PRK 3413 Kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3413 Kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3413
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Alexander Buhmann
Emnenavn på engelsk: 
Foundations of Communication - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2019 Høst
2020 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2018. Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2019 og siste gang våren 2020.

Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er et introduksjonskurs for studenter som er interessert i public relations og markedskommunikasjon. Kurset dekker kommunikasjonsfaglig historie, det sentrale teoriapparatet i kommunikasjon, kontekster for kommunikasjon, og utfordringer som kommunikasjonsstudenter må være kjenne til. Studentene møter mange slags kommunikasjonsformer som anvendes i organisasjoner: personlig kommunikasjon, kommunikasjon i grupper, konsernkommunikasjon, markedsføring, organisasjonskommunikasjon, massekommunikasjon og interkulturell kommunikasjon. Kurset er utviklet for at studentene får en bred innføring i kommunikasjonsfeltet, Det skal danne grunnlaget for videre forståelse av kommunikasjonskonsepter i organisasjoner. Kursets hovedfokus er på på kommunikasjon som grunnleggende ferdighet i organisasjoner og i organisasjoners møter med sine interessenter.

Kunnskapsmål

Kandidatene får grunnleggende kunnskap for å kunne utforske effektiv kommunikasjon mellom en organisasjon og dens interessenter, samt blir utrustet med kunnskap om viktige konsept for videre studier av kommunikasjonsledelse. Kandidatene får bred kunnskap om nøkkelprosesser og kontekst for kommunikasjon på mikro-, meso- og makronivå, noe som er essensielt for videre studier i kommunikasjonsledelse.

Kandidatene får bred kunnskap innen det akademiske området, om  teorier, problemstillinger og metoder, og blir kjent med feltets forskning og utvikling, kan oppdater innsikten sin og har kunnskap om feltets historie, tradisjoner, egenskaper og samfunnsrolle.

Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene kunne:

 • Identifisere og definere grunnleggende karakteristika ved kommunikasjon på individuelt, organisasjonsmessig og samfunnsmessig nivå
 • Beskrive og forklare nøkkelteorier i kommunikasjonsprosessen
 • Bruke disse teoriene i ulike kommunikasjonssammenhenger
 • Kommunisere mer effektivt på personlig og profesjonelt nivå

Kandidaten kan bruke akademisk kunnskap og relevant forskning og utvikling til praktisk og teoretisk problemløsning og foreta informerte valg, kan reflektere rundt sin akademiske praksis, kan finne, evaluere og referere til informasjon og vitenskapelige emner, og presentere det på en måte som kaster lys over problemet; mestre relevante vitenskapelige verktøy, teknikker og ulike kommunikasjonsmetoder.

Generell kompetanse

Kandidatene skal kunne reflektere kritisk og empatisk over egen kommunikasjon, andres kommunikasjon og kommunikasjon i organisasjoner, med oppmerksomhet og bevissthet mot etiske implikasjoner.

Kandidatene har innsikt i relevante akademiske og profesjonelle etiske problemstillinger, kan planlegge og utføre varierte oppgaver og prosjekter over tid, alene eller som del av en gruppe, og i samsvar med etiske krav og prinsipper; kan kommunisere viktige emner:teorier, problemstillinger og løsningsforslag, både skriftlig og muntlig, så vel som gjennom andre relevante kommunikasjonsformer; kan utveksle meninger og erfaringer med andre om feltet og slik bidra til utvikling av god praksis. De skal være  kjent med ny tenkning og innovasjon på området.

Kursets innhold

Bakgrunn for kommunikasjon

 • Teoretisk bakgrunn
 • Historiske perspektiver og samtidsperspektiver
 • Stakeholder-teori og problemhåndtering

Kommunikasjonsprosesser og -ferdigheter

 • Oppfatte og forstå
 • Engasjere seg i muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon
 • Lytting og respons
 • Skape godt klima for kommunikasjon
 • Anvende kommunikasjon i ulike kulturer og samfunn

Kommunikasjonskontekst

 • Identitet
 • Personlige relasjoner
 • Grupper og team
 • Organisasjon, ledelse, public relations og markedsføring
 • Massekommunikasjon
 • Digitale medier og nett
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Høst 2018: Kurset gjennomføres hovedsakelig som forelesninger. I læringsprosessen forventes det at studenter engasjerer seg ved å studere kommunikasjon i forskjellige sammenhenger, nedtegne sine observasjoner og presentere sine funn og analyser i klassen. 39 timer fordelt mellom forelesninger og presentasjoner. 

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e. Eksamenskomponentene poengvurderes på en skala 0-100 og blir vektet i samsvar med kursbeskrivelsen. Den endelige poengsummen angir bokstavkarakteren A-F.

Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK 34131
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei48 Time(r)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting: 100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: PRK 34131
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
33 Time(r)
Annet i klasserom
6 Time(r)
Presentasjoner
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
18 Time(r)
Journalarbeid
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
107 Time(r)
Hjemmearbeid
Forberedelse til eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.