PRK 3515 Anvendt retorikk - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3515 Anvendt retorikk - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3515
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ratna Elisabet Kamsvåg
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang våren 2020. Siste kontinuasjonseksamener tilbys høsten 2020 og våren 2021.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Alle organisasjoner er avhengige av å ha et bevisst forhold til hva og hvordan de kommuniserer, for å kunne virke inn på måten de blir tatt imot og oppfattet på. I dette kurset lærer derfor studentene om retorikk, slik at de kan anvende relevante metoder og prinsipper i enhver kommunikasjonssituasjon basert på retorisk tenkning. De vil få innføring i retorikkfaglig forskning, teori og kritikk; en kunnskapsplattform til hjelp for å analysere og utforme tekster og budskap for ulike kontekster og bestemte situasjoner. Det kan for eksempel handle om organisasjoners behov for å utvikle og opprettholde identitet, lede kommunikasjon knyttet til utfordringer, risiki og kriser eller å kommunisere med ansatte.

Kunnskapsmål

Studenter som gjennomfører kurset opparbeider en grundig forståelse av retorisk analyse, og lærer seg å tilpasse kommunikative handlinger til bestemte oppgaver. De skal kunne forstå typiske situasjoner og strategier, være i stand til å kritisk analysere og evaluere, bruke sine konklusjoner til å foreslå tiltak og hjelpe sine organisasjoner eller annen oppdragsgiver til å bruke et klart, passende og virkningsfullt språk.

Ferdighetsmål

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å:

 • Identifisere en retorisk situasjon og kartlegge handlingsrommet
 • Benytte retorisk tenkning i analyse av internt og eksternt materiale óg i egen tekstproduksjon
 • Forstå og nyansere mellom intern og ekstern publikumsrolle
 • Tilpasse kommunikasjonen til relevante kanaler og sjangre
 • Forholde seg til kontekst på både makro- og mikronivå
 • Beskrive fellesskapet mellom form og innhold
 • Forklare samspillet mellom organisasjonsretorikk og dagliglivets offentlige diskurs
 • Selvstendig tilpassing eller utvikling av nye framgangsmåter i kommunikasjonsutfordringer
Generell kompetanse
 • Studenter som gjennomfører dette kurset vil utvikle en forståelse for den retoriske tenkemåte, med blant annet etikk og virkning som viktige perspektiver i all kommunikativ aktivitet.
Kursets innhold
 • Retorikkens betydning opp igjennom historien
 • Oppdaterte perspektiver på retorikk i dag
 • Den retoriske situasjonen
 • Kontekstens kraft
 • Identifisere tolkningsrom
 • Kartlegge handlingsrom
 • Identitetsforståelse og identitetsbygging
 • Kriseretorikk
 • Publikumsforståelse
 • Subjektivitet i et mottakerperspektiv
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen bygger på pensumlitteraturen for kurset, og aktualiserer teoretiske poenger med samtidsaktuelle eksempler. Aktiv deltakelse er en forutsetning for læringsmodellen: gjennom dialektiske samtaler skal studentene tilegne seg faglige innsikter på en mer verdifull måte enn kunnskap gjennom lærebok alene makter.

Klassen deles i mindre seminargrupper for eksamensforberedende diskusjoner.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35151
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei8 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Hjemmeeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:8 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen
Eksamenskode:PRK35151
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
28 Time(r)
Undervisning inkludert online undervisning
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
5 Time(r)
Veiledning i mindre grupper
Forberedelse til undervisning
28 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
139 Time(r)
Inkludert forberedelse til eksamen og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.