VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management


Kursansvarlig
Jan Ivar Fredriksen

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne oppgaven på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten(e) skal vise kunnskaper og forståelse innen strategiske og driftsrelaterte områder innenfor varehandelsledelse som støttes gjennom lærebøker, og som inkluderer kunnskaper som er i front innen valgte område.
Videre skal studentene ha kunnskaper om og vise forståelse for kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.
Kort sagt: Kunne begreper, sammenhenger, teorier/modeller i faget varehandelsledelse.

Ferdighetsmål
Det forventes at studenten(e) kan anvende kunnskaper og vise forståelse på en profesjonell måte gjennom argumentasjon og problemløsining innen det valgte studieområde (anvendelse av teori og metode). De skal vise evne til å arbeide selvstendig med et prosjekt, både individuelt og som deltaker i en gruppe, samt vise ferdigheter i prosjektledelse. Studentene skal kunne søke, samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon (data) om en problemstilling samt diskutere og presentere resultatene.

Holdningsmål
Kunne vurdere ulike perspektiver og synsvinkler med hensyn til relevante samfunnsmessige, vitenskapelige og etiske aspekter. Det forventes at studenten(e) viser vilje til å videreutvikle sin kompetanse ved utarbeidelsen av bacheloroppgaven.

Forkunnskaper
Studentene må ha inngående kunnskaper innen varehandelseledelse, det kreves også grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur
Bøker:
Saunders, Mark, Philip Lewis and Adrian Thornhill. 2012. Research methods for business students. 6th ed. Pearson

Emneoversikt
Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde som er egnet for deres bacheloroppgave innenfor rammen av sin valgte studieretning.

Dataverktøy
Kvalitativt elller kvantitativt analyseverktøy som er relevante for oppgaven. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning.

Undervisningen omfatter 4 seminarer, vanligvis med fire studentgrupper til stede. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Seminarundervisningen er obligatorisk.

Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Dimensjonering av kurset

Aktivitet
Tidsbruk (timer)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
2
Forberedelse til seminarer (lese, skrive )
40
Utarbeidelse delinnleveringer underveis
41
Deltakelse i seminarer ( 4 x 2 timer )
8
Delta i søkeverksted i biblioteket
4
Arbeid med oppgaven
300*)
Individuell Veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk 400 timer
400 timer
*) Tidsbruken er et anslag og vil variere med valgt oppgavetype


Eksamen
Bacheloroppgave. Studentene kan innkalles til muntlig høring for å forsvare oppgaven. Oppgaven skal ha et omfang på 40 sider + eventelle vedlegg.

Eksamenskode(r)
VHL 36601 Bacheloroppgave, oppgaven teller 100 % for å oppnå karakter i kurset VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon
Mer detaljert informasjon om skriving av bacheloroppgaven finnes på atbi.no