede oppgavegjennomgangen legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

Arbeidskrav (obligatoriske minioppgaver)
Det er syv (7) obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret. Av disse må fem være godkjent. Oppgavene er korte og avgrensede tester som studenter vil kunne besvare i løpet av ca 1,5 time i gjennomsnitt hvis de har fulgt anbefalt arbeidsplan. Hvis studentene ikke er forberedt, må det påregnes lengre tid. Minioppgavene besvares i It's learning.

For at arbeidskravene knyttet til de obligatoriske oppgavene skal anses oppfylt, stilles det et visst minimumskrav til besvarelsenes innhold (f. eks. at et visst antall spørsmål må være riktig besvart). Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's learning i tilknytning til testene. Det vil være anledning til å ta testene et ubegrenset antall ganger før fristen for å gjennomføre testen går ut. Informasjon om tidsrommet for når tester kan tas blir gjort kjent via It's learning og i forelesningene.

Tilbakemeldinger til studentene underveis i semesteret skjer på to måter:
  1. I fremdriftsplanen for kurset vil studentene få beskjed om hvilke oppgaver/caser som er aktuelle for kursets ulike forelesninger. Et utvalg av disse oppgavene/casene vil bli diskutert og gjennomgått i timene. Studentene får da tilbakemelding ved at de sammenholder egen løsning mot den som blir gjennomgått.
  2. Tilbakemeldinger på minioppgavene som gjennomføres i It's learning, skjer først ved at studentene får automatisk tilbakemelding om oppnådde score fra It's learning. Deretter vil studentene få tilbakemelding i form av et detaljert løsningsforslag (gjort tilgjenglig i It's learning).

  BI Nettstudier
  Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

  Anbefalt tidsforbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på forelesninger (helgesamlinger)
  8
  Forberedelser til oppgavegjennomgang
  30
  Arbeid med pensumstoff, innsendingsoppgaver og oppgaver/aktiviteter på It's learning
  127
  Eksamensforberedelser
  35
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

   Arbeidskrav
   Det er syv obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. Av disse må fem være godkjent for at avsluttende eksamen skal kunne avlegges. Se punktet Læreprosess og tidsbruk.

   Eksamen
   Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

   Eksamenskode(r)
   BØK 35511 - Skriftlig eksamen som teller 100 %, for å oppnå endelig karakter i kurset.

   Hjelpemidler til eksamen
   Rentetabeller og BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
   Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


   Kontinuasjon
   Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
   Studenter som ikke får godkjent fem av syv obligatoriske minioppgaver, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
   Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta kontinuasjonseksamen neste semester.


   Tilleggsinformasjon