MET 3431 Statistikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

MET 3431 Statistikk


Kursansvarlig
Njål Foldnes

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i enkel statistikk. Viktige tema er beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og hypotesetesting. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i en rekke sammenhenger.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Kunne se relevansen av og bruksområder for statistikk i markedsføring og økonomi
 • Kunne tenke mer presist om sannsynligheter
 • Forstå forholdet mellom stikkprøven og populasjonen
 • Forstå hva en stokastisk variabel og en statistisk modell er
 • Se at statistiske teknikker bygger på antagelser som må sjekkes
 • Forstå ideene som ligger bak estimering og hypotesetesting
 • Kunne reflektere omkring rollen som tilfeldigheter spiller
 • Være fortrolig med matematisk notasjon brukt i statistiske formler

Ferdighetsmål
 • Kunne reflektere omkring forskjellen på tilfeldighet og lovmessighet i dataene
 • Kunne bruke statistisk programvare og tolke utskrifter fra disse
 • Gjennkjenne lineære og kvadratiske funksjoner og deres grafer
 • Kunne beskrive en stikkprøve ved hjelp av grafiske teknikker og nøkkeltall
 • Kunne beregne sannsynligheter og konfidensintervall
 • Kunne utføre de mest brukte hypotesetester

Holdningsmål
 • Å forstå at statistiske metoder lett kan misbrukes
 • Å ta hensyn til anonymitet og personvern ved innsamling av data

Forkunnskaper
Ingen utover opptakskravene på studiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Triola, Mario F. 2015. Essentials of statistics. 5th ed., Global ed.. Pearson

Anbefalt litteratur
Bøker:
Ubøe, Jan. 2012. Statistikk for økonomifag. 4. utg. Gyldendal

Emneoversikt
 • Funksjoner og grafer
 • Beskrivelse av en stikkprøve både grafisk og ved beliggenhets- og spredningsmål
 • Tilfeldige utvalg og populasjoner
 • Diskrete og kontinuerlige stokastiske variabler
 • Grunnleggende sannsynlighetsregning
 • Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller
 • Estimering
 • Konfidensintervall
 • Hypotesetesting
 • Regresjonsanalyse
 • Kji-kvadrat test

Dataverktøy
SAS JMP.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 48 kurstimer. Av disse er 38 timer ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått. De resterende 10 kurstimene blir brukt til demonstrasjon av programvaren SAS JMP. Øvelser i bruk av SAS JMP vil foregå i auditorium på medbrakt bærbar pc (evt. på pc-lab).

Til hver forelesningsuke blir det gitt et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. I forelesningene og SAS JMP øvelsene belyses teorien ved hjelp av flere datasett og tilhørende oppgaver.
Avsluttende eksamen vil bygge på at studenten har løst alle disse oppgavene gjennom semesteret.

Arbeidskrav:
Gjennom semesteret vil det bli gitt 8 obligatoriske flervalgstester som skal besvares i It's learning.
Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 5 av disse 8 testene for å få gå opp til eksamen.

Tidsbruk for studenten i timer:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger, inkludert 10 timer om SAS JMP
48
Gjøre oppgaver i It's learning
50
Arbeide med SAS JMP
42
Selvstudium av pensumlitteratur
40
Eksamensforberedelser
20
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen It's learning. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Tidsbruk for studenten i timer:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger (helgesamlinger)
8
Gjøre oppgaver i It's learning
50
Arbeide med SAS JMP
36
Arbeid med pensumstoff, studieguide, innsendingsoppgaver og oppgaver/aktiviteter på It's learning
86
Eksamensforberedelser
20
Anbefalt tidsbruk totalt
200


Arbeidskrav
For å få ta eksamen i kurset må studentene ha fått godkjent fem av åtte flervalgstester.

Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
MET 34311 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset MET 3431 Statistikk, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler inkludert BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.
Studenter som ikke får godkjent fem av åtte obligatoriske flervalgstester, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


Tilleggsinformasjon