BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BØK 3551
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Johnny Olesen
Kursnavn på engelsk: 
Practical Managerial Accounting and Control - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang våren 2024. Kontinuasjonseksamener tilbys høsten 2024 og siste gang våren 2025.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er delt inn i to hoveddeler. Den første delen tar opp tråden fra BØK 3434, Bedriftsøkonomi og finans, og fokuserer på regnskapssammenhenger, kostnadsforståelse og budsjetteringsmodeller.  Den andre delen ser på nyere metodikk innen virksomhetsstyringsfaget, hvor balansert målstyring, kostnadsdriver og aktivitetsanalyser og lean står sentralt.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan hendelser skaper regnskapstransaksjoner som rapporteres i virksomhetenes resultat-, balanse- og kontantstrømsrapporter
 • Metodikk for å analysere regnskapstall
 • Hvordan planer og tiltak kan realitetstestes ved hjelp av budsjetter
 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring.
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon
 • Kontinuerlig forbedring (lean) som styringsfilosofi
Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å:

 • Utarbeide og analysere budsjetter for å måle og vurdere finansielle virkninger av planlagte tiltak
 • Vurdere kausalitet og egnethet av suksessfaktorer og ytelsesmål i balansert målstyringssammenheng
 • Utarbeide enkle lønnsomhetskalkyler i forhold til sentrale beslutningsproblemer
 • Fordele og analysere kostnader i en aktivitetsstruktur
 • Ha kunnskap om leanfilosofiens åtte former for sløsing.
Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag.

Kursets innhold

Del 1: Regnskapsforståelse og budsjettering (50%)

 • Strukturen i finansregnskapet og hvordan hendelser blir til regnskapstransaksjoner
 • Kostnadsbegreper og kalkulasjonsproblematikk
 • Hvordan man kan analysere finansregnskapet og budsjetter
 • Resultatbudsjetter
 • Likviditetsbudsjetter
 • Balansebudsjetter

Del 2: Styring og måling av verdiskapningsprosessene (50%

 • Operasjonalisering av virksomhetens strategiske planer, kritiske suksessfaktorer, KPI'er og strategikart
 • Bruk av balansert målstyring for å evaluere strategiimplementeringen og som et verktøy for å styre operativ ressursbruk
 • Beslutningsrelevante inntekter og kostnader
 • Analyse av aktivitetskostnader, aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon og kostnader for ledig kapasitet
 • Leanfilosofi og leanprinsipper
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver).

Plenumssamlingene vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd.

Forelesningene og den foreleserledede oppgavegjennomgangen legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

For at studentene skal få tilbakemelding på egen progresjon og for at de skal få trening i å løse eksamensrelevante oppgaver, vil det i løpet av semesteret bli lagt ut oppgaver (tester) på It's learning.

Det anbefales bruk av Excel ved løsning av oppgaver.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, eller liknende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK35511
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Forelesninger med fokus på teori. 15 økter á 2 timer
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Forelesninger med fokus på oppgaver og tester etter temaer. 2 økter á 3 timer + 1 økt á 4 timer.
Webinar
2 Time(r)
Det vil bli arrangert 2 webinarer á 1 time. Det forventes at studentene før seminarene forbereder seg i relevant pensum som hvert enkelt seminar dekker.
Forberedelse til undervisning
143 Time(r)
Forberedelsene skal omfatte relevant pensum fra lærebok, video(er), kontrollspørsmål, anbefalte oppgaver, tester.
Eksamen
15 Time(r)
En ukes repetisjon og forberedelse, samt en eksamensdag
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.