PRK 3400 Tekst og kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3400 Tekst og kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3400
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ratna Elisabet Kamsvåg
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2019 Høst
2020 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2018. Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2019 og siste gang våren 2020.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

For å lykkes som aktør i PR og markedskommunikasjon, må man forstå prinsipper for god skriftlig kommunikasjon. Et dårlig skriftspråk svekker organisasjonens troverdighet utad, men også internt, spesielt for den som har skrevet teksten. Gode tekster starter med et godt forarbeid gjennom målrettet research, kartlegging og planlegging. Utformingen baseres på kunnskap, og tilpasses sjanger, modelleser og formål. I tillegg til å være godt skrevet, skal teksten også være korrekt med utgangspunkt i norsk standard.

Kunnskap tilegnet i dette kurset er verdifull og overførbar kompetanse til alt arbeid som forutsetter kommunikasjonsferdigheter.

Kunnskapsmål
 • Mestre alle faser av skriveprosessen, helt fra idé og research til språkvask
 • Kunne orientere seg i et sjangerlandskap i endring
 • Forstå hvordan egen tekst oppfattes av andre
Ferdighetsmål
 • Identifisere sjangerkonvensjoner
 • Utforme sjangersterke tekster
 • Beherske godt språk (i henhold til norsk standard)
 • Identifisere leser
 • Finne, forme og vinkle stoff
 • Gi en organisasjon troverdighet gjennom godt tekstarbeid
Generell kompetanse
 • Forstå skribentens etiske forpliktelser
 • Utøve etisk dømmekraft
 • Rolleforståelse knyttet til organisasjonens interne og eksterne hensyn
Kursets innhold

Kurset er lagt opp etter pedagogiske prinsipper for å kunne utvikle et godt skriftspråk. Dette innebærer blant annet en hyppig veksling mellom korte forelesninger, lærerstyrt aktivitet i timene og arbeid på egenhånd. Tekstskaping som prosess gjennom deling og samarbeid er sentralt i kurset.

 • Hva er en tekst (sakprosa)?
 • Skape virkelighet gjennom tekst.
 • Målbærende tekster med ulike fortellerstemmer.
 • Sjanger som begrepet og strategisk grep.
 • Idériket: kreativitet, frihet og begrensning.
 • Troverdighet i tekst.
 • Språkets estetiske dimensjon.
 • Norsk standard.
 • Å skrive seg inn i akademia.
 • Å skrive av seg akademia.
 • Tekst i presentasjoner.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil hovedsakelig bestå av forelesninger med vekt på skriveøvelser for studentene. Studentene forventes å ta med sine egne PC-er (eller Mac-er) til undervisningen. Undervisningen bygger på pensumlitteraturen for kurset, selv om det først og fremst legges vekt på praktisk skrivetrening i gjennomføringen. Undervisningen organiseres i hele seminardager og gjennomføres som et intensivt kurs.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK 34001
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterIndividuell Mappen består av fire tekster Mappen er eneste vurdering og teller 100 % av karakteren i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:Mappen består av fire tekster Mappen er eneste vurdering og teller 100 % av karakteren i kurset.
Eksamenskode:PRK 34001
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
56 Time(r)
Fagfellevurdering.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
82 Time(r)
Selvstudium / hjemmearbeid - skriveoppgaver
Eksamen
26 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.