PRK 3662 Innsiktsdrevet kommunikasjon

PRK 3662 Innsiktsdrevet kommunikasjon

Kurskode: 
PRK 3662
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Håvard Huse
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Innsikt om målgruppen er stadig viktigere i dagens kommunikasjonsmiljø. Ved å analysere data og anvende innsikt i beslutningsprosessen skapes virkningsfulle og effektive PR- og markedsføringskampanjer. Med samfunnsspørsmål stadig høyere opp på ledelsens agenda, får kommunikasjonsavdelinger oftere i oppgave å samle inn informasjon og utvikle innsikt om komplekse problemer. Verdiskaping i byråer er i økende grad skapt gjennom kreativ og strategisk planlegging, som også avhenger av god innsikt.

I dette kurset er den generelle målsetningen å gi studenter som studerer kommunikasjonsledelse forståelse av ulike datadrevne metoder og analyseverktøy. Informasjon vil bli samlet inn fra digitale kanaler som sosiale medier, blogger, forum og nettsider. Dette vil gi studentene evnen til å forstå publikum, til å utvikle overbevisende og tilpassede budskap, til å velge de beste kommunikasjonskanalene for (ulike) budskap og, ikke minst, til å oppnå optimale resultater. Hovedvekten i klasserommet/undervisningen vil ligge på anvendelse og tolkning av resultater fra innsamlede data, og på analyse av informasjon for å kunne treffe fornuftige beslutninger om markedsføring og strategi. Vi vil fokusere mindre på matematiske og statiske egenskaper ved teknikkene som fører frem til disse resultatene, og mer på metodene som brukes for å analysere selve dataene.

Kunnskapsmål
  • Studentene skal utvikle forståelse for dataenes rolle i dagens markedsføring og kommunikasjonsmiljø og skal bli fortrolige med moderne metoder for å planlegge og gjennomføre undersøkelser.
  • Deltakerne skal lære nye tilnærminger til datainnsamling og måter å oppnå innsikt fra disse dataene; fra visuelle presentasjoner til nettverksanalyse av data fra nye online medier, som Facebook, Twitter eller Google.
Ferdighetsmål

Studentene skal lære effektive måter å utlede og presentere funn fra data; fra visualisering til innsiktsdrevet argumentasjon. I detalj skal studentene lære å:

  • Bruke verktøy for å analysere data fra Google, Twitter og Facebook
  • Lage gode visuelle fremstillinger av data
  • Bruke data for å lage interessentprofiler i form av Personas
  • Presentere sammenhengende argumenter basert på data
Generell kompetanse
  • Sterk vekt vil bli lagt på metodiske problemer og en grunnleggende forståelse for data.
Kursets innhold

1. Innledning: Hvorfor innsikt
Denne delen av kurset vil vise hvor innsikt vil påvirke utvikling av kommunikasjonsstrategier og presentere fremskritt innen generering og utnyttelse av små og «Big data». Studentene vil få innsikt i anvendelsen av slike tilnærminger til datadrevne kampanjer, og de vil utvikle forståelse for hva data er, og hvilke muligheter og utfordringer data har.

2. Bruk av «Big Data») for utfordringer i næringslivet
Studentene vil få en dypere forståelse av begrepet «Big Data» og mulighetene for å få maksimalt utbytte av masse-informasjon og de "mining-teknikkene" teknologien har muliggjort. Vi vil fokusere på potensialet slike data-mining teknikker har i forhold til generering av innsikt, samt design, implementering og måling av våre tiltak.

3. Verktøy for å generere innsikt
I disse timene/forelesningene skal studentene jobbe praktisk med flere nye medier for å lære måter å utforske aktuelle emner. Slik skal de finne ut av med hva interessentgrupper snakker om og er opptatt av, analysere fan-/tilhengersider, undersøke vennskapsforbindelser og lære å forstå nettstedstrafikk og nettverk. 

4. Avanserte emner
Studentene vil lære om dagsaktuelle teknikker for analyse av data, samt nyere teknologi som kan potensielt spille en større rolle i kommunikasjonsarbeid. 

5. Presentasjon av innsikt
Deltagerne få lære om å presentere sin innsikt for et bredere publikum. Vi vil diskutere utfordringen med å finne en avveining mellom publikums behov og egnede datapresentasjoner. Både prinsipper for å strukturere argumenter og verktøy for datapresentasjon, inkludert rapporter, dashboards, visualiseringer og nøkkeltall vil bli forklart.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil kombinere forelesninger med praktiske workshops. Kurset vil bestå av følgende elementer:

- Formelle forelesninger for å gi en grunnleggende forståelse av emneomfanget og et konseptuelt rammeverk;
- Opplæring i bruk av ulike programvareløsninger for å analysere og visualisere innsikt
 

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Gephi
Tableu
Forkunnskapskrav

Det forventes at studentene har tatt undervisning i statistikk og kan jobbe med MS Excel og JMP/SPSS. 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK 36621
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
40Nei 1 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Refleksjonsoppgave basert på data studentene samlet inn til presentasjonen. Ikke mer enn 7 sider. Studentene må forklare hvordan de foretok datainnsamlingen, hvilke beslutninger de måtte ta, og om anvendelsen av dataene til et kommunikasjonsproblem.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
PRK 36621
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
60Nei20 Minutt(er)Gruppe/Individuell (1 - 3)Presentasjon, basert på primærdata. Studentene skal samle primærdata om emnet, basert på en av tilnærmingene som er skissert i undervisningen. Studentene skal holde en presentasjon av sine funn og deres anvendbarhet for et kommunikasjonsproblem, (ikke lenger enn 20 minutter). Grunnlaget for evalueringen utgjøres ene og alene/utelukkende av kvaliteten på funnene og visualiseringene, ikke av presentasjonsteknikk eller språkkunnskaper.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Refleksjonsoppgave basert på data studentene samlet inn til presentasjonen. Ikke mer enn 7 sider. Studentene må forklare hvordan de foretok datainnsamlingen, hvilke beslutninger de måtte ta, og om anvendelsen av dataene til et kommunikasjonsproblem.
Eksamenskode:PRK 36621
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:20 Minutt(er)
Kommentar:Presentasjon, basert på primærdata. Studentene skal samle primærdata om emnet, basert på en av tilnærmingene som er skissert i undervisningen. Studentene skal holde en presentasjon av sine funn og deres anvendbarhet for et kommunikasjonsproblem, (ikke lenger enn 20 minutter). Grunnlaget for evalueringen utgjøres ene og alene/utelukkende av kvaliteten på funnene og visualiseringene, ikke av presentasjonsteknikk eller språkkunnskaper.
Eksamenskode:PRK 36621
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
39 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Innlevering(er)
56 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.