VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management

VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management

Kurskode: 
VHL 3660
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor thesis in Retail Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne oppgaven på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Kunnskapsmål

Studenten(e) skal vise kunnskaper og forståelse innen strategiske og driftsrelaterte områder innenfor varehandelsledelse som støttes gjennom lærebøker, og som inkluderer kunnskaper som er i front innen valgte område.
Videre skal studentene ha kunnskaper om og vise forståelse for kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.
Kort sagt: Kunne begreper, sammenhenger, teorier/modeller i faget varehandelsledelse.

Ferdighetsmål

Det forventes at studenten(e) kan anvende kunnskaper og vise forståelse på en profesjonell måte gjennom argumentasjon og problemløsning innen det valgte studieområde (anvendelse av teori og metode). De skal vise evne til å arbeide selvstendig med et prosjekt, både individuelt og som deltaker i en gruppe, samt vise ferdigheter i prosjektledelse. Studentene skal kunne søke, samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon (data) om en problemstilling samt diskutere og presentere resultatene.

Holdningsmål

Kunne vurdere ulike perspektiver og synsvinkler med hensyn til relevante samfunnsmessige, vitenskapelige og etiske aspekter. Det forventes at studenten(e) viser vilje til å videreutvikle sin kompetanse ved utarbeidelsen av bacheloroppgaven.

Kursets innhold

Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde som er egnet for deres bacheloroppgave innenfor rammen av sin valgte studieretning.

Læreprosess og tidsbruk

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. 

Undervisningen omfatter 4 seminarer, vanligvis med fire studentgrupper til stede. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe.Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Seminarundervisningen er obligatorisk.  

Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Mer detaljert informasjon om skriving av bacheloroppgaven finnes på atbi.no

Forkunnskapskrav

Studentene må ha inngående kunnskaper innen varehandelsledelse, det kreves også grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Bacheloroppgave. Studentene kan innkalles til muntlig høring for å forsvare oppgaven. Oppgaven skal ha et omfang på 40 sider + eventelle vedlegg.
Eksamenskode: 
VHL36601
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
4 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Innlevering(er)
41 Time(r)
Annet i klasserom
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer ( 4 x 2 timer )
Gruppearbeid / oppgaver
4 Time(r)
Delta i søkeverksted i biblioteket
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
300 Time(r)
Veiledning
3 Time(r)
Individuell
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.