SØK 1101 Mikroøkonomi I - KONTINUASJONSEKSAMEN

SØK 1101 Mikroøkonomi I - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
SØK 1101
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Dag Morten Dalen
Kursnavn på engelsk: 
Microeconomics I - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Høst
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2023. Det tilbys kontinuasjonseksamen høst 2023 og siste gang vår 2024.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i økonomisk tankegang og prinsippene for hvordan markedene fungerer. Du vil studere hvordan bedrifter og individer oppnår økonomiske resultater gjennom sine valg, og få en forståelse av hvordan samfunnets ressurser fordeles i en markedsøkonomi.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Opparbeide grunnleggende innsikt i prinsippene for mikroøkonomisk analyse og dens anvendelser innenfor ulike markeder.
 • Opparbeide kunnskap om hvordan bedrifter og individer står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Beskrive hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester, sparebeslutninger og arbeidstilbud.
 • Beskrive hvordan bedriftenes ønske om maksimal avkastning eller profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi
 • Forklare forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse (mange bedrifter), monopol (én bedrift) og oligopol (få bedrifter)
 • Anvende spillteori i analyse av konkurranse mellom få bedrifter
 • Forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under slike markedsforhold.
 • Forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand.
 • Anvende matematisk optimering av funksjoner med en eller flere variabler på grunnleggende økonomiske optimeringsproblemer.
Generell kompetanse
 • Studentene skal gjennom dette kurset utvikle en kritisk holdning til faglig analyse, og stimuleres til å vurdere økonomiske mål mot andre samfunnsmessige hensyn.
Kursets innhold
 • Økonomiske valg
 • Nyttemaksimering
 • Profittmaksimering
 • Tilbud og etterspørsel
 • Frikonkurranse
 • Bransjedynamikk
 • Prisenes rolle
 • Markedsmakt - monopol og oligopol
 • Spillteori
 • Velferdsteori og Pareto-effektivitet
 • Optimering av funksjoner
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 14 forelesninger á 3 timer. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det har tidligere vært arbeidskrav i kurset. Studenter som skal ta kontinuasjonseksamen trenger ikke lenger å forholde seg til arbeidskravene.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK11011
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Innlevering(er)
18 Time(r)
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
49 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.