PRK 3661 Tekstforfatterkurs

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

PRK 3661 Tekstforfatterkurs


Kursansvarlig
Ratna Elisabet Kamsvåg, Tor Bang

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
For å lykkes som aktør i PR og markedskommunikasjon, må man forstå prinsipper for god skriftlig kommunikasjon. Et dårlig skriftspråk svekker organisasjonens troverdighet utad, men også internt, spesielt for den som har skrevet teksten. Gode tekster, på sin side, starter med et godt forarbeid gjennom målrettet research, kartlegging og planlegging. Utformingen baseres på slik kunnskap, og tilpasses sjanger, modelleser og formål. I tillegg til å være godt skrevet, skal teksten også være korrekt med utgangspunkt i norsk standard.
Kunnskap tilegnet i dette kurset er verdifull og overførbar kompetanse til alt arbeid som forutsetter kommunikasjonsferdigheter.


  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  • Beherske alle faser og elementer i arbeidsprosessen
  • Forstå behovet for å planlegge skriving, skrive og skrive om når man skriver oppgaver
  • Forstå betydningen av de ulike målgruppene som skriftlig kommunikasjon henvender seg til
  • Forstå hvordan man språkvasker andres tekster

  Ferdighetsmål
  • Identifisere sjangerkonvensjoner
  • utforme sjangersterke tekster
  • forstå og beherske godt språk
  • identifisere modelleser, brukertilpasse tekster
  • kjenne til og bruke norsk standard i korrekturlesning
  • presentere organisasjonen eller kunden på en troverdig måte gjennom virkningsfulle tekster

  Holdningsmål
  • Forstå de etiske forpliktelsene til en profesjonell skribent
  • Forstå de etiske dilemmaene man av og til møter som skribent
  • Skjelne mellom de ulike prioriteringene overfor en kunde, redaktør og sluttbrukere/lesere
  • Være seg bevisst den viktige rollen skribenter innehar i dagens informasjonsøkonomi
  • Studenter som gjennomfører kurset vil opparbeide forståelse av skriftspråket som et essensielt og virkningsfullt verktøy for god kommunikasjon, internt og eksternt i en organisasjon

  Forkunnskaper
  Gjennomført kursene PR, og Anvendt retorikk.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Tønnesson, Johan L. 2012. Hva er sakprosa. 2. utg. Universitetsforlaget

  Artikkelsamling:
  Kamsvåg, Ratna E. 2016. Artikkelsamling for skrivekurs i PR og markedskommunikasjon

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Cappelen, Anders W.. 2012. Bruk pressen 3.0 : komplett guide i presserelatert PR. PR-forlaget
  Johansen, Anders. 2009. Skriv! : håndverk i sakprosa. Spartacus
  Vinje, Finn Erik. 2009. Skriveregler. Aschehoug. 85 s


  Emneoversikt
  Skriftlig kommunikasjonsroller i en virksomhet

  Å gi virksomheten en stemme
  • Utgangspunktet for virksomhetens stemme
  • Hvem har ansvaret for å gi, utvikle og vedlikeholde virksomhetens stemme?
  • Hvordan man skal velge de formatene som passer virksomheten best
  • Spørsmål og svar, Budskap, Virksomhetsinformasjon, Faktaark
  • Virksomhetspresentasjon

  Skriftlig mediekontakt
  • Pressemeldingen
  • Bakgrunnsnotatet
  • Kronikk, leserinnlegg og tilsvar
  • E-postkorrespondanse med journalist (det skriftlige intervjuet)
  • Taler

  Skriftlig kommunikasjon i egne kanaler – eksterne målgrupper
  • Hjemmesider
  • Kundeaviser
  • Årsrapporter
  • Brosjyrer og andre publikasjoner
  • Virksomhetsannonsering
  • White papers
  • Foredrag, innlegg og taler

  Direkte oppfølging
  • Enkeltpersoner, interesseorganisasjoner eller andre opinionsgrupper
  • Myndighetsorgan, leserinnlegg, bloggkommentarer etc.
  • Høringsuttalelser

  De spesielle anledningene
  • Kriser, konflikter, restruktureringer og andre situasjoner som krever spesiell varsomhet i
  • Børsmeldinger, resultatvarsler

  Juss og etikk
  • Lovverket man må ta høyde for når man skriver
  • Redaktøransvar og forhold til etiske retningslinjer
  • Å klage på redaksjonelt innhold
  • Å bygge forhold til journalister

  Dataverktøy
  Det kreves ingen spesielle dataverktøy.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset vil hovedsakelig bestå av forelesninger med vekt på skriveøvelser for studentene. Studentene forventes å ta med sine egne PC-er (eller Mac-er) til undervisningen. Undervisningen bygger på pensumlitteraturen for kurset, selv om det først og fremst leggs vekst på praktisk skrivetrening i gjennomføringen. Undervisningen organiseres i hele seminardager a seks timer, og gjennomføres som et intensivkurs på en uke. Kurset har for øvrig obligatorisk oppmøte, og det kreves 70 % oppmøte og aktiv deltakelse.

  Anbefalt tidsbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på forelesninger
  36
  Fagfellevurdering
  56
  Selvstudium / hjemmearbeid - skriveoppgaver
  82
  Eksamen
  26
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200   Eksamen
   Karakter i kurset baseres på følgende aktiviteter og vekting:
   Gjennom kurset utarbeider kandidatene flere tekster og velger ut tre av dem til en mappe som danner vurderingsgrunnlaget for karakteren. Mappen er eneste vurdering og teller 100 % av karakteren i kurset.


   Eksamenskode(r)
   PRK 36611 Mappevurdering som teller 100 % av karakteren i kurs PRK 3661 Tekstforfatter, 7,5 studiepoeng

   Hjelpemidler til eksamen
   Alle hjelpemidler til mappeinnlevering

   Kontinuasjon
   Kontinuasjon tilbys ved ordinær semestergjennomføring.

   Tilleggsinformasjon
   Studentene må være til stede i 70 % av de 36 timene avsatt til forelesninger og øvelser. Faglærer vil føre lister over tilstedeværelse og melde status til fagansvarlig før eksamen.
   Faglærer forbeholder seg retten til å sette sammen grupper til utveksling av studentarbeider.