MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen

MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen

Kurskode: 
MAN 5148
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Robin Ulriksen
Ide Katrine Birkeland
Emnenavn på engelsk: 
Leadership and Change Management in Schools
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5149 - først semester, hvis tre
MAN 5150 - midtre semester, hvis tre - første, hvis to
MAN 5151 - siste semester
Introduksjon

Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av undervisningskvalitet og elevens læringsutbytte. Målet er å styrkeelevenes læring gjennom god pedagogisk praksis og godt samarbeid mellom lærere. Programmet skal gi kunnskap om sentrale emner i rektors arbeidshverdag, som ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus. Etablering av effektive evalueringsverktøy for å følge elevenes utvikling er sentral i utvikling av en lærende organisasjon og utvikle elevers ferdigheter. Kandidatene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stortansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetentkunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt.

Kunnskapsmål

Programmet vil gi kandidatene avansert kunnskap om:

 • Skoleeffektivitet og ledelse, hvordan dette påvirker elevenes læringsutbytte, elevresultater på egen skole i forhold til elevgrunnlag, stabilitet og variasjon over tid
 • Vitenskapelig metode som setter de i stad til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling
 • Utvikling av effektive evalueringsverktøy for å følge organisasjons- og læringsutvikling
 • Relasjonsledelse og ledelse av kunnskapsorganisasjoner
 • Gjeldende juridiske rammebetingelser for skoleledere, herunder elevens rett til et godt skolemiljø, §§ 9 A-3 til 9 A -5, krenkelsesbegrepet, elevenes rett til å bli hørt, og ansettelser

Kandidaten vil etter endt program kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i skolesektorens historie, tradisjoner, og egenart.

Ferdighetsmål

Etter endt program kan kandidaten:

 • Lede skolen i retning av en stadig mer avansert kunnskapsorganisasjon
 • Vurdere den kunnskap og de data som publiseres om skoleutvikling
 • Utvikle organisasjonstilpassede evalueringsverktøy for å følge elevenes utvikling
 • Drive skolen i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. De skal kunne ha trygghet, kompetanse og vilje til å delta i debatten om skoleutvikling både internt og eksternt.

 

Kursets innhold
 • Rektors handlingsrom 
 • Organisasjons- og ledelsesutvikling 
 • Ledelsesteorier og lederstiler 
 • Skoleeffektivitet og ledelse på egen skole 
 • Ledelse av læring og læreplanarbeid 
 • Skoleledelse i teori og praksis  
 • Eierstyring og rammebetingelser 
 • Effekter på elevenes læringsutbytte 
 • Undervisningskvalitet
 • Effektive evalueringsverktøy
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet 
 • Personlighet og typologi 
 • Utvikling av lederferdigheter 
 • Personalutvikling for en mer effektiv skole 
 • Evidensinformert læringsledelse 
 • Arbeidsrettslige emner – rektors styringsrett 
 • Juridiske rammebetingelser for endring og utvikling   
 • Endringsarbeid i skolen
 • Rektor som pedagogisk leder 
 • Lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen 
 • Lærende organisasjoner 
 • Ledelse av profesjonelle fellesskap i utvikling 
 • Digitalisering og endring i skolen 
 • Digitalisering, ledelse og utvikling av fremtidens skole 
 • Personalutvikling for en mer effektiv skole 
 • Arbeidsrettslige emner – rektors styringsrett 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over syv samlinger. I mellomperiodene benyttes nettbaserte øvelser slik at undervisningstiden blir totalt ca. 150 timer. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan kandidatene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til totalt fire timer pr oppgave.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 60%, og hjemmeeksamen, 40%.

Hjemmeeksamen er på 72 timer, og skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. 
Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Kvalifikasjoner
 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.
Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51481
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Hjemmeeksamen; teller 40% for å oppnå karakter i kurset MAN 5148
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51482
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 60 % for å oppnå karakter i kurset MAN 5148
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen; teller 40% for å oppnå karakter i kurset MAN 5148
Eksamenskode:MAN 51481
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 60 % for å oppnå karakter i kurset MAN 5148
Eksamenskode:MAN 51482
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 5137100
MAN 5140100
MAN 5133100
MAN 3151100
MAN 3176100
MAN 5167100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5137
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5140
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5133
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3151
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3176
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5167
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.

Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.