MET 3431 Statistikk

MET 3431 Statistikk

Kurskode: 
MET 3431
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Einar Christopher Wellén
Kursnavn på engelsk: 
Statistics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i statistisk tenkemåte. Studenten lærer først hvordan et utvalg kan samles inn og oppsummeres, og hvordan vi bruker slike oppsummeringer til å tolke dataene. Deretter lærer vi å generalisere fra utvalget til populasjonen.  Studenten lærer å konstruere konfidensintervall og å foreta hypotesetester, og hvordan disse skal tolkes. Fokuset er på tolkning av resultater, ofte av utskrifter fra programvare og begrepsforståelse. Det vil legges relativt liten vekt på matematiske prosedyrer.  Gjennom mange eksempler fra virkeligheten skal studentene kunne se relevansen av og bruksområder for statistikk i markedsføring og ledelsesfag. Bruk av statistisk programvare er helt avgjørende.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene ha:

 • Tilegnet seg bred kunnskap om de sentrale statistiske begrepene og forstå hvordan statistisk analyse foregår fra innsamling av data, via beskrivende analyse til generalisering til populasjonen.  
  Eksempler på begreper som skal kunne forklares er utvalg, populasjon, observator, parameter, inferens, feilmargin, signifikansnivå, konfidensnivå og sannsynlighetsfordeling.
 • Kjennskap til sentralgrenseteoremet
 • Kjennskap til begrensningene til statistisk metode.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene være i stand til å:

 • Bestemme variablers målenivå, og være i stand til å utføre beskrivende analyse basert på et utvalg, med passende mål for senter og spredning og passende grafer.
 • Beskrive samvariasjon mellom to variabler.
 • Tolke resultater av beskrivende analyse. 
 • Enkle sannsynligheter skal kunne beregnes – spesielt ved bruk av normalfordelingen 
 • Kunne konstruere og tolke de mest brukte konfidensintervaller, og utføre sentrale hypotesetester.
 • Bruke statistisk programvare og kunne tolke utskrifter fra programvaren.
 • Presentere resultatet av analysene i et lettfattelig språk.
Generell kompetanse
 • Å forstå at statistiske metoder lett kan misbrukes
 • Å ta hensyn til anonymitet og personvern ved innsamling av data
Kursets innhold
 • Innsamling av data
 • Beskrivende analyse av utvalget
 • Samvariasjon
 • Enkel sannsynlighetsteori med fokus på normalfordelingen
 • Konfidensintervaller for gjennomsnitt og andel
 • Hypotesetesting for gjennomsnitt og andel
 • Enkel korrelasjon- og regresjonsanalyse
 • Utvalgte sentrale tester herunder khikvadrattesten for samvariasjon mellom to kategoriske variabler
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 48 kurstimer. Programvaren SAS JMP integreres i undervisningen.  

I forelesningene belyses teorien ved hjelp av flere datasett og tilhørende oppgaver ofte ved bruk av programvaren SAS JMP.

Det er obligatoriske arbeidskrav i kurset der 4 av 6 arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Avsluttende eksamen vil bygge på at studentene har løst oppgavene og arbeidskravene i kurset. En del av avsluttende eksamen vil basere seg direkte på oppgavene gitt i arbeidskravene.  

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
SAS - JMP
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk64Gjennom semesteret vil det bli gitt 6 obligatoriske arbeidskrav hvor bruk av programvare er helt sentralt. Disse besvares i Itslearning. Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 4 av disse 6 testene for å få gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:6
Obligatoriske arbeidskrav:4
Kommentar arbeidskrav:Gjennom semesteret vil det bli gitt 6 obligatoriske arbeidskrav hvor bruk av programvare er helt sentralt. Disse besvares i Itslearning. Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 4 av disse 6 testene for å få gå opp til eksamen.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
MET34311
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
48 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Forberedelse til undervisning
42 Time(r)
Arbeide med SAS JMP
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Eksamen inkl. foreberedelser.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.