SØK 1101 Mikroøkonomi I

SØK 1101 Mikroøkonomi I

Kurskode: 
SØK 1101
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Kursnavn på engelsk: 
Microeconomics I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i økonomisk tankegang og prinsippene for hvordan markedene fungerer. Du vil studere hvordan bedrifter og individer oppnår økonomiske resultater gjennom sine valg, og få en forståelse av hvordan samfunnets ressurser fordeles i en markedsøkonomi.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Opparbeide grunnleggende innsikt i prinsippene for mikroøkonomisk analyse og dens anvendelser innenfor ulike markeder.
 • Opparbeide kunnskap om hvordan bedrifter og individer står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Beskrive hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester, sparebeslutninger og arbeidstilbud.
 • Beskrive hvordan bedriftenes ønske om maksimal avkastning eller profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi
 • Forklare forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse (mange bedrifter), monopol (én bedrift) og oligopol (få bedrifter)
 • Anvende spillteori i analyse av konkurranse mellom få bedrifter
 • Forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under slike markedsforhold.
 • Forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand.
 • Anvende matematisk optimering av funksjoner med en eller flere variabler på grunnleggende økonomiske optimeringsproblemer.
Holdningsmål
 • Studentene skal gjennom dette kurset utvikle en kritisk holdning til faglig analyse, og stimuleres til å vurdere økonomiske mål mot andre samfunnsmessige hensyn.
Kursets innhold
 • Økonomiske valg
 • Nyttemaksimering
 • Profittmaksimering
 • Tilbud og etterspørsel
 • Frikonkurranse
 • Bransjedynamikk
 • Prisenes rolle
 • Markedsmakt - monopol og oligopol
 • Velferdsteori og Pareto-effektivitet
 • Spillteori
 • Optimering av funksjoner
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 12 forelesninger á 3 timer. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

 

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk32I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice oppgaver via læringsplattformen It's learning. For å kunne avlegge eksamen i kurset er det en forutsetning at minimum 2 oppgaver er godkjent. Tilbakemelding på arbeidskravene i form av diskusjon i plenum. Studentene vil dessuten få tilgang til nettbaserte læringsressurser utviklet av forlaget til pensumboken.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:3
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice oppgaver via læringsplattformen It's learning. For å kunne avlegge eksamen i kurset er det en forutsetning at minimum 2 oppgaver er godkjent. Tilbakemelding på arbeidskravene i form av diskusjon i plenum. Studentene vil dessuten få tilgang til nettbaserte læringsressurser utviklet av forlaget til pensumboken.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Studenter som ikke får godkjent to av tre innleveringer, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.
Eksamenskode: 
SØK11011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Innlevering(er)
18 Time(r)
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
49 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.